Home

Forkorting av brøk algebra

2

http://www.kennethnygaard.com Vi går gjennom hvordan vi forkorter brøker med flerleddede tellere http://www.kennethnygaard.com Vi går gjennom hvordan man forkorter brøk med tall og variable Divisjon av brøk betyr at det som står under brøkstreken selv er en brøk, Forkorting er noe mange gjør feil, I en brøk dividerer vi egentlig telleren på nevneren, og fra artikkelen om elementær algebra husker vi at når vi dividerer to potenser med samme grunntall,. Forkorting av brøk Brøkregning Innhold. Video: Forkort en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Går 3 opp i et tall? Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Trekk en konge i en kortstokk Uforkortbar brøk Mål og vekt Forenkling med brøker og.

3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. 2014-utgaven. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. Forkorting av brøker. Forkorting av brøker 1 Teori. Forkorting av brøker 2 Teori. Forkorting av brøker 3 Teori. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. 1.6 Forkorting av brøker. Trykk på ikonene under for å øve mer på forkorting av brøker <- Øv mer på forkorting av brøker.

Algebra video 10 - Forkorting av brøk med flerleddet

Å forkorte en brøk: Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres Forkorting av brøker kan føre til problemer for en del elever, enten underveis i prosessen eller i svaret. Regelen stryke over samme tall skaper mye usikkerhet og gjetting i brøkregning, se figur 7. Figur 7 Eksempel på bruk av regel Forenkling av sammensatte rasjonale uttrykk. Faktorisering av tredjegradspolynom; Faktorisering og forkorting; Brøker med bokstaver; Langt uttrykk med x og y; Potensregning. Negativ eksponent; Hva er potenser Regning (tall, prosent, brøk, gange) Algebra (likninger, faktorisering) Funksjonsdrøfting; Bevis; Geometri (passer og linjal. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte 1.3 Forkorting og utviding av brøker 141 KB Last ned; 1.4 Brøkregning 145 KB Last ned; 1.5 Brøkdelen av et tall 133 KB Last ned; 1.6 Variabler 140 KB Last ned; 1.7 Førstegradslikninger 157 KB Last ned; 1.8 Potenslikninger 136 KB Last ne

Gratis, rask og praktisk online fraksjonskalkulator. Berøringsskjerm vennlig. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. La oss beregne brøk. Det kan enkelt beregne fraksjonene som kreves i hverdagen Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle. Misoppfatninger knyttet til Brøk og prosent Her finner du eksempler på typiske misoppfatninger knyttet til brøk og prosent, diagnostiske oppgaver som kan avdekke disse misoppfatningene, analyser av oppgavene, utvalgte papiroppgaver og forslag til undervisningsopplegg som kan hjelpe eleven videre til mestring Forkorting av brøker Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare For multiplikasjon av rasjonale uttrykk gjelder også brøkreglene. (5) Neste skritt er å forkorte. Hva man har lov til å «stryke» må gå igjen i alle ledd over og under brøkstreken. Tall mot tall og bokstaver mot bokstaver. (6) Forkorting av rasjonale uttrykk. Vi kan forkorte rasjonale uttrykk ved å finne felles faktorer i teller og nevner

Mattevideo

Brøkregning 1 Algebra, likninger Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) - Polynomer Lineære Hvordan konvertere fra titallsystem til et hvilket som helst annet system Algebra - Forenkling med parenteser.. Forkorting av brøk. Brøkregning. Innhold. Video: Forkort en brøk. Prøv selv! Uforkortbar brøk. Mål og vekt Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk. Kom på så mange.

Forenkling med brøker og bokstaver 3 Algebra Innhold. Les først. Forenkling med bokstaver Forkorting av brøk Test deg selv. Video: Gang uttrykket i telleren og forkort brøken! Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Suppor Forkorting av brøk med tall og bokstaver Forkorting av brøk med flere ledd i teller Addisjon og subtraksjon av brøk med like nemnere Multiplikasjon av brøk med.

