Home

Energi og ressurser kraftskolen

Kraftskolen > Energi og ressursbruk Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi. Det globale markedet har gjort at vi frakter råvarer over hele verden for å sette sammen produktene v Læringsressursen Kraftskolen 2.0 består av 20 korte filmer om energi tilgjengelig både på dvd og internett. Her på dette nettstedet finnes, foruten filmene, forslag til oppgaver, quiz, læreplanreferanser, utskrift av hva som sies i filmene, lenkesamlinger og tips til læreren. Kraftskolen ble første gang utgitt i 2004 med 16 filmer energi; Energi og ressursbruk. 06:30. Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi. Det globale markedet har gjort at vi frakter råvarer over hele verden for å sette sammen produktene vi kjøper i butikken eller på.

Kraftskolen: Energi og ressursbruk. Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi Kraftskolen er ein opplæringspakke om energi. Kraftskolen består av 16 korte filmar, læreplanreferansar, skriftleg materiale, forslag til oppgåver og nettlenkjer til andre sider med relevant stoff Kraftskolen: Energi. I denne introduksjonsfilmen beskrives hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energien blir bare omdannet fra en form til en annen

I fysikken er energi det samme som evne til å utføre arbeid, og måleenheten for energi er det samme som for arbeid, joule. En eldre måleenhet for energi er kalori, og fremdeles brukes ofte kalori eller kilokalori (kcal) for å angi energiinnholdet i næringsmidler. Elektrisk energi måles i kilowattimer, som har symbol kWh. Kraftskolen: Energi og klima. Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen aukar, polane smeltar, havnivået stig, vind og havstraumar blir meir uføreseielege. Det er ikkje fyrste gongen i jorda si historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi menneske som mest sannsynlege er årsaka til endringane Energi og havressurser. Havet er kilde til livsviktige ressurser, og kunnskapen knyttet til dette er helt avgjørende for kommende generasjoner. Vi må få på plass bærekraftige løsninger for ressursutnyttelse slik at vi kan ha en sunn vekst i den blå økonomien Energiressurs, materiale eller naturfenomen som kan omdannes til (for menneskene) nyttige energiformer, som varme, elektrisitet og mekanisk energi. Kalles også for primær energikilde. Før energiressurser kan tas i bruk for menneskelige formål må den normalt omdannes til former for energivarer som kan transporteres og omsettes. Fossile energiressurser kan i noen grad brukes direkte, men. Hva er energi, og hvilke former for energi har vi? Hva er forskjellen på elektrisitet, elektrisk strøm og elektrisk kraft? Hvordan får vi tak i den energien vi trenger? På denne siden har Store norske leksikon samlet et knippe artikler som svarer på disse spørsmålene

Kraftskolen: Energibruk før og nå. Menneskenes bruk av energi gjennom tidene har vært bestemt av hva vi har levd av, hvordan samfunnet har vært organisert og hvilken teknologi og hvilke ressurser man rådde over. Et stort vendepunkt i menneskets historie var å få kontroll over ilden Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om energi med lenker og bilder

Norge overforbruker ressurser - overgang til sirkulærøkonomi er løsningen. Norge har et av de høyeste forbrukene i verden. Vårt samfunn er kun 2,4 prosent sirkulært. Energi og klima vil bruke informasjonen du sender inn her for å sende deg våre nyhetsbrev Om Kraftskolen Denne filmen er en del av Kraftskolen, som er en filmbasert opplæringspakke om energi til bruk for folk i energibransjen, journalister, politikere og skolen. Kraftskolen gir bakgrunnsfakta om ulike typer energi og generelle energispørsmål. I tillegg reiser filmene problemstillinger knyttet til energibruk i dag og i fremtiden Energi fra havet - fra Kraftskolen; Er gass bedre enn olje? - Regnmakerreportasje 2011 NRK Enova jobber for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Regnmakerne er en del av dette og er rettet mot barn. @ 2009 - 2012 Regnmakerne/Enova Ressurser, energi og miljø Bedrifter som klarer å utnytte alle ressurser gjennom resirkulering og bruk av smarte prosesser vil derfor ha et konkurransefortrinn. Her vil du som materialteknolog kunne bidra til utvikling av denne viktige industrien i Norge. Språkvelger

Kraftskolen - Energi Norg

En filmbasert læringsressurs om energi. Fimy i zadania dotyczące tematu energia. Barnehage: ressurser og aktiviteter på polsk Piosenki i muzyka - Sanger og musik og behandle materiell og utstyr i energi- og styresystemer på en ansvarlig og bærekraftig måte i henhold til gjeldende internkontrollsystem Underveisvurdering Elevene viser og utvikler kompetanse i energi- og styresystemer når de bruker kunnskaper, ferdigheter og kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i faget

