Home

Co2 avgift lng

CO2-avgift på LNG virker mot NOx-fondets formå

CO2-avgift på LNG til skipsfarten, som ble innført fra 1. januar 2018, gjør LNG dyrere. Det er ikke lenger noen økonomisk driftsfordel å bruke LNG i stedet for marin diesel på skip CO2 avgift på LPG og LNG. Oversikt og CO2 avgifter for LPG og LNG, gjeldende fra den 1. januar 201 I rapporten gjennomgås forventet bygging av nye LNG-skip fram mot 2030 basert på høy og lav forskjell mellom pris på LNG og MGO. Uten avgift estimeres det at det vil bli bygget opptil 75 skip i perioden 2020-2030. Med avgift vil antall nybygg med LNG reduseres med 58 skip. Dette øker CO2-utslippene med opptil 500 000 million tonn CO2-AVGIFTLNG Analyse av konsekvenser ved opphevelse av fritak for CO2-avgiftLNG Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Energigass Norge, NHO Sjøfart, Norsk Industri, Norsk Olje- og Gass, Gasnor og NOx-fondet Rapportnr.: 2018-0253, Rev. 1 Dato: 2018-04-1

Avgift på mineralske produkter Det er CO2-avgift på mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også grunnavgift på mineralolje, og svovelavgift på mineralolje som inneholder over 0,05 % vektandel svovel -avgift tilsvarende det generelle nivået på 544 kroner per tonn CO 2 3fra 2020. Det vil si 1,08 kroner per Sm for naturgass og 1,63 kroner per kg for LPG. For bedrifter som benytter seg av fritaket og driver virksomhet som gir kvotepliktige utslipp, betyr forslaget at naturgass og LPG blir ilagt CO 2-avgift med reduserte satser

CO2-avgift Hopp til CO 2-avgift er en særavgift til statskassen. CO 2-avgiften på mineralske produkter ble innført i 1991 og ble i 1999 skilt ut i et eget avgiftsvedtak. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen CO 2. Kjøretøy der CO 2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum. 6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO 2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NO X - komponent 4) Gruppe F: Motorsykler. Kjøretøy der CO 2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum. 5) Gruppe H: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring i pst. av personbilavgift er oppgitt i prosentenheter CO2-avgift på LNG på skip øker utslippene «Et eksempel på utilsiktet konsekvens av CO2-avgiften på LNG er at LNG-drevne skip legger om sitt seilingsmønster, slik at de kan bunkre i utlandet uten å betale norsk CO2-avgift», skriver innsenderne. Illustrasjonsfoto: F. Dahl

CO2 avgift på LPG og LNG - Primaga

 1. 1. januar 2018 fjernet regjeringen fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip. Avgiften ble også økt til 500 kroner per tonn CO2. Dette har gjort LNG 25 prosent dyrere. Rederier rapporterer nå om at LNG er like dyr eller dyrere enn marin diesel (MGO)
 2. Lov om avgift på utslipp av CO2. § 4. Plikten til å svare CO₂ -avgift påhviler i fellesskap rettighetshaverne etter utvinningstillatelsen eller tillatelsen til anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum som gjelder for den innretning der petroleum brennes eller naturgass slippes ut
 3. eralolje videreføres, og søkes godkjent av ESA for en ny periode, men satsen økes fra 14,7 øre/liter til 20 øre/liter fra 2018
 4. Fritaket for CO 2-avgift og NOx-fondet har bidratt til at Norge i dag er verdensledende på bruk av LNG og LNG-hybrider i skipsfarten. 57 av 116 LNG-drevne skip i verden går i norske farvann. Omlegging til LNG og LNG-hybrid har bidratt til å redusere utslippene av klimagasser med nærmere 103 000 tonn CO 2 , tilsvarende utslipp fra 90 000 biler