Se hvordan man forkorter en brøk. Prøv vores regnemaskine, som kan forkorte brøken for dig og samtidigt viser hvordan. På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.d Av og til skrives ikke multiplikasjonstegnet mellom faktorene; a•b skrive ofte som ab og g•(h+f) skrives gjerne som g(h+f). Selv om man ikke skriver multiplikasjonstegnet er det der allikevel. Når man regner med tall og parenteser har man muligheten til å trekke sammen parentesene før man løser de opp, i algebra er denne muligheten begrenset da man ikke uten videre kan trekke sammen. Forkorting og faktorisering. Alle matematiske uttrykk kan skrives på uendelig mange måter, men noen av dem er penere enn andre, enten fordi de er kortere, eller fordi de er lettere å jobbe videre med. I denne spillelista skal vi gå gjennom mange metoder for å skrive om uttrykk. Tilbake til Algebra 1. Med brøker kan vi angi størrelser som er mindre enn en enhet uten å bruke desimaltall. Når et desimaltall blir presentert som en brøk av heltall, er det mye lettere å danne seg et bilde av størrelsen enn ved desimaltall. For eksempel er det mye lettere å se for seg hvor mye ${\large \frac{1}{16}}$ pizza er enn hva 0,0625 pizza er. 2

Uttrykket er nå faktorisert til ett ledd og består av produktet av faktorene 2, x og (x − 6). Vi kan kontrollere at faktoriseringen er riktig ved å multiplisere faktorene: 2 x x-6 = 2 x · x-2 x · 6 = 2 x 2-12 x. Vi får tilbake det opprinnelige uttrykket. Pass på hvis du setter et negativt tall utenfor en parentes. Da må du skifte. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. Forkorting og utviding av brøker 7 Eksempel

16 Sinus 1P Tallregning og algebra 1.3 Forkorting og utviding av brøker Brøkene 1 4 og 2 8 kan vi skrive som desimaltall på denne måten: 1 4 = 1 : 4 = 0,25 2 8 = 2 : 8 = 0,25 Begge tallene er lik 0,25. Brøkene 1 4 og 2 8 må derfor være like. Det kan vi også finne ut ved å se på en pizza. Pizzaen til venstre nedenfor er delt i fire. hva brøk som en del av en hel er. Elever som tror at nevner representerer antall deler uavhengig av størrelsen, vil si at både alternativ 2 og 3 i oppgave 1 viser at 1 3 av figuren er fargelagt rød. I begge disse alternativene er én av tre deler røde, men det er bare i alternativ 2 at én av tre like store deler er fargelagt rød 1 Tallregning og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk og bruke kvadratsetningene til å lage fullstendige kvadrate Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle.

Algebra video 9 - Forkorting av brøk med tall og variabler

 1. GeoGebra 6 - 1.3 Forkorting av brøker. EKSEMPEL. Forkort brøken 6 8. Løsning: Når vi skal forkorte 6 8 skriver vi inn 6/8 i CAS-feltet og trykker Enter.. 6/8 blir automatisk skrevet som 3 4. Svaret blir 3 4
 2. 7.7. Forkorting . Poenget med å forkorte et uttrykk er ønsket om å skrive det enklest mulig. Dersom et brøk uttrykk har en fator med samme verdi både i teller og nevner kan disse forkortes. Før man forkorter må man faktorisere. Det er ikke alle uttrykk som lar seg forkorte
 3. Brøkmaskinen er et treningsverktøy/program som lager vilkårlige regnestykker i brøk algebra over nett. Du vil bli trenet i brøk addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, forkorting av brøken. Samtidig vil du få trening i hoderegning
 4. Beskrivelse Forkorting av brøker 1 Når du ønsker å forkorte brøker, må du først finne største felles faktor, også kalt SSF. Dette er det største hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 6 og 9 er 3
Matematikkvideoer :: getSmart

En brøk er en del av noe. Algebra. Innledning . Algebra, eller bokstavregning, viser generelle sammenhenger. Tallregning eller aritmetikk gir oss mer spesielle sammenhenger. Forkorting . Poenget med å forkorte et uttrykk er ønsket om å skrive det enklest mulig Forkorte en brøk En brøk kan forkortes ved at dividere tæller og nævner med det samme tal. Eksempel, hvor vi forkorter brøken: med 2 Emnet Brøker fortsætter: Plu 1.6 Forenkling av rasjonale uttrykk 475 KB Last ned; 1.1 Logikk og mengder 458 KB Last ned; 1.2 Polynomdivisjon 460 KB Last ned; 1.3 Resten ved en polynomdivisjon 517 KB Last ned; 1.4 Faktorisering av polynomer 390 KB Last ned; 1.5 Likninger og ulikheter 569 KB Last ned; 1.7 Rasjonale likninger 412 KB Last ned; 1.8 Rasjonale ulikheter 667 KB.