Energi og ressursbruk - Kunnskapsfil

Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. Her kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet og vår nettportal Dag O. Hessen mener forbruket av energi og ressurser må begrenses. Da står premisset om økonomisk vekst i veien. Men han tenker samtidig at krisen vi er inne i kan bidra til et skifte: - Vi har en mulighet nå. Korona bidrar i det minste til at det tenkes nytt. Og tiden er moden på en helt annen måte nå enn i noen tidligere krise, sier han Læring skal være både gøy og enkelt! Her kan du lese om fornybar energi, grønn teknologi og utvikling. Vi benytter enkle formuleringer, bilder og animasjoner, for å gjøre læringen mer lettfattelig og spennende

Vindmøller er produsert av materialer som er vanskelig å gjenbruke, og derfor ender det på søppelfyllinger. Solceller inneholder sølv som kan bli en knapp ressurs om ikke lenge. Likevel ligger solceller og vindmøller høyt på listen over bærekraftige produkter, siden de produserer energi uten å slippe ut CO2 Denne siden ønsker å inspirere deg som er mellom 13 og 19 år til en teknisk utdanning med tanke på en karriere innen fornybar energi. Mulighetene er mange og både en fagutdanning, eller en utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, vil kunne gi deg mange spennende utfordringer

Bioøkonomi er produksjon og høsting av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og energi. Befolkningsvekst og mål om lavere utslipp gjør at etterspørselen etter biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav vil øke betydelig i årene fremover (OECD 2018) Varmeenergi, energi som overføres fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur på annen måte enn gjennom arbeid eller overføring av materie.I fysikken regnes termisk energi som den delen av energien i et stoff (for eksempel et legeme) som skyldes mikroskopiske, uordnede bevegelser av stoffets molekyler. Denne form for energi er karakterisert ved at den varierer i. Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning. Standard vitenskapelig måleenhet for energi er joule (J).Energi kan også måles i kalorier (cal) eller kilokalorier (kcal). I sammenheng med elektrisitet brukes målenheten kilowattimer ()..

naturfag.no: Kraftskolen: Energi og ressursbru

Vindkraft er en fornybar energikilde der bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Vind er dessverre ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser Kraftskolen.no er en gratis ressurs å bruke i undervisning. Det er 22 korte filmer (ca 5-15 min) om temaer som energi, effekt, fornybare energikilder, energi effektivisering osv. I tilknytning til filmene ligger det oppgaver og fordypningsoppgaver. Denne uken startet vi å snakke om energi på 8. trinn. Vi fulgte opplegget til kraftskolen

Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene. Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice. Teksting på NRK TV. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller Kraftskolen . 09 luty 2012 | Polsk- Naturfag 5-7. En filmbasert læringsressurs om energi. Fimy i zadania dotyczące tematu energia. Barnehage: ressurser og aktiviteter på polsk Piosenki i muzyka/ Sanger og musikk; Wyliczanki i rymowanki/ Rim og regler Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider.Stoffene er av biologisk opprinnelse (planter og dyr), men har gjennom millioner av år gjennomgått omdanningsprosesser i og under jordskorpen. Torv regnes også av mange som fossilt brensel, men det er mer omstridt. QUIZ ENERGI - Kraftskolen QUIZ ENERGI 1 Hva betyr ordet energi? a) Energi kommer fra to greske ord som betyr «yteevne» og «i arbeid» b) Energi kommer fra engelsk og betyr «krefter i sving» c) Energi kommer fra latin og betyr «jeg beveger» 2 Hva er en viktig egenskap ved all energi Energi og ressurs Brødsmulesti Om Store norske leksikon. Teknologi og industri. Energi. Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass

Varmepumper kan hente energi ute og bruke energien til oppvarming inne. På jakt etter framtidens energikilde må vi huske at målet er en utvikling som er bærekraftig. Det betyr blant annet at framtidens energikilde må bidra til reduserte klimgassutslipp, den må være tilgjengelig for alle og den må ikke føre til ødeleggelse av leveområder for planter og dyr Hovedprofil ressurser, energi og miljø ved 2-årig masterprogram/sivilingeniørstudiet i materialteknolog Energi og ressurs Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Teknologi og industri. Energi. Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass

naturfag.no: Kraftskolen

 1. Emne - Ressurser, energi og miljø - TMT4330. course-details-portlet. TMT4330 - Ressurser, energi og energi, økologi og økonomi. Læringsutbytte. Etter fullført kurs skal studenten kunne: - Identifisere og beskrive virkningene en industriell aktivitet kan ha på miljøe
 2. har spesialisert kunnskap innan eitt felt slik som 1) Vind- og havenergi, 2) Reservoar og geoenergi, 3) Energi - og prosessteknologi eller 4) Kjemiske energiløysingar kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analysar av til dømes ressurser, nyttbar energi, systemverknad og miljøkonsekvensa
 3. Tekstressurs på kraftskolen.no . Elektrisitet. Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi. Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi

naturfag.no: Kraftskolen: Energi

 1. Lær mer om hva Equinor gjør for å vokse innen fornybar energi og lavkarbonløsninger som vindkraft og solenergi, hydrogen, CCS og CCUS
 2. Kraftskolen 2.0. 215 likes. En filmbasert læringsressurs om energi. Flotte nye sider dere har laget! Mye mer brukervennlige enn før. :)... Litt komisk da at jeg den 18.oktober lagde et opplegg med en film om havenergi og en test i it's learning til elevene, og fredag 22.oktober var sidene helt nye og filmen byttet ut..
 3. Tilgang til ren energi er viktig hvis vi skal skape bærekraftig utvikling

