Home

Hvem møter i høyesterett

Norges Høyesterett - Wikipedi

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans». [1] Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål) Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset. Les hele saken 02.10.2020. Ledige utgreiarstillingar. I juridisk utgreiingseining er det ledig to til tre åremål som utgreiar.. USA-kjenner om at høyesterett kan måtte avgjøre valget: - Tror de vil gripe inn Det er langt fra sikkert at det blir klart på selve valgnatta om Donald Trump eller Joe Biden går av med seieren

Høyesterett - Store norske leksiko

Høyesterett fant at advokat Nordhus under disse omstendigheter ikke kunne opptre som forsvarer for Høyesterett, jfr. regelen i straffeprosessloven §109 første ledd nr. 3. I kjennelsen ble det presisert at påtalemyndigheten uten opphold burde ta skritt til å få innhentet de forklaringer og opplysninger som var nærmere angitt i kjennelsen, slik at Høyesterett kunne behandle anken så. Hvis Høyesterett tar opp en sak, tar de ikke stilling til selve skyldspørsmålet, men ser på lengden på straffen og hvordan loven er brukt i lagmannsretten. Høyesterett kan også bestemme at en sak skal behandles på nytt i lagmannsretten. I tillegg til fagdommerne er det bare partenes advokater som er til stede i Høyesterett

Norges Høyesterett Norges Domstole

Miljøorganisasjonene har tapt i to domstoler, men håper Høyesterett vil gi dem rett i at staten gjorde feil ved å åpne for leteboring i deler av Barentshavet Han mener dommerne i Høyesterett selv kan være med på å påvirke hvem som søker på embetet. PÅVIRKER ENKELTDOMMER: Professor ved Universitetet i Oslo, Jørn Øyrehagen Sunde

USA-kjenner om at høyesterett kan måtte avgjøre valget

Høyesterett - kjennels

Sakskostnadene til himmels siste ti år - Rett24Hemmelige møter, rettssaker, budkrig - og til slutt

Samfunnsfag YF Vg2 - Domstolene - NDL

På dette møtet er bare dommerne til stede, og diskusjonene er konfidensielle Hvis dommerne mener tiltalte er skyldig, skal de finne fram til en rettferdig straff for den forbrytelsen som er begått. Like tilfeller skal behandles likt, og dommerne tar derfor hensyn til det straffenivået Høyesterett har lagt seg på i liknende saker Siden i fjor sommer har tidligere Molde-spiller Babacar Sarr (29) vært på rømmen, tiltalt for å ha voldtatt Kamilla Visnes (29). Da Visnes åpnet Instagram-profilen sin, dukket han opp. Sarrs. - Helt uavhengig av hvem som vinner presidentvalget, så vil en Trump-utnevnt niende dommer, føre til at det blir et solid konservativt flertall i Høyesterett lang tid fremover, sier han

Amy Coney Barrett (t.h.) møter Arizona-senator Martha McSally på Capitol Hill. Foto: Greg Nash/Pool via AP. Praktisk umulig - Det har vært en rekke høyesterettsavgjørelser etter 1992 fordi ulike grupper forsøker seg på søksmål for å få sakene oppover i systemet slik at Høyesterett skal komme med en ny avgjørelse I analysen som gjaldt kostnadsveksten for Høyesterett, konkluderte Aasbrenn og Endresen med at verken internasjonaliseringen av jussen, Høyesteretts utvikling som prejudikatsdomstol eller innføringen av saksforberedende møter kunne forklare veksten. Sakskostnader i Høyesterett. Faksimile: Lov&Rett nr 6 2019 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-12-08 STIKKORD: SAMMENDRAG: Krav om erstatning for ikke å ha fått oppdrag etter en kommunal anbudskonkurranse førte ikke frem. Anbudet avvek fra anbudsgrunnlaget på et så vesentlig punkt at det med rette var avvist. - Hverken NS 3400 pkt. 13.2 om feilskrift eller pkt. 13.3 om retting av uklare anbud kunne få anvendelse Før møtet med justisministeren drøftet justitiarius uttalelsen med Høyesteretts dommere. Først etter at innstillingen er avgitt avholdes møte i Høyesterett der høyesterettsjustitiarius og høyesterettsdommerne drøfter hvilken uttalelse Høyesterett skal gi. Høyre sier ja til at hvem som helst kan eie advokatfirmaer