Forkorting av brøker Denne kalkulatoren forkorte en brøk. Kalkulator kan forkorte ekte og uekte brøker, blandet tall. Last ned. Forkort brøker online Kalkulatoren til å forkorte brøker. Denne kalkulatoren forenkler brøker. Forkorte brøker ved å dividere med samme faktor i teller og nevner 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. 4 Funksjoner og andregradsuttrykk. 5 Potenser og logaritmer. 6 Trigonometri. 7 Funksjoner og modeller. 8 Vekstfart og derivasjon. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. Forkorting og utviding av brøker - oppgaver

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

Forkorting og utviding av brøker - oppgave Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker. Hva er forkorting? Forkorting er utviding i revers. Derfor er det viktig at du først er helt overbevist om hva som skjer når du utvider en brøk! Sirkelen er delt i 6 sektorer. Fire av disse er gule. La oss. 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. 4 Funksjoner og andregradsuttrykk. 5 Potenser og logaritmer. 6 Trigonometri. 7 Funksjoner og modeller. 8 Vekstfart og derivasjon. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. Forkorting av rasjonale uttrykk 9 Eksempel Forkorting av brøk Måter å skrive brøk. Ett brøk er et tall som kan skrives på måte a b hvor a og b er tall men b≠0. Ekte brøk er brøk hvor teller er mindre enn nevner. Eksempel. 2 5, 11 13, 12 15 Uekte brøk er tall hvor teller er større enn nevner. Eksempel 7 5, 14 13, 100 3 Disse kan skrives som blandede tall: 1 2 5,1 1 13,33 1.

Forkorting av brøk - Brøkregning - MatteMester

1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. Forkorting og utviding av brøker - oppgaver Forkorting av brøker er viktig å beherske for å kunne gjøre følgende brøkøvelser. Andre øvelser som kan gjøres er: addisjon, multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og det å finne fellesnevner. Du kan også øve på å uttrykke brøker på prosentform og bruke brøkkalkulatoren, som er spesielt laget for bruk av brøker i matematikk 1.1.3 Forkorting av brøk: På samme måte som vi kan utvide en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i teller og nevner, kan vi forkorte en brøk ved å dividere teller og nevne På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant. Dette var for å markere mennesket eksistens, slik at den ble synlig fra verdensrommet. Pytagoras' setning skulle vise at det var intelligent liv på jorda Utviding og forkorting. 3 : Addisjon og subtraksjon av brøk. 4 : Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikkord En brøk kan vi også skrive på desimalform

Sinus 1P-Y: Forkorting av brøke

Sinus 1P-Y: 1.6 Forkorting av brøke

 1. Brøk kalkulator Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker. Beregning history
 2. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 3. 2 Algebra. 3 Likningssett og ulikheter. 4 Rette linjer og grafer. regne med sum, differanse, produkt og kvotient av brøker og brudne brøker; regne med potenser med rasjonale eksponenter; anvende regneregler for potenser, kvadratrøtter, Forkorting og utviding av brøker; Bokstavregning og parenteser; Potenser; Potensene a^0 og a^-n
 4. Algebra: Kvadratsetningene, faktorisering, rasjonale uttrykk, forkorting, ligninger, ulikheter Funksjoner: Funksjonsbegrepet, andregradsfunksjonen, nullpunkter og faktorisering Kunne regnereglene for brøker, forkorting og utviding av brøker Kunne regnereglene for potenser og røtte
 5. Brøk, desimaltall og prosent. Lærerens ark Hva sier læreplanen? Tall og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttryk
 6. Hvordan forkorter vi brøk? Er 6/8 egentlig det samme som 3/4? Kan 3/4 forkortes? Roger og Andreas snakker om måter å forkorte og forenkle brøker.- Lyt til Forkorting av brøk af Matteprat øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