Både bensin og diesel blir belastet med veibruksavgift, og co2-avgift. Les mer om drivstoffavgifter. Trafikkforsikringsavgift. Årsavgiften ble fra 2018 erstattet med trafikkforsikringsavgift. Avgiften er i utgangspunktet på samme nivå. Bruker du bilen hele året er det ikke noen forskjell fra årsavgiften 3) Det oppgis ikke prosentvis endring for CO2-komponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2017. 4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler. 5) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent I fjor vedtok regjeringen at det skal betales CO2-avgift på LNG fra og med 1. september 2010.Mens gassdrevne skip i innenriks gods- og passasjertrafikk fikk fritak, måtte forsyningsskip som går til og fra oljeplattformene og land betale CO2-avgift.Det mente skipsfartsmiljøe Om LNG og naturgass Naturgass er det reneste fossile brensel med betydelig lavere utslipp enn olje. For å kunne ta i bruk naturgass er det ofte nødvendig med et lokalt LNG-mottaksanlegg med rørframføring til forbrukeren, i tillegg til at forbrukeren selv også må gjøre enkelte installasjoner i eget bygg I tillegg kan man kombinere LNG med batteri og/eller biogass og redusere CO2-utslippene fra skip med 80 - 90 %. Tilsvarer flere tusen biler I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen uten nærmere utredning å innføre en ny avgift som rammet bruk av LNG. Både verft, rederier og eksperter advarte

CO2-avgift på LNG på skip øker utslippene - Samferdse

CO2-avgift på LNG virker mot NOx-fondets formål

8. oktober, 2018 Statsbudsjettet 2019: - En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring. Dessverre foreslår regjeringen å videreføre fjerningen av fritaket fra CO2-avgift på LNG Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyller LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår negativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/hybrid. Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skipsfart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen forventet at CO2. Regjeringen opprettholder CO2-avgift: - Vil føre til økte utslipp. I revidert nasjonalbudsjett opprettholder regjeringen med Venstre, Høyre og Frp avgiften på flytende naturgass. - Straffer de som har satset på klima- og miljøteknologi i skipsfarten, sier Norges Rederiforbund CO2-avgift er avgift på utslipp av karbondioksid (CO2). Siden det er kostbart å måle utslipp av CO2 direkte, blir avgiften vanligvis ilagt fossile brensler som kull, olje og gass basert på hvor mye CO2 de slipper ut når de forbrennes. Økonomer anser CO2-avgifter som en effektiv måte å redusere utslipp på, og den gir staten inntekter som kan brukes til ulike formål

En svært høy CO2-avgift på LNG kan føre til at vi mister lederrollen internasjonalt for miljøvennlig skip. Norsk Industri er en av organisasjonene som advarer Stortinget mot å innføre CO2-avgift på LNG allerede i 2018. På høring med Finanskomiteen argumenterte Norsk Industri mot den foreslåtte avgiften CO2-avgift mot sin hensikt. 07 oktober 2020, 12:52 . Fortum Oslo Varme AS beklager at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår en CO2-avgift på avfallsforbrenning på 149 kroner per tonn. Bransjen og Fortum Oslo Varme har i lang tid vært tydelige på at en avgift på forbrenningsleddet ikke vil ha en klimaeffekt 2. Tidligere avgift på sluttbehandling av avfall Særavgift på sluttbehandling av avfall ble innført i 1999. Avgiften bestod av en avgift på deponering og en avgift på forbrenning. Avgiften skulle prise miljøkostnadene ved sluttbehandling av avfall, og dermed stimulere til økt gjenvinning og reduksjon av avfallsmengder

Varsler opptrapping av CO2-avgiften Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn varsler at de 149 kronene i CO2-avgift bare er begynnelsen. Alle må bidra i klimakampen, sier statsråden. jens egil heftø Norge har allerede en CO2-avgift på rundt 500 kroner per tonn. For å illustrere, så tilsvarer én flyreise fra Oslo til New York 1,1 tonn CO2-utslipp per passasjer Subsidierer utslipp: Fiskeflåten betaler CO2-avgift - og får alt refundert; Oppheves i 2020. I 2016 anmodet Stortinget om at de fleste sektorer skulle betale lik CO2-avgift, men med unntak av fiskeri og landbruk. For fiskeri skulle det settes ned et utvalg som skal se på hvordan man kan innføre økt CO2-avgift også for fiskeflåten