Tingrett - Wikipedi

 1. Hva skjer med oss når vi møter en «hobbit»? Kurt vant imidlertid publikumet, og utfordret samtidig en rekke etablerte sannheter om hvem som kan være stjerne. Forutinntatthet fordi vi liker folk dårlig I Høyesterett er de typisk fem dommere som avgjør en sak
 2. Høyesterett stiller nå økte krav til sakskostnadsoppgavene, forteller Øie. - Dersom det i sak i avdeling kreves sakskostnader for arbeid utført av andre enn prosessfullmektigen og eventuell rettslig medhjelper, ber vi om at det går frem av oppgaven hvem som har utført arbeidet det kreves dekning for
 3. I dommen slår Høyesterett fast at ansiennitetsprinsippet står i en særstilling på tariffrettslig område, som det ikke har etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Enhver vurdering av hvem som skal sies opp skal derfor starte med ansiennitet. Dette er viktig avklaring
 4. Det historiske klimasøksmålet går helt til Høyesterett. Dette må du vite om århundrets rettssak, der Greenpeace og andre organisasjoner møter staten i retten
 5. Høyesterett peker i den nevnte dommen på at organisering, ledelse, kontroll og fordeling av arbeidet må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått. Ved tolking og utfylling av arbeidsavtalen må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforholdet og hva som finnes rimelig i lys.

Dommer fra Høyesterett - Lovdat

Presidentvalget i USA i høst avgjør hvem som vinner maktkampen om høyesterett. De erkekonservative i USA har aldri vært nærmere å overta den svært viktige samfunnsinstitusjonen Hvem som er part i en sak for fylkesnemnda beror på hvem som har tilknytning etter forvaltningsloven § 2(1) bokstav e, på samme måte som for saker i barnevernstjenesten. For å klage på et vedtak må det påvises at man har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 Dette har NVV i de siste møter med VA tydelig varslet. Etter disse møter har NVV kun blitt orientert via omveier hvilken løsning VA har bestemt, uten ytterligere dialog med NVV. VA-seksjonens foreslåtte løsning er heller ikke godkjent av NVE, noe som vil bli svært krevende ettersom oppsittere langs Grimevannet vil motsette seg ytterlige nedtapping av vannet, ref. dom fra Høyesterett Marerittscenarioet er at demokratene og republikanerne er uenige om hvem som har vunnet valget. Da kan det ta uker før landets neste president er klar, sier eksperter VG har snakket med

Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m

Riksadvokat Tor-Aksel Busch møter selv i Høyesterett. Forf> <forf>arild M. Jonassen < 15. juni 2007 00:12 20. okt. 2011 11:55. smp-stories-top-widget. Riktig straffenivå for dødsranet, strafferabatt for tilståelser, hvem som skal ha forvaring. Trump coronasmittet: Viruset raser i innerste sirkel Det er ikke kjent hvor eller hvordan president Donald Trump ble smittet med coronaviruset, men listen over smittede etter et arrangement i.

Samtidig har både lovgiver og Høyesterett understreket viktigheten av oppfyllelse av drøftingsplikten. I en arbeidsrettssak i 2003 (Rt 2003 s 1071) uttalte Høyesterett følgende: Ved vurderingen av oppsigelsen må det også ha vekt at det ikke kan legges til grunn at det før oppsigelsen er holdt møte for drøfting av oppsigelsen i samsvar med arbeidsmiljøloven § 57 nr En rekke av landets rikeste og kjente mennesker har gått til sak mot Oslo kommune for å klage på eiendomsskatten. Også flere politikere har saksøkt sin egen kommune Høyesteretts avsa i forrige uke dom i den såkalte «Seretide»-saken, som omhandlet spørsmålet om to nyanser av fargen lilla var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer (HR-2017-2356-A, sak nr. 2017/1062).I likhet med de tidligere instansene fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som. I slike tilfeller har de fleste barnehagene skriftlige avtaler om hvem som kan hente og bringe barnet i barnehagen. Private barnehager skal møte Fredrikstad kommune i Høyesterett - Rammer de kristne barnehagene hardt. Redaktør Mariell Tverrå Løkås Telefon: 975 21 037. Journalist Silje Wiken Sandgrind Telefon: 755 53 856