 1. Utviding og forkorting av brøk. I denne videoen går jeg igjennom begrepene forkorte- og utvide brøk. Jeg går igjennom forkorting av brøk med forskjellige metoder, blant annet primtallfaktoriseringsmetoden. Brøkene som forkortes er veldig enkle. Utgitt: 2014-06-29
 2. Utviding og forkorting av brøk subtraksjon med lik og ulik nevner tall Brøk og desimaltall Brøk og multiplikasjon Algebra Talluttrykk og uttrykk algebrauttrykk, knyte Regne:-behandle, faktorisere og forenkle uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar o
 3. Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker. Hva er forkorting? Forkorting er utviding i revers. Derfor er det viktig at du først er helt overbevist om hva som skjer når du utvider en brøk! Sirkelen er delt i 6 sektorer. Fire av disse er gule. La oss slå sammen to og to sektorer
 4. Du er her: Hovedsiden > Brøk > Brøk > 2 (Utviding og forkorting) > Ressurser > Utvide og forkorte brøker Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til utviding og forkorting av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver
 5. 00062: Kvadratsetningene - Forkorting av brøk I denne videoen gjennomgår jeg hvordan man kan bruke kvadratsetningene til å forkorte enkelte brøker. Utgitt: 2013-11-0
 6. Utviding og forkorting av brøker: Grunntall s.68 - 70 : Mål: Du skal kunne forstå en brøk ut fra en helhet: Omvendt undervisning Film av Oddvar: Brøk ut fra en helhet : Mål: Du skal kunne gjøre om mellom blandet tall og uekte brøk : Omvendt undervisning Campus Inkrement Uekte brøk og blandet.

Andre problemer knyttet til brøk Matematikksentere

BRØK I ALGEBRA • Trekke sammen enkle algebra uttrykk og løse opp en parentes med pluss og minus foran. • Kunne gange inn et tall med en • Faktorisering og forkorting av brøk med polynom i teller og nevner Kunne bruke alle kvadratsetningene, og faktorisere ved hjelp av disse Hva er algebra? Algebra er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken. For deg som ikke vet hva aritmetikk er, så kan det enkelt forklares som regning med tall. Med andre ord erstattes tallene i aritmetikken med bokstaver og symboler i algebra. Grunnen til dette er at vi ønsker å generalisere, altså gjøre et matematisk konsept gjeldende. kommer av at man for tidlig gir slipp på konkre-tiseringene, slik at elevene blir sittende å regne med brøk uten å ha forståelse. Før man jobber med multiplikasjon og divi-sjon av brøk bør man naturligvis ha en viss for-ståelse for brøkbegrepet, forkorting og utvidelse av brøker og for overgang mellom blandet tall og uekte brøk

Brøk, desimaltal og prosent. Læraren sitt ark Kva seier læreplanen? Tal og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, og uttrykkje slike tal på varierte måtar rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttryk Forkorting og utviding av brøk: ALGEBRA : KAN DU DETTE? ØVE HER: Regn ut (-2) · 6 - 3 ·(-5) = Regnerekkefølge: Finn x når 4x − 3 = 2x + 7: Likninger . KONTROLLOPPGAVER: Viktige begreper 30 oppgaver om begreper: ARK OM BEGREP, se over: Kapittel

Algebra (likninger, faktorisering) - Matematikk

Faktaark - Tall og Algebra - Faktorisering Primtall og faktorisering Hele tall som slutter på 0,2,4,6,8 er partall. Hele tall som slutter på 1,3,5,7,9 er oddetall. Faktorisering brukes ofte når vi skal forkorte regneuttrykk, og ved utviding og forkorting av brøk Utviding av brøker blir ofte blandet sammen med multiplikasjon av et helt tall med en brøk, særlig i forbindelse med algebra og Brøk. Utviding og forkorting av brøker. Forkorting: 1 = 4 8 Forkorting av brøker - øvelser og forklaringer på Faktorisering og forenkling av rasjonale uttrykk. Matematikkens Verden: Multiplikasjon og divisjon av brøk med Tall og Algebra by Mathilde Skogvold

Forenkling av algebraiske uttrykk. Forenkling av brøk med variabler. Forenkling av bokstavuttrykk. Det er oppgaver på fire ulike nivå, kalt spor Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over) Forkorting av brøker Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Utviding av brøker Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. Regneregler ved brøkregnin