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse. Den er viktig for klimaet på Jorden og for grønne planter. Den kjemiske formelen er CO2. Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Under -57 grader celsius (°C) kondenserer gassen til en væske som ved -78 °C fryser til et fast stoff, kalt tørris Avgiften på co2-avgiften er i utgangspunktet det samme som på personbiler. Men ladbare hybrider vil få noe lavere co2-avgift på grunn av at en del av kjøringen går på strøm. Eksempler på avgift. Her har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 24.129 kroner Fritaket for CO2-avgift og NOx-fondet har bidratt til at Norge i dag er verdensledende på bruk av LNG og LNG-hybrider i skipsfarten. 57 av 116 LNG-drevne skip i verden går i norske farvann. Omlegging til LNG og LNG-hybrid har bidratt til å redusere utslippene av klimagasser med nærmere 103 000 tonn CO2, tilsvarende utslipp fra 90 000 biler I 1. kvartal 2017 er CO2- og svovelavgift for første gang inkludert i kostnadsindeksen. Spesielt økningen i CO2-avgiften fra 2016 til 2017 bidro til å forsterke veksten i drivstoffkostnadene

Video: Avgift på mineralske produkter - Skatteetate

CO2-avgift - Wikipedi

For blant annet fyringsolje kommer grunnavgift i tillegg til CO2-avgift, slik at det samlede avgiftsnivået på fyringsolje tilsvarer om lag 1 090 kroner per tonn CO 2. Selv om veibruksavgiften og grunnavgiften ikke har en direkte klimabegrunnelse, er også disse avgiftene med på å påvirke forbruket av fossilt drivstoff og dermed også utslippene av klimagasser Hvis du for eksempel bruker 1500 liter bensin i året, vil du betale en veiavgift på 7.875 kroner, og en co2-avgift på 1.770 kroner. Med en gjennomsnittspris på 16 kroner vil du betale 4.800 kroner i merverdiavgift i tillegg

CO2-avgiften kan sende mer søppel på deponi Innføringen av CO2-avgift på norske forbrenningsanlegg kan gjøre større skade enn gavn. JENS EGIL HEFTØY. Den foreslåtte CO2-avgiften på avfallsforbrenningsanleggene er en av de store thrillerne i avfallsbransjen denne høsten CO2-avgift på avfallsforbrenning En CO2-avgift på avfall forutsetter at den bidrar til reduserte klimautslipp, økt materialgjenvinning og like konkurransevilkår. Leder av energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth (V) sitt forslag er interessant for å oppnå nettopp dette Hvis du for eksempel bruker 1500 liter bensin i året, vil du betale en bensinavgift på 7.365 kroner, og en co2-avgift på 1.890 kroner. Med en gjennomsnittspris på 16 kroner vil du betale 4.800 kroner i merverdiavgift i tillegg

Bruk de nye avgiftsgruppene CN 135 for CO2-avgift på naturgass og CL 135 for CO2-avgift på LPG. Legg ved dokumentasjon som viser at avgift er betalt og erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk. Last opp vedleggene og sende inn søknaden. Nærmere regler om refusjonsordningen vil bli fastsatt i forskrift Norsk Industri reagerer på regjeringens forslag om å oppheve dagens fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG i enkelte kraftforedlende prosesser. Dette vil kunne få store konsekvenser for norske eksportindustribedrifter CO2-avgift - kompensasjonsordning for fiskeflåten. Regjeringen foreslår å innføre full CO2-avgift for fiskeflåten fra 1.januar 2020. Vi foreslår å innføre en kompensasjonsordning basert på gjeldende refusjonssats på 1,06 kroner per liter vedtak om CO2-avgift § 1 annet ledd og swravgiftsforskriften § 3-6-7. Videre er gass som benyttes til kjemisk reduksjon eller elelctrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser, samt til veksthusnxringen fritatt for avgift, jf. stortingsvedtaket § 5 forste ledd bokstav a og b og sxravgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-6-9 Med en global CO2-avgift på 75 dollar per tonn CO2, ville kullprisene økt med rundt 200 prosent. Prisen på norsk naturgass ville økt med 75 prosent