Skanska-oppsigelser til Høyesterett - kan endre hvem som sies opp først ved nedbemanninger. Seks anleggsarbeidere gikk rettens vei og vant tilbake jobben etter å ha blitt sagt opp av arbeidsgiveren Skanska. Alle partene i busskonflikten møter hos Riksmekleren onsdag - Kjære forelder, tenk over hvem som møter deg i døren om morgenen - Det er ingen selvfølge at folk rundt oss mener at det er nødvending med utdannede barnehagelærere i barnehagen. Men som fremtidige barnehagelærere ser vi viktigheten av kompetente voksne som er til stede for barna, skriver fire studenter ved Høgskolen i Østfold Høyesterett avsa 15.3.17 dom i Posten-saken (HR-2017-561-A), som gjaldt utvelgelseskrets- og kriterier ved en nedbemanning på Vestlandet. Dommen gir noen føringer for hvordan en nedbemanning kan legges opp på best mulig måte slik at virksomheten kan nå sine innsparingsmål. 1. Innledning Nedbemanninger er av og til nødvendig og målet er å gjennomføre dem i henhold [

Hva vektlegger domstolene i en - Advokat osl

Møtet skjer på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Trump kunngjør sin kandidat til høyesterett. USAs president Donald Trump kunngjør hvem han nominerer som ny dommer i USAs høyesterett Høyesterett har i flere saker uttalt at domstolen skal være varsomme med å sette lokale avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte til side, jf. bl.a. Høyesteretts dom i HR-2017-561-A: «Avtaler mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte er ikke bindende for saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7, se også Rt. 1987 side 117 (Bergen Diesel), men gjenstand for domstolskontroll

Videre møter ikke sakens parter personlig for Høyesterett. Dermed kan det sies at Høyesterett er mindre egnet enn lavere instanser til å fatte avgjørelser i slike svært skjønnsmessige saker, spesielt der foreldrenes egenskaper skal være av betydning Hvem er tillitsvalgt for de tillitsvalgte? Etter 15 år som leder og hovedtillitsvalgt opplevde Wenche Vålbekken at hun ble skviset ut og sto helt alene. Nå etterlyser hun et støtteapparat for tillitsvalgte Motstanderne mot dypvannsdeponiet skal møte i Høyesterett torsdag. I morges heiste de et banner på veggen til Klif på Helsfyr Høyesterett ga klart uttrykk for at § 135 a måtte brukes med varsomhet i møte med eksempler på kristen forkynnelse. Bratterud hadde selv benyttet seg av forkynnelsesfriheten i radioprogrammet, til dels gjennom å be for homofile «syndere» En pensjonert vesteråling møter staten i Høyesterett i neste uke. Tilfeldige utslag. Regjeringsadvokaten mener at det ikke er grunnlag for å tolke loven slik de mener motparten argumenterer, nemlig at Statens pensjonskasse ikke har noe krav overfor pensjonisten fordi det var NAV som gjorde feil

USAs grunnlov ble utformet for å gi velgerne en mulighet til å bli hørt om hvem som skal sitte i høyesterett. Dette øyeblikket er nå, og deres stemme bør bli hørt, sier Biden. Flere av Demokratenes medlemmer i justiskomiteen ble spurt om de ville avtale et møte med Barrett før høringen finner sted VERDIFULLT: Fjorårets kupp og det annonserte valget i oktober handler i høy grad om hvem som skal få tilgang til Bolivias litiumforekomster. Det høyreorienterte kuppet mot Bolivias president Evo Morales startet vel to måneder før valget 20. oktober i fjor og hadde andre drivkrefter enn det angivelige valgfusket Trump smittet av coronaviruset Dette bildet skaper frykt Coronasmittede Donald Trump har vært i nær kontakt med flere sentrale medlemmer av hans administrasjon den siste tiden UiO vant på alle punkter i saken som tidligere professor Arnved Nedkvitne anla mot universitetet.- Saken bør avklares av Høyesterett, fastslår jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.Etter å ha lest dommen er han usikker på om retten har tatt innover seg de helt spesielle forholdene som knytter seg til ansettelsesforholdet i vitenskapelige stillinger Avsløringene om at Ola Borten Moe holdt tilbake informasjon overfor Stortinget om den økonomiske usikkerheten knyttet til olje i Barentshavet, er pinlige både for Olje- og energidepartementet og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Vi må kunne stole på myndighetene våre her i landet