Brøk - Wikipedi

Matematikk er en essensiell akademisk disiplin med mange emner som er verdt å studere. Blant dem er geometri, trigonometri og algebra. I denne artikkelen tar vi for oss en del av den viktigste informasjonen om algebra for å oppmuntre skoleelever til å virkelig ta i et tak i mattetimen: Det er nemlig verdt det 2.5 Forkorting av rasjonale uttrykk OPPGAVE 2.50 a) 3 3 32 32 2 2 3 2 Sjekker om telleren ( ) 2 blir lik null for 1: (1) 1 1 2 1 1 2 0 Telleren er derfor delelig med 1 : 2 : 1 2 22 22 0 2 21 1 P x x x x P x x x x x x xx xx xx x x xx x x x x x 1 xx2 2 b) x 32 32 3 2 2 32 2 2 3

2 Algebra. 3 Likningssett og ulikheter. 4 Rette linjer og grafer. 5 Polynomer og rasjonale uttrykk. 6 Grenseverdier og derivasjon. 7 Funksjonsdrøfting. 8 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 9 Trigonometri og geometri. 10 Trigonometriske likninger. Forkorting av rasjonale uttrykk 10 Eksempel 1 Tallregning og algebra + ØV MER 1 .1 REGNEREKKEFØLGE Oppgave 1.110 Regn uten og med digitalt hjelpemiddel. a) 23⋅− 5 b) 8 −⋅32 1 .3 FORKORTING OG UTVIDING AV BRØKER Oppgave 1.130 Forkort brøkene uten hjelpemiddel. a) 5 10 b) 6 9 c) 4 16 d) 10 80 e) 14 f) 8 20 Oppgave 1.131 Skriv brøkene med 18 som nevner. a) 1 9 b) 5 6 c) 2 Bjørn O.Thue - Brøk, en del av en mengde. Bjørn O.S.Thue - Likeverdige brøker. 1; Bjørn O.Thue - Brøker med lik verdi.Teori. NRKSkole - Addisjon av brøk. NDLA - Video om addisjon av brøk. NDLA - Addisjon og subtraksjon. Utvid; NRKSkole - Subtraksjon av brøk. Bjørn O.S.Thue - Utviding/forkorting av brøk

Sinus 1P: 1 Tallregning og algebra

Algebra er en del av matematikken hvor man kan bruke bokstaver istedenfor tall når man løser oppgaver. En stor del av algebraen består av ukjente tall som vises som en bokstav, som oftest x. Når et tall er ukjent kan det i realiteten være et hvilken som helst tall, og da er altså utfordringen å finne ut hvilket tall dette ukjente tallet symboliserer Når du forkorter en brøk så endrer du ikke verdien av brøken. Et eksempel på dette er: For dypere forklaringer og eksempler på forkorting av brøker sjekk denne boken Superhefte U Brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en enhet. En brøk skrives vanligvis med en brøkstrek som \(\frac{a}{b}\) (eller a/b) hvor b kalles nevneren, og uttrykker hvor mange deler enheten er delt inn i (b ≠ 0), mens telleren a angir hvor mange slike deler brøken inneholder. For eksempel er brøken \(\frac{3}{5}\) uttrykket for tre femdeler

Brøk kalkulator - Damaha lab

Video #1 - Hva er algebra? Video #10 - Forkorting av brøk med flerleddet teller. Vi går gjennom hvordan vi forkorter brøker med flerleddede tellere. Video #11 - Å finne fellesnevner i brøker. Vi går gjennom hvordan man finner minste mulige fellesnevner i brøker med tall og algebrauttrykk Faktoriser tellerne og nevnerne, og skriv deretter inn det forkortede uttrykket i ruta lengst til høyre. Dersom svaret er en brøk, klikker du på knappen til høyre for oppgaven Forkorting av br ker; Horners metode; Spr k. Enstavelsesord med mange bokstaver; Gender-neutral words; Annet. Context menu commands in Windows; Farger for makeup; Fotografi til maleri; JavaScript Mastermind-l ser; M neskinns­sonate

2

Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/21/2011 10:53:51 A 2 (eldre versjon) Algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ♦ faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke det til å løse likninger med polynomer og rasjonale funksjone 108 Brøkregning, forkorting og utvidelse av brøk. 108 Brøkregning, forkorting og utvidelse av brøk Mattevideo Mattevideo