-avgift for industri og øvrige ikke-kvotepliktige bedrifter I statsbudsjettet for 2018 ble reduserte satser og fritak for CO 2-avgift på mineralolje og gass for de fleste ikke-kvotepliktige bedrifter opphevet. Avgiftsendringene vil gi en merproveny på minst 150 millioner kroner, hvorav størstedelen kommer fra industribedrifter - For CO2-utslipp på sokkelen betaler vi i dag 730 kroner per tonn, sier Vaage. Denne CO2-avgiften er imidlertid en særnorsk avgift, og klimakvotene gjelder bare innenfor EU og EØS. Dermed er dette en kostnad som ikke omfatter resten av verdens produsenter av olje og gass KrF er også enig i at avgiften på CO2-utslipp må opp. Men ikke nødvendigvis hvordan. - Vi må passe på å ikke havne i en situasjon der forskjellen på CO2 -avgift i Norge og kvoteprisen er så stor forskjell på at det ikke kutter utslipp, men fører til karbonlekkasje der produksjonen foregår i andre land, sier Tore Storehaug I tillegg kan man kombinere LNG med batteri og/eller biogass og redusere CO2-utslippene fra skip med 80-90 prosent. I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen uten nærmere utredning å innføre en ny avgift som rammet bruk av LNG Enorme utslipp av klimagassen CO2 er i ferd med å forandre klimaet på jorden

Avgiftssatser 2020 - regjeringen

Avgiftssatser 2019 - regjeringen

Innbetalt avgift vil bli refundert. - Dette er et signal om hvilke typer skip en ønsker. Og et ønske om å stimulere til bygging av mer miljøvennlige skip. Denne avgiftsendringen vil legge til rette for at også offshoreskip på samme måte som ferjer kan gå på LNG Toll- og avgiftsdirektoratet, S~ravgiftsavdelingen Postboks 8 I22 Dep. 0032 OSLO Hering - CO2-avgift på naturgass og LPG Konkurransetilsynet viser til brev og vedlagt hmingsnotat vedrande H0ring - C02-avgift på naturgass og LPG fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Bakgumen for bringsnotatet er at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 20 10 bl Økte priser på CO2-utslipp i Europa merkes også på strømprisene i Norge. Det bør kompenseres ved å kutte elavgiften, mener Kroepelien. - Vi ser på el-avgiften som en ren fiskal avgift på. Fritak fra avgift på HFK og PFK. Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning av HFK og PFK. Refusjonsordning for destruksjon. Hvis du destruerer HFK og PFK hos et godkjent mottak, tilbakebetales avgiften til den som leverer inn avfallet. Tilbakebetalingssatsen er lik avgiftssatsen. Ordningen administreres av Miljødirektoratet CO2-komponent, bilavgifter CO 2 -avgift - Snøhvit I lov om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen er det vedtatt hjemmel til å pålegge LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest (Snøhvit) CO 2 -avgift, jf

CO2-avgift for gassfremdrift i skipsfarten - Tidens Kra

CO2 avgift på LPG og LNG. Oversikt og CO2 avgifter for LPG og LNG, gjeldende fra den 1. januar 201 ; Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk. Sats for 2020. Avgift: 16,13 øre per kWh: Redusert avgift: 0,505 øre per kWh. CO2-avgift på naturgass og LPG . Regjeringa foreslår å innføre CO 2-avgift på gass med verknad frå 1. juli i år.Avgifta vil være på same nivå som CO 2-avgifta for mineralolje og omfatte oppvarming av bygg og landbasert transport.Gass til bruk i industrien og til verksemder med kvotepliktige utslepp, får redusert avgift LNG vs MDO (NOx og CO2 avgift inkl) Pris, [øre/Sm3] 800. 700. 600. 500. 400. 300. 200. 100. MDO pris. LNG pris. 0. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Råoljepris, [USD] Figur 7: LNG og MDO pris i øre/Sm3 som funksjon av r˚aoljepris, med CO2 og NOx avgift. inkludert. 12. 5 Produksjonskostnader

