Home

Lønn i eget aksjeselskap

start

 1. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det
 2. Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet
 3. Låne penger til eget aksjeselskap. De pengene som er lånt ut til bedriften fra privat lomme kan tas tilbake skattefritt. Hvis du skal kreve renter av eget firma må du skatte av overskuddet. Firma må i så fall føre det som utgift, og du som privatperson som inntekt
 4. For et aksjeselskap beregnes det 22 % skatt av overskuddet (i 2019), og man kan investere overskuddet i eget eller andre selskaper uten ekstra beskatning. Dette gjør det mer gunstig å beholde overskuddet i selskapet enn med et enkeltpersonforetak, hvor hele overskuddet beskattes som om det tas ut til eget forbruk

Altinn - Skatt for aksjeselskap

Mange har idag opprettet et eget AS og når man får inntekter kan man i stor grad velge om pengene skal tas ut som lønn eller som utbytte. Men hva lønner seg egentlig? Den nye aksjonærmodellen innført i 2006 gav eiere av aksjeselskap større valgfrihet når det gjelder uttak av lønn eller utbytte fra eget AS Hvis denne lønna er den eneste inntektskilden din ender du opp med: 500 000 - trinnskatt - trygdeavgift - personskatt = 359 141 kroner . Sosiale goder når du tar ut lønn. Når du tar ut lønn har du krav på sosiale goder på linje med vanlige ansatte. Det skyldes at du betaler trygdeavgift på lønn, i motsetning til utbytte

Har du et aksjeselskap blir resultatet i aksjeselskapet en skattepliktig inntekt for selskapet, mens du vil få lønn som ansatt og dermed ha en lønnsinntekt og ikke en næringsinntekt. Som lønnsmottaker har du flere rettigheter, som krav på sykepenger ved langtidssykemelding og krav på arbeidsledighetstrygd Noen aksjeselskap må ha pensjonsordning, mens for andre er det frivillig. Ansatt i eget AS, kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som vil si at arbeidsgiveren setter inn en viss prosentandel av de ansattes lønn hvert år. Innskuddet må væres minst 2 prosent av lønn opp til 12 G Som ansatt i eget AS er det ikke noe krav til hva du tar ut i lønn, men pensjonen din vil baseres på hva du har hatt i inntekt, og sykepenger på lønnen de siste fire ukene før sykmeldingen. Dagpenger kan du kun få om du har tjent minst 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp i fjor eller minst 3 G i løpet av de siste tre årene

Næringsinntekt fra enkeltpersonforetak skattlegges normalt noe hardere enn lønn, men dersom du er ansatt i eget aksjeselskap og tar ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift på denne lønnen. Slik at summa sumarum blir beskatningen stort sett lik «Et eget eller egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i eierens/ektefellens inntektserverv. Hvis ikke kan man risikere at skattemyndighetene i stedet anser leieinntekten som kamuflert lønn, For aksjonærer gjelder tilsvarende om aksjeselskapet leier hjemmekontorplass i aksjonærens bolig

Lønn eller utbytte, hva er lurest - Penger - Dine Penger

Låne penger av eget aksjeselskap Firmakompetanse A

 1. Dersom du ønsker å hente ut noen av inntektene til eget bruk må dette gjøres som lønn eller (mer utbredt) aksjeutbytte. Aksjeutbytte beskattes per 2019 med effektive 31,68 %, som kommer i tillegg til selskapsskatten.Til sammen vil du altså få en marginalskatt på 46,7% på leieinntekter tatt ut av aksjeselskap som utbytte
 2. stelønn. Det er dermed svært viktig å ha en skriftlig, klar og tydelig avtale om lønn. Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiverforening og arbeidstakerforening
 3. Hva er gunstigst - utbytte eller lønn fra eget aksjeselskap? Etter at skattereformen trådte i kraft per 1. januar 2006, er reglene for beskatning av virksomhet endret, noe som gjør det påkrevet å vurdere på ny i hvilken form virksomheten skal drives
 4. Juristen: Lønn eller utbytte fra eget AS? Hvis eieren av et aksjeselskap også er ansatt i selskapet oppstår spørsmålet om eieren skal ta ut lønn eller utbytte fra selskapet. Frem til innføringen av den såkalte aksjonærmodellen i 2006 var aksjeutbytte i praksis skattefritt for aksjonæren slik at det var gunstigere å ta ut utbytte enn lønn
 5. st ett medlem. Styret må alltid ha en leder. Hvis selskapet har bedriftsforsamling skal det være
 6. Her behandler Eurojuris-advokat John Sveinsvold adgangen for en aksjonær til å ta ut midler fra eget selskap. Han beskriver også den skattemessige behandlingen av slike uttak. Han har hovedfokus på forholdet mellom personlig aksjonær og aksjeselskap, og omtaler avslutningsvis deltakerlignet selskap ( ANS/ DA/ KS). En personlig aksjonær kan få ut midler av et aksjeselskap [