Innlæring av brøk Brøk og desimaltall - Kittys oppgave . For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning Testing av diverse utstyr - Enkel forklaring av brøk. SAT Math Test Prep Online Crash Course Algebra & Geometry Study Guide Review, Functions,Youtube - Duration: 2:28:48 2.3 Forkorting og utviding av brøker Oppgave 2.30 a) 44 2 66:2:2 3 == b) 99 3 15 1:3 5:3 5 == c) 18 18 6:3 21 21:3 7 == d) 42 42 7:6 54 54:6 9 == Oppgave 2.31 a) 72 Ofte blir utviding og forkorting av brøker framstilt på en nokså abstrakt måte. Man bruker gjerne tallinje eller tilsvarende ting for å vise at brøkene beholder samme verdi når de utvides eller forkortes. Før dette kan også selve brøkbegrepet ha blitt introdusert på en abstrakt måte, som et uttrykk som består av en teller og en nevner Algebra er regning med ukjente tall, med x-er og y-er, og er gjerne blant de grenene av matematikken vi sliter mest med på skolebenken. De internasjonale kartleggingsstudiene PISA og TIMSS, som sammenligner matteferdighetene til elever fra forskjellige land, har vist at norske elevers algebraferdigheter ligger under gjennomsnittet for OECD-land, og langt bak for eksempel finnene Dette er ein artikkel om forkorting av ord. Leitte du etter forkorting av matematiske uttrykk, sjå brøk.. Ei forkorting eller ein abbreviasjon (frå latin) er ei kortform av eitt eller fleire ord.Forkortinga er laga av nokre bokstavar frå det forkorta ordet, slik at det får ei kortare og meir hendig form

Mattevideo - to kort fra en kortstokk fra matematikk 1T

Matematikk - Brøk

1.2 Desimaltall og brøker 33 KB Last ned; 1.3 Forkorting og utviding av brøker 36 KB Last ned; 1.4 Brøkregning 45 KB Last ned; 1.5 Brøkdelen av et tall 41 KB Last ned; 1.6 Prosentfaktor 34 KB Last ned; 1.7 G Prosentregning 39 KB Last ned; 1.7 TIP Prosentregning 34 KB Last ned; 1.7 BA Prosentregning 41 KB Last ned; 1.8 BA Bindingsverksvegger. Leksjonen handler om forkorting av brøker. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus

Misoppfatninger i matematikk Matematikksentere

Dersom man har innført likeverdige brøker slik som hvordan skal vi Vi kan jo også bruke ordet av hvis vi skal forklare multiplikasjoner med. Likeverdige brøker Ofte blir utviding og forkorting av brøker framstilt på en nokså abstrakt måte Uekte brøk · Blanda tall · Desimalbrøk · Pluss/ minus · Multiplikasjon · Likeverdige brøker forklare hva en brøk kan og hvordan vi kan Addisjon av brøk oppgaver. Brøkreseren gir trening i brøkregning og du får bryne deg på andre typer brøkoppgaver Synonymt med å legge til, plusse på.Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon. Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet kalles en su Forkorting av brøker; Heksadesimale ord; Horners metode; Interpolasjon: Eksempler på hoderegning; Språk. 114 norske ordtak; Enstavelsesord med mange bokstaver ; Falske venner på norsk og engelsk; Heksadesimale ord; Liste over enstavelsesord; Parverb på norsk; Test om du kan uttale disse 10 engelske ordene; Databehandling. Farger for makeu Forkorting av rasjonale uttrykk Delt av: bjørn ove thue - Publisert: 25.08.2011 14:42 - Oppdatert: 25.08.2011 14:42 Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R Ein brøk er ein måte å representere eit tal på ved hjelp av divisjon.Talet over brøkstreken blir kalla teljar, og talet under brøkstreken vert kalla nemnar.Nemnaren må vere ulik frå null.Dersom teljar er større enn nemner kallast brøken uekte, elles blir han kalla ekte

Forkorting (brøk) - et tema i matematikk; forkortelse - fra grammatikken; Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel Algebra 6. 10. Algebraiske lik nevner 44 Utviding av brøk og likeverdige brøker 47 Addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner 50 Forkorting av brøk 53 Multiplikasjon av en brøk med.