Lov om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på

CO2-avgift på LPG og gass Seksjonsnavn - Norsk Industr

Co2- avgift. Nedtrapping av kompensasjon for Co2-avgift på 51 millioner kroner per år fremover betyr at fiskerinæringen må betale avgift i stedet for å ha kapital til å utvikle og ta i bruk ny teknologi som kunne fått ned Co2-utslipp, og være med på innovasjon og verdiskaping i den maritime næringen langs kysten Statsbudsjettet 2021: CO2-avgift på forbrenning av avfall. Nyhet, Bærekraft og klima. Publisert 07.10.2020. Illustrasjonsfoto. Foto: Marcin Jozwiak fra Pexels I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås det en avgiftssats på 149 kroner per tonn CO2 ved forbrenning på avfallsanlegg som ikke er kvotepliktige Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 13. desember 2019 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. Fra 1. januar 2020 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på. CO 2-avgift. Som et av de første landene i verden innførte Norge i 1991 CO 2-avgift. Lov om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen fastsetter at selskapene må betale CO 2-avgift ved forbrenning av gass, olje og diesel i petroleumsaktiviteter på kontinentalsokkelen og ved utslipp av CO 2 eller naturgass

Slipper CO2-avgift - Tu

Regjeringen vil fjerne fritaket for CO2-avgift for

Hjemmel: Fastsatt av Oljedirektoratet 1. november 2001 med hjemmel i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 86 siste ledd, jf. § 26, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 4-10 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen § 5, jf.. Betong står i dag for cirka fem prosent av verdens totale CO2-utslipp. For å gjøre noe med dette, har forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) sett til naturen. - Om vi kan erstatte sement med andre materialer som allerede er tilgjengelig i nature Dobler CO2-avgift for oljenæringen. I meldinger lister Regjeringen opp en lang rekke konkrete tiltak for å nå målene i klimaforliket fra 2008, skriver aftenposten.no — De tiltakene vi legger frem nå er en god samlet strategi. Ifølge SSB ble det i 2010 sluppet ut 13,8 millioner tonn CO2 fra olje- og gassutvinning i Norge,. 50.000 euro i CO2-avgift i Frankrike Norge har allerede blant verdens høyeste avgifter for CO2-utslipp, men nå vil Frankrike gjøre Porsche, Ferrari og Lamborghini betydelig dyrere. CO2-AVGIFT: Bentley Continental GT er en av modellene som vil få en dramatisk økning i avgiftene hvis forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt i Frankrike

Bilavgifter - Smarte Penge

Shortsea Norvest 2010 Sea Cargo Ole Saevild

Ikke først og fremst å fylle opp statskassen. Et CO2-fond gjør effekten enda større. Medlemsbedriftene i en miljøavtale vil, i stedet for avgift til staten, betale inn tilsvarende i en medlemsavgift til fondet. Så kan bedriftene søke om støtte fra CO2-fondet til tiltak som gjør transporten renere. DNs leder er selvmotsigende Fiskeflåten må betale full CO2-avgift, men får kompensasjonsordning. Regjeringen følger opp tidligere uttalelser om at fiskeflåten skal betale full CO2-avgift fra 1. januar 2020, men foreslår samtidig en kompensasjonsordning i forslaget til statsbudsjett for 2020 Gass - CO2-avgift. Den reduserte satsen for naturgass anses forenlig med EØS-avtalen dersom den ikke er lavere enn minstesatsen i EUs energiskattedirektiv. På grunn av svak krone må den reduserte satsen settes opp til 0,057 kroner per Sm 3. Øvrige avgiftssatser foreslås prisjustert for 2016 Man kan også tenke seg at skog i fremtiden blir en del av et karbonmarked, hvor skogeierne får betalt for skog som vokser og kanskje må betale CO2 -avgift hvis skog hogges og brennes. - Et slikt regime vil ha en voldsom påvirkning på hele sektoren, ved at skogeierne får betalt for stående skog, og ikke bare for avvirket tømmer, som i dag, sier Sjølie