Lønn eller utbytte? Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening Hun opprettet derfor sitt eget AS, og ble innmeldt som arbeidstaker på nyåret 2014. Prioriterte selskapet foran lønn. Hun hadde bra med oppdrag, men siden inntektene varierte fra måned til måned tok hun ut lønn etterskuddsvis Både lønn og arbeidsgiveravgift du betaler ut er fradragsberettiget. Det er en tommelfingerregel som sier at det er gunstig å ta ut lønn inntil en når grensa for topatt, og så tenke på utbytte hvis en skal ta ut mer. Nå vet jeg jo ikke om du har lønnsinntekt fra annen jobb, slik at du allerede har nådd den grensa

Fordeler og ulemper med aksjeselskap som selskapsfor

Aksjeselskap (AS) Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere. Her kan du lese reglene for dagpenger og permittering i eget aksjeselskap. Du har imidlertid ikke rett til dagpenger i oppsigelsestiden din Les mer om vilkårene i Lignings-ABC under Lån fra arbeidsgiver/eget selskap. Aksjonærs utleie til aksjeselskap Hvis aksjonær leier ut lokaler, som for eksempel kontor i aksjonærs fritakslignede eiendom til aksjeselskapet, må en inngå leieavtale. Leieavtale og vilkår skal utformes som om den var inngått mellom uavhen­gige parter lÅn i eget aksjeselskap Ikke sjelden foretar aksjeselskaper utbetalinger til hovedaksjonæren, som aksjonæren mener er et lån. Dersom en ikke er nøye med dokumentasjonen for låneforholdet, er det ikke sikkert at dette vil legges til grunn ved ligningen

Aksjonærlån - lett å trå feil - Eierstyring og

I et aksjeselskap (as) har du i utgangspunktet ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Finn informasjon du trenger for å starte aksjeselskap Selv om aksjeselskapet kan bruke av den oppsparte kapitalen til å gjøre investeringer, må pengebruken alltid være forsvarlig og betalingsevnen god. Arbeidsgiveravgift. Alle aksjeselskap er arbeidsgivere, og som arbeidsgiver må det betales arbeidsgiveravgift. Selv som ansatt i eget aksjeselskap må denne avgiften også betales av egen lønn Ansatt i eget AS . Minstefradag av egen inntekt og dagpenger ved arbeidsledighet. Eier du et aksjeselskap kan du ansette deg selv i foretaket og bli vanlig lønnsmottaker med de fordelene dette innebærer. Du kan dermed velge å få et minstefradrag på skatten på maksimalt 78 150 kr (2012) istedenfor fradrag for faktiske kostnader knyttet til. Eier du et aksjeselskap har du muligheten til å ansette deg selv og ta ut lønn eller leve av utbytte fra selskapet. Vi får ofte spørsmål om hva som er mest gunstig. Svaret kan variere noe gitt situasjonen til den enkelte. I denne bloggen ser vi nærmere på forskjellene mellom lønn og utbytte

Beskatning av aksjonærlån - Skatteetate

 1. Nye skatteregler fra 2015 gjør at en aksjonær som låner penger fra eget aksjeselskap i utgangspunktet må betale skatt av hele lånet som en en utbytteinntekt. Unntak er lån på under kr 100 000 som tilbakebetales innen 60 dager, typisk ved forskudd på lønn. Det finnes også andre unntak, men disse er kompliserte å forholde seg til
 2. Som ansatt i ditt eget aksjeselskap stiller saken seg annerledes. I Skatteetatens øyne, er aksjeselskapet og din privatøkonomi - som lønnsmottager i dette foretaket - to separate skattesubjekter. Aksjeselskapet må levere sin egen selvangivelse, og du som privatperson må levere din egen selvangivelse
 3. Jeg er eneste ansatt i mitt eget aksjeselskap, Pengedoktoren AS. Jeg betaler arbeidsgiveravgift av all lønn jeg tar ut, og betraktes som vanlig lønnsmottaker. Men pensjonsmessig er jeg.
 4. us gjeld) og en likviditet (betalingsevne) som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, har styret i aksjeselskapet handleplikt
 5. Når det gjelder sykepenger, må du nesten alltid dekke de 16 første kalenderdagene fra eget AS før NAV overtar ansvaret. Men husk at for å få sykepenger må du ha fått lønn, og det er jo ikke alltid man har kunnet utbetale lønn til seg selv i f.eks. en oppstartsfase. Du må også betale arbeidsgiveravgift av lønn til deg selv