Les også: VG påpeker at publikum på Trump-møte i Wisconsin «nesten utelukkende består av hvite», i delstat hvor 87 % av innbyggerne er hvite Gitt den situasjonen og de spenningene som er i USA nå, er det ikke usannsynlig at en uavklart situasjon etter 3. november vil føre til mer vold på gatene Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen

Anke til Høyesterett Norges Domstole

Parats medlemmer tapte saken mot Norwegian i Høyesterett i spørsmålet om hvem som er reell arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. Parat-leder, Vegard Einan, sier Stortinget nå må rydde opp og han har allerede kontakt med stortingspolitikere som vil fremme lovendring. Parat mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til. Jeg tror ikke valget i USA, uansett hvem som vinner, vil føre til noen radikal endring for mange borgere i landet. Det som gleder meg mest er de mange forståsegpåere, norske og andre USA-eksperter som ingenting lærer eller har lært, men nå sitter med påklistrete smil og raser innvendig over å ha tabbet seg ut enda en gang og for at ikke deres foretrukne kandidat gikk klart av med seieren Donald Trump anklaget Pennsylvanias høyesterett for å egge til vold med avgjørelsen om at delstaten kan telle stemmer i opp til tre dager etter valget, jeg håper på et fredelig valg der mange møter opp, Fortsatt uklart hvem som vinner Det var ikke bare Kong Haakon som sa nei til tyskerne. 21. desember er det 79 år siden Høyesterett la ned sine egne embeter i protest mot Quislings nazi-styre. Det skiller norsk høyesterett fra alle de tysk-okkuperte land i Europa og gir dem en plass blant Hans Petter Gravers 12 juss-helter

Så mange dommere slutter at det er snakk om et generasjonsskifte. Også den kvinnelige lederen for Høyesterett, Dorit Beinisch, går av med pensjon på nyåret. Det er en sterk strid i det israelske samfunnet om hvordan nye dommere skal utnevnes og i sammenheng med det hvem som skal utnevnes Høyesterett må dessuten i framtiden avgjøre saker der norske borgere hevder at de har rettigheter ifølge EUs regelverk, selv om norske lover ikke gir dem slik støtte. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Når det gjelder lovfortolkning, har Høyesterett i Norge i hovedtrekk fulgt de avgjørelsene som EMD i Strasbourg har tatt Høyesterett Lagmannsrett Tingrett De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. Nasjonalt sertifikat: 1660. Tapir Uttrykk Utgitt av domstolene i Trondheim tinghus: Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsret Den 31. mai 2018 kom Canadas høyesterett fram til en avgjørelse i saken Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses (Judicial Committee) v.Wall.I den enstemmige avgjørelsen sto det at «religiøse grupper fritt kan ta avgjørelser når det gjelder medlemskap og regler», og retten anerkjenner dermed at ordningen med eksklusjon kan foregå uten at domstolene blander seg inn Klimasøksmål Arktis går helt til Høyesterett, der saken skal behandles i plenum. Sammen med Greenpeace og NU møter Besteforeldrenes klimaaksjon staten i landets øverste domstol 4. november. I artikkelen «Syv ting du må vite om klimasøksmålet» har Greenpeace laget en fyldig oppsummering for alle som vil bli bedre kjent med bakgrunn, grunnlag og muligheter fo

De forskjellige titler av justitiarius i USAs høyesterett og førsteamanuensis dommer i Høyesterett USA ble skapt av Domstolene Act of 1789. I 1866, Associate Justice Salmon P. Chase, som hadde vært med til domstolen av president Abraham Lincoln i 1864, overbeviste Kongressen for å endre den offisielle tittelen justitiarius i Høyesterett i USA til den nåværende Chief Justice i USA Bør Høyesterett privatiseres? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int.