Treningsoppgaver brøk : Grunnleggende brøk: Fasit i word: Videofasit: Brøk, desimaltall og prosent : Tallinje, utviding og forkorting : Brøk og de fire regneartene : Deling av brøk : Drilloppgaver i brøk : Sum og differanse av ekte og uekte brøk forenkle multiplikasjon av brøker ved hjelp av forkorting. sammenligne brøker med ulike nevnere og regne med fellesnevner . gjøre om blanda tall til uekte brøk og omvendt . addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere. sette opp regnestykker med brøkuttrykk med utgangspunkt i tekst og praktiske oppgaver . utføre multiplikasjon.

Tretermin Matematikk er et kurs i matematikk for ingeniørstudenter som ikke har spesiell studekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Forelesningsnotatene går gjennom boka Sinus Forkus, delkapittel for delkapittel En video om ekte- og uekte brøk, blanda tall, forkorting og utviding Kapittel 2 - Algebra. I algebra lærer vi å regne på en generell måte; det vil si med både tall og bokstaver. Her lærer vi grunnlaget for videre matematisk utdanning. Legger vekt på at alt i denne spillelista er meget viktig for å ikke sette seg fast når man kommer til mer kompliserte emner

Video: matematikk.net • Se emne - Forkorting av brøke

Brøk 39- 45 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal og brøkar. Rekne med brøk, utføra divisjon av brøkar og forenkla brøkuttrykk. uttrykksmåtar. Rekna med utviding og forkorting av brøk. Addera og subtrahera brøk med like- og ulike nemnarar. Multiplisera og dividera brøkar. Gjera om frå uekte brøk ti Forkorting av br ken . Av og til regner man med variabler. Teller og nevner bytter plass : Uttrykket forkortes. Det er like regler for tall og bokstaver (variabler). Gj r n test 2 i Multiplikasjon og divisjon med br ker Oppgaver om tallinjen, likeverdige brøker og forkorting og utviding av brøk. Oppgave 1. Hvilken brøk peker pilen på? Oppgave 2. Tegn en tallinje. La linjestykket for 0 til 1 være 12cm. a, Plasser brøkene . 1 4 , 2 3 , 1 2 og 5 12 . på riktig sted på tallinjen.b, Hvilken brøk i a har størst verdi? c, Hvilken brøk i a har minst verdi? kommer av at man for tidlig gir slipp på konkre - tiseringene, slik at elevene blir sittende å regne med brøk uten å ha forståelse. Før man jobber med multiplikasjon og divi-sjon av brøk bør man naturligvis ha en viss for - ståelse for brøkbegrepet, forkorting og utvidelse av brøker og for overgang mellom blandet tall og uekte brøk

 • Bygge et lite hus.
 • American made full movie online.
 • Karakorum mongolia.
 • Sår i rumpa klør.
 • Kakteensamen kaufen.
 • Tricks um auf rechnung zu bestellen.
 • Oldham athletic tropp.
 • Led lenser industri.
 • Suppositorier administrering.
 • Spi stellenangebote.
 • Push up truse, cubus.
 • Portåbner sidehængt.
 • Bugatti com configurator.
 • Facebook nummer.
 • Reima uv klær.
 • Create account musical ly.
 • Richard dean anderson hockey.
 • Fürth stadt.
 • Mädchenflohmarkt trier a1.
 • Judi dench movies.
 • Utenpåliggende skyvedør pris.
 • Spisebord eik uttrekk.
 • Oslo sportslager prismatch.
 • Scampi farlig.
 • The mechanic 2 netflix.
 • Langtidsopphold på tenerife.
 • Stadt hamm hotel.
 • Autobahnraststätten italien a4.
 • Düsseldorf längste theke der welt straße.
 • Sport beziehung.
 • Medema mini crosser pris.
 • Chicago med norge.
 • Narcos pablo escobar.
 • Windstopper undertøy dame.
 • Sekundære lymfoide organer.
 • Ebay kleinanzeigen bildauflösung.
 • T roc gt.
 • Piratenflagge vorlage.
 • Finden anderes wort.
 • Ultra festival summer 2018.
 • Gitzenweiler hof programm.