eget as - bØr man ta ut lØnn eller utbytte? Som ansatt i ditt eget AS vil du stå ved et veivalg: Skal du ta ut lønn eller utbytte? Valget du foretar deg vil ha stor betydning, så derfor bør dette være noe du har gjort en grundig vurdering av før du bestemmer deg Dere skriver Det vil ikke et eventuelt tap av lånet du har gitt aksjeselskapet. Vil det si at det kun er tapt aksjekapital man kan skrive av og ikke personlig lån inn til eget AS? Synes skattelovens § 6-1 er vanskelig å tolke. Dette var lån som ble brukt til innkjøp av utstyr og varer til selskapet i etableringsfasen Eget aksjeselskap kan ta noen av de kostnadene som du kanskje ellers ville tatt privat. F.eks. er det naturlig at selskapet dekker kjøp av finanslitteratur/avis, kurs/seminar og kanskje også datautstyr og internettoppkobling. Kostnadene må selvsagt ha relevans for virksomheten i selskapet, og det må være en viss aktivitet pr måned Aksjeselskap gir ansatte rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Fordi du er ansatt, dekker myndighetene 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. Sykepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av hvor mye lønn du har tatt ut

Jeg har et rammelån i eget aksjeselskap på kr 5 000 000. Avtalen om dette lånet ble inngått i 2014 i forbindelse med at jeg skulle bygge meg nytt hus, og jeg har tidligere avklart med skattekontoret at dette er å regne for et reelt lån skattemessig. Pr i dag har jeg trukket på lånet slik at jeg skylder selskapet kr 3 300 000 Vår kalkulator tar hensyn til totalbeskatning for både aksjeselskapet og aksjonær. Ved hjelp av kalkulatoren vil du se om det er et potensial til å optimalisere fordelingen mellom lønn og utbytte. Du får selvsagt ikke et fasitsvar fordi dette er en kompleks beregning og det er mange forhold som kan spille inn Permittering av daglig leder i eget AS. Når man er ansatt i sitt eget aksjeselskap er man arbeidstaker. Daglig leder kan derfor permitteres, og kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også selv om han selv eier selskapet, og selv om han er den eneste ansatte

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift - Skatteetate

Samtidig er formålet med et aksjeselskap å skaffe eierne økonomisk avkastning, ikke de ansatte (eller styret og daglig ledelse). Å sette styrehonoraret eller daglig leders lønn så høyt at det ikke er noe overskudd (enten overskuddet ville blitt overført annen egenkapital eller utdelt som utbytte) vil raskt kunne ses på som å gi seg selv en urimelig fordel på andre aksjonærers. Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering

Du kan optimalisere ditt behov for lønn og overskudd. Overskudd blir beskattet med 23 % (2018), og du kan selv velge hvordan overskuddet skal disponeres. Du kan beholde overskuddet som egenkapital, re-investere i eget selskap, eller i andre virksomheter. Alt uten mer beskatning. Først når eierne mottar utbytte vil man måtte betale skatt Franchise er snarveien til å etablere egen virksomhet. Man blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap AS - aksjeselskap En av de største fordelene med å drive AS fremfor enkeltpersonforetak er at man i AS kan unnlate å ta ut hele overskuddet som lønn og på denne måten forskyve beskatningen. Det innebærer at deler av overskuddet forblir i AS-et og kun skattlegges med 27 %