Kjendisadvokat «strøk» i Høyesterett

Fremtiden for US Supreme Court er i strid med hvem som vinner i november. er gjennomsnittsalderen for pensjonsalder for Høyesterett rettferdiggjort har vært 78. Med tre nåværende justere 78 eller eldre og ett sete på banen ledig, kan den neste presidenten ende opp med å nominere fire rettferdige i første semester Høyesterett mener at prinsippet er så vesentlig at manglende kontradiksjon alltid vil ha betydning for og hvem skal i så fall ha ansvar for den felles forståelse, endringer, tiltak). Under møtet er det viktig at begge parter er lyttende, spørrende og prøver å forstå hva den andre sier og mener. Dette kan virke. Høyesterett skal ha en direktør, som leder domstolens kontor, og dessuten så mange protokollsekretærer og utredere som saksmengden krever. 2. om partene møter personlig, hvem som møter for dem, navnene på de vitner og sakkyndige som har møtt, og de dokumenter og bevisgjenstander som er fremlagt Innhold Høyesterett: - Politimannens reisetid er arbeidstid - Vi tar dommen fra Høyesterett til etterretning. Vi må sette oss inn i dette, og hva det betyr for oss, før vi kan komme med ytterligere kommentarer, sier Kommunal og moderniseringsdepartementet

Kvernberget, så klart!

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 19. oktober. Rettssaken etter drap på 24-åring i Oslo i 2018 starter. Makaveli Lindén møter i Oslo tingrett, tiltalt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på i leiligheten hans på Majorstuen i Oslo 15. oktober 2018 Det er ikke så ofte jeg møter mormoner og jeg oppsøker dem enda sjeldnere. Likevel er de der ute, og sjansen for å møte på misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er stor. Men si at vi møter en i dag, hvordan møter vi dem, hva vil vi si og vet vi egentlig hvem de er? I denne artikkelen skal vi bli bedre kjent med. Tilfeldig valgt illustrasjonsbilde fra Getty Images. I dag vedtok hun dommen. I fjor skrev 730 om at en norsk, kvinnelig influencer i 20-årene måtte i tingretten i oktober i fjor, etter hun ble tiltalt for å ha skadet en 25 år gammel mann på fest i februar 2018.. Hun ble frikjent i tingretten, men påtalebyndighetene anket til lagmannsretten, der dommen nylig var oppe til behandling Høyesterett har nylig uttalt seg, om hvor arbeidsgiver må se etter annet passende arbeid til en arbeidstaker som på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak står i fare for å bli oppsagt. Synne Ekevold, rådgiver i Sticos. 13.06.18. Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er eldre enn ett år

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Lover og forskrifter - NDL

Fredag opphevet Høyesterett både tingrettens og lagmannsrettens kjennelse. Avgjørelsen var enstemmig. Fra før er det klart at rettssaken skal gå for åpne dører. Det betyr at hvem som helst overvære rettsmøtet. Ved de tidligere fengslingsmøtene har det vært lukkede dører, og verken presse eller publikum har fått være til stede Høyesterett «Det går en linje over Paal Berg, Emil Stang og Terje Wold, ført frem av Gunnar Knudsen og fulgt opp av Nygaardsvold og Gerhardsen», om vi skal tro historikeren Jens Arup Seip. Det stemmer at Emil Stang i 1946 ble utnevnt som justitiarius etter Paal Berg av regjeringen Gerhardsen, etter at den tidligere kommunistleder var blitt høyesterettsdommer i 1936 under Johan Nygaardsvold Høyesterett dømmer mellom annet i alle saker der De forente stater er part, i saker mellom to eller flere av enkeltstatene og i alle saker som angår grunnloven. Gjennom sine avgjørelser fortolker den grunnloven og avgjør om nye lover er i samsvar med eller i strid med grunnloven Franklin Graham provoserer progressive ateister med sine uttalelser om hvem kristne bør stemme på Publisert 06/11/2016 av sokelys Vi kommer til å miste landet dersom Donald Trump ikke vinner valget Den konservative evangelisten har lykkes med å hisse på seg venstrevridde ateister og andre progressive krefter med sin uttalelse i et program med American Family Association Nei. Høyesterett sa blant annet følgende i sin dom den 29. mars 1996: «At barna har vært tatt med på møter, og at de skal ha hatt bekymringer knyttet til Jehovas vitners lære om dommedag (Harmageddon), gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å anta at barna i fremtiden vil bli påført skade ved at moren overtar den daglige omsorg.