CO2-avgift Bli varslet. 19.02.2020. Bård Bjerkholt Hvis regjeringen lurte på hvor mye avgifter flyselskapene tåler, har den fått et svar. Økt skattlegging av flyreiser rammer lite lønnsomme ruter i distriktene. Kommentar. 01.10.2019. Jensen skjermer bilistene. Innførsel av jakttrofeer Thu, October 13, 2011 08:44:30; Beregning av kuldemedie Thu, July 07, 2011 15:18:39; Nye regler for import av kjøkkenartikler av plast fra Kina og Hong Kon I den felles plattformen var partiene enige om å innføre en flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden Globalt CO2-fond - Klimatoppmøtet kan pålegge IMO å gjennomføre tiltak. Det vil sikre at det blir en rettferdig, global avtale, sier Kristoffersen. Han foreslår at CO2-avgiften går til et fond som alle kan søke midler fra. - Shipping er ikke en klimaversting, men en avgift vil innbringe enorme beløp

- For lav avgift i transportsektoren

Regjeringen foreslår å innføre CO2-avgift på naturgass og LPG Usikkerhet om CO2-avgift Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er delvis tilfreds med budsjettforliket i Stortinget, men usikker på om økt CO2-avgift vil ramme fôrbåter og fôrfabrikker

Krever CO2-fond for å rense skip og tungtransport - TuPumper ut CO2 | KlassekampenHjem

- Vi har sagt at vi skal gjøre dette, og vi begynner med det i årets budsjett, sier Solberg til NTB. Økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren En flat CO2-avgift tar ikke hensyn til betalingsevnen i de forskjellige industrisektorene og har derfor en rekke negative konsekvenser for industriens lønnsomhet uten at avgiften utløser klimatiltak, påpekte Frode Alfheim for finanskomiteen på stortinget Bedrifter bekymret over CO₂-avgift: - Min store skrekk. Figgjo, Metallco og Benteler er blant 40 norske industribedrifter som mister fritaket for CO₂-avgift og dermed må ut med millioner av kroner hvert år. - Ren risikosport, mener Norsk Industri Gassdrevne offshorefartøy slipper CO2-avgift. Regjeringen utvider fritaket for CO2-avgift innen skipsfart til også å gjelde servicefartøy i offshorebransjen. LO har presset på for fritaket disse mindre forurensende skipene

 • Youtube murenabgang dorfgastein.
 • Vw eos preisliste 2008.
 • Beef brothers köln.
 • Smerter nederst i magen og ryggen.
 • Grønland marked.
 • Isbreer geografi.
 • Denver hoverboard test.
 • Line dance vereine deutschland.
 • Tøy deg til friskere rygg.
 • Kinnarps turistsenter stokmarknes.
 • Helsedirektoratet gravid.
 • Veranstaltungen uelzen.
 • Blickpunkt rosenheim epaper.
 • Är du orten.
 • Dressyrhästar till salu sverige.
 • Tandemhopp trondheim.
 • Nrk olje!.
 • Cant open windows button.
 • Bromsat gallersläp.
 • Vhs wiesbaden öffnungszeiten.
 • Nytt tak pris.
 • Innledning analyse novelle.
 • Panini brot kaufen.
 • Scandic tromsø langnes.
 • Asaklit sekk.
 • Geografi ntnu.
 • The córdoba church.
 • Gecko namen weibchen.
 • Byggeplass temabursdag.
 • Hur räknar man ut arean på en konstig figur.
 • Generalprobe silvesterstadl 2017.
 • New hair clinic flashback.
 • Death of high sparrow.
 • Billig tur til dublin.
 • How deep is your love bee gees.
 • Erythroplakie therapie.
 • Vespa primavera.
 • Studere informatikk.
 • Clean plastic ocean.
 • Mountainbike treff essen.
 • Media markt nowy sacz.