Ansatt i eget AS? Slik får selskapet ditt NAV til å betale

Lønn eller utbytte i eget aksjeselskap! Eierne bestemmer selv om de vil ta ut lønn, utbytte, eller en kombinasjon av begge deler fra eget selskap. I denne artikkelen lærer du å ta et kvalifisert valg. Selv om det egentlig er et krav fra Skatteetaten om at det skal tas ut lønn, er dette mer teoretisk, og blir normalt ikke håndhevet Du velger selv hvor mye lønn du ønsker å ta ut av selskapet. Det er ingen krav til pensjonssparing hvis du er eneste ansatte i eget AS, men du kan spare opp til 7 % av lønn mellom 1 og 12 G. Arbeidsgiveravgift ligger i 2019 på 14,1 % og beregnes av lønn og pensjonssparebeløp Lån til eget aksjeselskap - likviditetshjelp i vanskelige tider. Ved likviditetsutfordringer som følge av koronaviruset kan innlån til selskapet fra eieren være til god hjelp for virksomheten. Det er imidlertid noen fallgruver det er viktig å kjenne til, og formaliteter som må overholdes. Disse pekes på av Tenden Advokatfirma nedenfor 3 selskapsformer alle bør kjenne til. Når du skal i gang med egen virksomhet er valg av selskapsform noe av det viktigste du gjør. Valg av rett selskapsform er avgjørende for hvilke rammevilkår du får, og vil kunne begrense dine muligheter både når bedrifen går bra, og dersom det går dårlig

Jeg kunne ramse opp 10-15 personer som jobber og hever lønn et halvt år i sitt eget selskap, før de sykmelder seg som følge av utmattelse. Men de jobber videre, sier han Del av bolig utleid til arbeidsgiver eller eget aksjeselskap Sør-Trøndelag tingrett har i en dom publisert 04.09.2014 tatt stilling til hva som anses som markedsleie når virksomheten utøves fra egen bolig. 12.11.14. Gunstig for utleier Mange har muligheten til å leie ut deler av boligen til arbeidsgiver eller til et aksjeselskap de selv eier Når du er ansatt i eget aksjeselskap kan du permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dersom du er den eneste ansatte i ditt AS, får du to roller. Du blir både den som blir permittert og søker om dagpenger, i tillegg til at du har rollen som arbeidsgiver og skal dokumentere situasjonen i bedriften De nye retningslinjene fra myndighetene sier at permitterte arbeidstakere skal få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, og Staten dekker de 18 påfølgende dagene. Du betaler ut de to første dagene på vanlig måte gjennom Lønn -> Lønnsutbetaling. Les mer om permisjon her: Permittering av en ansatt Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. Dette gjelder også når du er både eier og eneste ansatt i bedriften

Aksjeselskap og NUF etter- og videreutdanning Arbeidsgiver i aksjeselskap og NUF selskap kan dekke skolerelaterte utgifter for sine ansatte, uten at han eller. Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og av lønn til andre ansatte ; Aksjeselskap uten ansatte. Farmen 2004 Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på Slik leier du ut kontor til eget AS Mange har sitt eget aksjeselskap. Og mange jobber mye hjemme. Kan du leie ut kontor i egen bolig til AS-et uten å gå på en skattesmell? I dette skrivet vil vi kort redegjøre for leie av hjemmekontor. Bruk vedlagt avtale som dokumentasjon. Aller først må det avgjøre

Video: Regler for lån i eget aksjeselskap Visma Blog

Altinn - Krav til regnskape

Vi blir ofte forespurt av våre kunder hva som lønner seg å ta ut av lønn eller utbytte fra eget aksjeselskap. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 25. mars 2010, 23:34 Motivasjonen for dette ønsket er å foreta disponeringen som er mest mulig skatteeffektiv, eller sagt på godt norsk: hvordan kan jeg betale mindre skatt Sånn jeg ser på det, så bør vel personen ta ut lønn dersom den skal arbeide der, men tviler på at det er noe mer krav enn selve størrelsen på lønnen (altså ikke noe krav til at personen må ta ut lønn i det hele tatt). Så dersom personen tok ut kr 10.000 i lønn, og 50.000 i utbytte, så burde det vel være innenfor Husk a-melding. Når du har ansatte må du levere a-melding til Skatteetaten hver måned. Se alle fristene for bedriften din.. I a-meldingen skal du ha med informasjon om arbeidsforholdet, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og mer. Det gjelder også måneder hvor ansatte ikke har fått lønn Snekkere, murere, rørleggere og andre håndverkere kan spare store beløp på å utføre arbeid i eget hjem. Likevel kan mange få bakoversveis når man oppdager at dette også kan ha merverdiavgiftsmessige konsekvenser: Personlig næringsdrivende håndverkere må beregne utgående merverdiavgift på arbeid i eget hus eller annen privat bolig