Høyesterett var skeptisk til slike forhandlinger, men lot det passere fordi de mente det måtte være mulig for påtalemyndigheten å forhandle seg frem til en effektiv løsning av saken. I USA, selve strafferettsforhandlingenes hjemland, har de begynt å irritere seg over at de egentlige skyldige går fri mot at bedriften de leder, tar skylda Mye kan tale for at arkitektfirmaet blir dømt i Høyesterett. Arkitektfirmaet var sterkt involvert i prosessen, deltok i møter med det latviske selskapet, og burde som profesjonell aktør ha sørget for at ansvarsforholdene var klarert med kommunen. Høyesterett vil antagelig også legge vekt på at boligkjøperne ble påført relativt store tap

Video: Miljøvernere håper på klimaseier i Høyesterett

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet som ektefeller kan begjære s eparasjon og skilsmisse ved å sende inn søknad om skilsmisse til fylkesmannen Høyesterett skal vurdere hvem som kan sies opp først ved nedbemanninger Høyesterett skal vurdere hvordan ansiennitet skal vektes mot kompetanse i Skanska-saken, der seks ansatte vant jobbene tilbake etter å ha blitt sagt opp President Donald Trump nominerte som ventet Amy Coney Barrett til det ledige setet i USAs høyesterett. Nå ligger det an til saksbehandling på høygir i Senatet Før du leser videre, vil vi takke deg som er medlem av MIFF og gjør det mulig for oss å drive dette nettstedet. Er du ikke medlem ennå, vil vi invitere deg til å betale kontingent for 2021 nå.Da gir vi deg resten av år 2020 gratis

NFF vil åpne for publikum på eliteseriekamperOrrestranda er igjen kåret til en av verdens beste strender

Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: - Viss

 1. Hvem sponser hvem i mot uhjemlet fakturering og myndighetsmisbruk på samme måte som andre virksomheter og privatpersoner har når de møter staten og kommunene som KS Bedrift unnlater å nevne at Stranda kommune i løpet av saken som til slutt endte i Høyesterett innrømmet at de hadde fakturert fem ganger mer anløpsavgift.
 2. Se hvem som vant Plankebærerprisen. Morgan-saken: Fredriksstad Blad frikjent i PFU. Morgan Andersen saksøker Fredriksstad Blad og seks andre mediebedrifter. FB presiserer om Morgan Andersen-dom i Høyesterett. Møter Aftenposten i Høyesterett n.
 3. tid. Vi klarte så vidt å fylle Lillesalen, sier han lattermildt
 4. Høyesterett har tolket det slik at barnets mening inngår som en del av «barnets beste»-vurderingen, jf. Rt. 1990 s. 669. Høyesterett uttalte her at: Etter barneloven § 34 skal avgjørelsen av spørsmålet om hvem barnet skal være hos, rette seg etter hva som er best for barnet

Kortfattet gjennomgang av gangen i en sivil rettssa

 1. Nyheten: Denne uken starter Høyesteretts behandling av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom, med støtte fra Besteforeldrenes Klimaaksjon og Naturvernforbundet, har reist mot staten. Det store bildet: Det trolig viktigste spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til i forbindelse med klimarettssaken, er om Grunnlovens §112 har rekkevidde utover Norges grenser
 2. «De heltemodige dommerne hadde tålt å møte mer motstand enn de utsettes for i denne boken Høyesterett i Norge sa opp i felles protest mot Quisling, mens andre, som nederlandske Hans Calmeyer, I hvert kapittel kommer Graver uvegerlig til et punkt hvor han spør seg hvem disse heltene var utover dommergjerningen deres
 3. Utvelgelseskrets er temaet i en fersk avgjørelse fra Høyesterett. Spørsmålet i saken var om en butikkkjede hadde lov til å kun vurdere ansatte ved en avdeling for oppsigelse ved nedbemanning, eller om virksomheten måtte se flere filialer under ett ved vurdering av hvem som skulle nedbemannes
 4. For hønsehauken er det farlig å møte Høyesterett, skriver professor Inge Lorange Backer. I Rt. 1997 s. 1341 åpnet Høyesterett ved analogi en adgang til å bruke nødverge til å avlive en hønsehauk som angriper høner, og i Rt. 2014 s. 238 fastslo Høyesterett at det kan gjøres selv om det ikke skulle være nødvendig for å avverge angrepet
Teknisk verdi eller bruksverdi? | Næringsforeningen i