Lønn eller utbytte? JIThomasse

Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge Skatteetaten har tidligere sagt at private formuesgoder i selskaper er ett av fokusområdene de vil sette inn ekstra ressurser på å kontrollere. I en nylig gjennomført landsomfattende kontroll av firmahytter, har Skatteetaten avdekket at 41 firmaeiere har investert i fritidseiendom til privat formål gjennom sitt eget aksjeselskap Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser Mens lønn blir beskattet i det samme den tas ut, Holdingselskapet kan også ta ut utbytte fra driftsselskapet, noe som er skattefritt siden mottakeren er et aksjeselskap. Start ditt eget personlige holdingselskap nå! Bestill holdingselskap

Her opplyses også om lønn til ledende personer, f.eks. daglig leder og styret, samt om selskapet har gitt lån til noen av disse. Note 3 - Utbytter - hvis selskapet eier aksjer i selskaper som gir utbytte, skal det gis en spesifikasjon i egen note. Handle aksjer gjennom eget aksjeselskap Utbetaling av lønn i eget firma. Hei:) Jeg har nylig startet firma, og har nå kommet så langt at jeg skal utbetale meg selv min første lønn i dette firmaet. Jeg skjønner etter det jeg har lest, at dette egentlig ikke kalles «lønn», men er overskuddet i firmaet Aksjeselskapet kan få fradrag for bruken av firmabil. Om en ansatt bruker en bil privat som eies eller leases av selskapet, regnes dette som en skattepliktig fordel som behandles som lønn. Bruker den ansatte egen bil i arbeidet, kan vedkommende motta skattefri kilometergodtgjørelse for yrkeskjøringen med kr 3,50 per kilometer

Aksjeselskap: Hvordan starte egen bedrift i 2020 | Starte

Utbytte eller lønn ved eget AS? - Advokat

Det høres komplisert ut, men i praksis vil det si at hvis du eier et aksjeselskap så leverer du en egen skattemelding for AS-et. Firmaet skatter 22 prosent på alt overskudd, og du skatter som privatperson på det du tar ut i lønn eller utbytte fra firmaet Det å starte eget firma innebærer lovpålagt registrering, som varierer i forhold til type virksomhet du ønsker å starte. Vi har oversikt over fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene, og kan gi deg råd om hva som vil passe best for din oppstart av virksomhet Aksjonærene i små aksjeselskap kan ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte og/eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte aksjonærene kan ta ut. Aksjonærer som selv arbeider i selskapet, kan heve ordinær lønn for arbeidsinnsatsen. Bare en aksjonæ Hvordan opprette aksjeselskap? Slik oppretter du ditt eget aksjeselskap Det er ikke så komplisert som du tror. SELVSTENDIG: - Hvis formålet med aksjeselskapet er at du skal ha en trygg og grei arbeidsplass for deg selv, så kan du gjerne eie selskapet som privatperson, mener Jonny Lium. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Hva sier media? - www

Hva lønner seg: lønn eller utbytte? Lønn og ansatte

 1. st 30 000 kroner i penger og/eller gjenstander til aksjekapital*
 2. Styreansvaret i et aksjeselskap. Styremedlemmene kan pådra seg både erstatnings- og strafferetslig ansvar. Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du bør gjøre for å unngå slikt ansvar. Erstatningsansvaret Erstatningsansvaret fremgår av aksjelovens kap 17
 3. Dom: Yrkesskade i eget aksjeselskap. Våre advokater har 20 års erfaring med personskader og erstatningsrett. Spør advokaten. Landsdekkende
 4. Hei, Henvender meg først og frems til de som har startet eget AS, eller kjenner jussen. Jeg skal starte et AS, og få lagd hjemmeside, og litt slike ting før jeg faktisk setter skikkelig i gang med AS`et. For å registrere det må jeg ha en regnskapsfører, eller en ansatt som tar dette, og det er no..
Tidligere landslagstrener tror han ble overvåket av Kina