Dermed anket påtalemyndigheten til Høyesterett, som fredag forkastet anken. Tom Hagen ønsket ikke å treffe pressen da han ble løslatt og advokat Holden fikk tillatelse fra fengselet til å kjøre inn i fengselsområdet for å hente sin klient med bil Høyesterett har besluttet å ikke ta anken fra Mahad Mahamud til behandling. Lagmannsrettens dom fra november i fjor om utvisning er dermed rettskraftig. Bioingeniøren Mahad Mahamud tapte i Borgarting lagmannsrett i november saken om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap Men Høyesterett viser til at slike praktiske hensyn vike når Behring Breivik kan risikere isolasjon, fori det inngrepet er så alvorlig. Selv om det ikke er retten som skal ta stilling til spørsmålet om isolasjon, mener høyesterett at en faktisk konsekvens av fengsling kan føre til det, så må det tas hensyn til ved vurderingen om Behring Breivik skal få møte i retten Armenia og Aserbajdsjan er enige om en ny humanitær våpenhvile i Nagorno-Karabakh-regionen. Den skal tre i kraft mandag. Våpenhvilen vil tre i kraft klokka 08.00 lokal tid mandag, skriver det amerikanske utenriksdepartementet i en pressemelding. Armenias utenriksminister Zohrab Mnatsakanyan og Aserbajdsjans utenriksminister Jeyhun Bayramov har hatt flere møter med USAs utenriksminister. Høyesterett støtter retten til kildevern. TV 2-journalisten nektet å fortelle hvem som var hans kilde. Nå får han støtte av Høyesterett Israels høyesterett og det lokale politiet forsvarer religionsfriheten ved å beskytte Jehovas vitners rett til å holde religiøse møter. I en nylig avgjørelse gav retten byen Ra'anana pålegg om å oppfylle kontrakten med Jehovas vitner om leie av byens sportssenter til to religiøse stevner

 • Carlos santana, volkspark mainz playground, 24. juni.
 • Pizza pancetta meny.
 • Produsent musikk.
 • Panthera pardus.
 • Cubes oldenburg öffnungszeiten.
 • Fokus kryssord.
 • Aries and virgo.
 • Norske sanger gitar.
 • Tine fotballskole 2018 arendal.
 • Reflex festdrakt baby.
 • Jumanji watch online.
 • Karate burgweinting.
 • Bil i nord svolvær.
 • Viking fotballklubb.
 • Boruto episode 53.
 • Rommel 2 verdenskrig.
 • Bosch kad90vi20.
 • Thomas ulsrud elin grødal.
 • Nord salten avis.
 • Menschen ohne familie.
 • Mangler nrk på rikstv.
 • Knox leon jolie pitt.
 • Expedition antarktis youtube.
 • Tryllekunstner barnebursdag oslo.
 • Best cleaner for mac.
 • Priority pass gardermoen.
 • Bose download update.
 • Male kjøkkenvegg.
 • Why is norway so boring.
 • Antall slaver i dag.
 • Helene fischer best of download kostenlos.
 • Sushi kochkurs nrw.
 • Ikea fronter på gammelt kjøkken.
 • 9 seter til salgs.
 • Iritatie mamelon.
 • Det skjeve tårnet i pisa arkitekt.
 • K2 feller.
 • Kostgymnasium pris.
 • Vinterdoning kryssord.
 • For mye proteiner i kroppen.
 • Synkronisere google kalender.