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? JIThomasse

 1. Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden. Lengde av pauser
 2. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt. Lønnen du tar ut til deg selv (og eventuelle ansatte) skal beskattes på samme måte som hvilken som helst annen ansatt. Sett disse pengene inn på en egen skattetrekkskonto. I tillegg skal det skattes 23% av selskapets overskudd
 3. Du kan ansette deg selv i ditt eget aksjeselskap. Du mottar da lønn på lik linje med andre som du ansetter i selskapet ditt. Ved å motta lønn, samt betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk av lønnen, opparbeider du deg sosiale rettigheter som rett på sykepenger, fødsels- / foreldrepenger, arbeidsledighetstrygd o.l
 4. Fordelene ved å leie ut til eget selskap er åpenbar. Inntekten er skattefri, og man må si at du får en leietager du kan leve med. Leier du for 4.000 kroner i måneden, betyr det at du får trukket fra 48.000 kroner i regnskapet. Samtidig som du selv mottar 48.000 kroner skattefritt. At reglene er slik er egentlig ingen gavepakke
 5. Mange lurer på om det lønner seg å kjøpe bolig eller hytte gjennom aksjeselskap.Skattebetalerforeningens klare råd er er at du sjelden eller aldri bør eie eiendommer du selv skal bruke eller leie ut gjennom et aksjeselskap.UtleieEier du utleieleilighet gjennom et AS, må selskapet betale skatt av leieinntektene.Når du så skal ha pengene ut av ASet må du betale skatt på utbyttet
 6. f.eks ved at den personlige aksjonæren selv innfrir et lån fra tredjepart som aksjeselskapet har kausjonert for
 7. Å opprette aksjeselskap krever nå kun 30 000 i aksjekapital, som også kan brukes til å betale oppstartskostnadene. Dette er enkleste måten for deg å opprette ditt eget AS
Slik ordner du pensjon i aksjeselskap | Starte-ASBehov for et dyktig regnskapsfirma i Oslo? Vi hjelper deg!Estland ber om stans av tyske Fyrlykta-barn – VG

**Oppdatert 15.07.2020. Mange velger et enkeltpersonforetak (ENK) fremfor et aksjeselskap (AS) i en etableringsfase, men det er ikke bestandig dette er den mest gunstige selskapsformen.Ja, et ENK er rimeligere å etablere da et AS må ha minimum kr. 30 000 i aksjekapital og et ENK kr. 0 Lån fra eget aksjeselskap? Aksjonærer som ønsker å låne fra eget selskap går farlige tider i møte hvis Regjeringens forslag til statsbudsjett blir gjennomført. Regjeringen foreslår at aksjonærlån heretter skal beskattes som utbytte. I tillegg stiller både aksjeloven og skattemyndig-hetene en rekke krav for å godta et lån fra et AS ti 05446: Gjennomsnittlig lønn for ledere i aksjeselskap, etter kvartil og selskap med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner (avslutta serie) 2003 - 200 Aksjeselskap velges av stadig flere som starter bedrift i Norge. Lær det viktigste om selskapsformen, før du går videre til vår gratis oppstartsguide

 • Bluebird stavanger.
 • Abessinier lebenserwartung.
 • Visjonær definisjon.
 • Events in bremen heute.
 • Oep.
 • Wonderkids fm scout.
 • Klenzepark ingolstadt.
 • Særemne norsk knut hamsun.
 • Felleski fischer.
 • Johannesbrød plante.
 • Things to do in brisbane.
 • Bevis på at vampyrer finnes.
 • Stolpesko 98x98.
 • Reflekser.
 • Pastellkritt teknikk.
 • Rettsinstans definisjon.
 • Største innsjø i norge.
 • Godartet svulst i spyttkjertel.
 • Hvordan koke lutefisk i vann.
 • Schuko steckdose 16 ampere.
 • Setracker offline.
 • Produsent musikk.
 • Maxeta bordmodul.
 • Vegas grand canyon helicopter tour.
 • Norges største villmark.
 • Hund krummer ryggen.
 • Mercedes s class.
 • Hvordan tenker en med spiseforstyrrelser.
 • Bresenteret jostedal.
 • Svale betydning.
 • Sklerosering trondheim.
 • Udo lindenberg jessy schmidt.
 • Vw up wasserkasten reinigen.
 • Sehenswürdigkeiten arnis.
 • 20 amino acids.
 • Produksjonsselskap film.
 • Wordpress social media buttons einfügen.
 • Ausbildung flughafen calden.
 • Richard armitage actor.
 • Innrede loftsrom.
 • Holocaust mahnmal.