Energi og ressurs . Brødsmulesti Norsk biografisk leksikon. Teknologi og industri. Energi. Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass Forbruket og behovet for elektrisk kraft har økt i takt med moderniseringen og den økonomiske veksten i Norge. Fremdeles kommer i all hovedsak norsk elektrisitetsproduksjon fra vannkraft, eller andre fornybare kilder. I Norge er 98 prosent av all strømproduksjon fornybar og klimavennlig Støtt Energi og Klima! Energi og Klima har som mål å gi leserne kunnskap og informasjon som er vesentlig og nyttig når samfunnet nå skal ta en grønn omstart. Responsen på koronakrisen blir en svært viktig test på evnen til å møte klimatrusselen og fortsette energiomstillingen i høyt tempo. Energi og Klima har store ambisjoner Her kan bioenergi være en god fornybar ressurs, kanskje også den eneste. Andre fordeler med bioenergi er at det er nært co2 nøytralt, og man kan utnytte ressurser til det fulle ved å bruke avfallsprodukt. Vi kan f.eks. bruke matavfall som vi ellers ville kastet til å produsere energi Fremtidig økonomisk utvikling og velstand avhenger av tilgang på energi og stabile forsyninger av naturressurser. Utnytting av slike ressurser påvirker miljøet og klimaet, og å finne den riktige balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning blir stadig viktigere for en bærekraftig utvikling

Fornybar energi er basert på ressurser som naturen selv fornyer, og uten bruk av fossile brennstoffer. Fornybar energi har ingen eller svært lave klimagassutslipp, og økt bruk av fornybare kilder er derfor nødvendig om verden skal nå sine klimamål Eleven skal kunne forklare hva energi og energikilde er. Gjennomføring og metodikk Newton-lærer bruker aktivitetene elevene har jobbet med tidligere på dagen og knytter disse opp til elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder. (Utvide - 5E-modellen) sier, er dette et klassifikasjonssystem som omfatter fossil energi; kull og petroleum, samt mineraler, inkludert uran og thorium. I tillegg kan klassifikasjonssystemet også anvendes på fornybare ressurser og for prosjekter for injeksjon av CO 2 for geologisk lagring. UNFC-2009 er et generisk prinsippbaser Energi. Norge er et av landene i verden med størst energiressurser. Likevel mener mange vi går mot en energikrise i landet vårt. Uansett må vi alle bli flinkere til å bruke våre naturgitte ressurser riktig. Og riktige valg gjør vi enklere med mye kunnskap. Det er derfor naturlig at temaet energi har fått en sentral plass i læreplanen

Energi - Kunnskapsfil

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis Energispillet. Et simulatorbasert strategispill for å lære mer om energi, miljø og klima. Konkurranser med opp til kr 2000 i premier Vi kaller dem ikke-fornybare fordi det har tatt naturen millioner av år å lage dem. De ligger lagret i jorda. Så når vi har brukt opp dem, sier det seg selv at det vil ta alt for lang tid å lage nye. Noen av dem kan vi riktignok lage selv, ved hjelp av kjemiske prosesser. Men vi vil aldri klare å lage nok Ny fornybar og grønn infrastruktur. Ny fornybar og infrastruktur er en enhet som arbeider med utvikling av prosjekter, ny forretning og forretningsmodeller innen sol, hydrogen og lokale energiløsninger. Enheten har også ansvar for Akershus Energi sitt engasjement innen grønn eiendom og datasenter der blant annet Energihuset Lillestrøm står sentralt. Alt vi gjør, gjør vi

Energi i framtiden - Kunnskapsfil

Solenergi er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom stråling.På jorden er det i ulik grad mulig å utnytte denne energien til produksjon av energi.. Solenergi kan i hovedsak utnyttes på to forskjellige måter : . Produksjon av varme (også kalt solvarme) Energi- og miljøstudiet ble opprettet i 1998 fordi vi trenger sivilingeniører som kan jobbe med disse utfordringene. Blant utfordringer du vil kunne jobbe med er: utviklingen av ny teknologi for å utnytte fornybare ressurser som sol, vann, vind, bioenergi og bølger

energi - Store norske leksiko

I Norge sysselsetter fiske, havbruk og foredling over 30.000 personer. Med en eksportverdi som i 2010 oversteg 50 milliarder kroner, er produksjon av fisk og fiskeprodukter Norges nest største eksportnæring. Derfor er det av største viktighet for Norge at havets levende ressurser forvaltes på en forsvarlig og bærekraftig måte Geotermisk energi på Island står for om lag av 5,8 % av verdens produksjon av elektrisk energi fra geotermiske kilder. På grunn av den store vulkanske aktiviteten på Island utnyttes geotermisk energi i stor grad til elektrisitetsproduksjon og fjernvarme.Seks geotermiske kraftverk sto i 2006 for 26,5% av landets produksjon av elektrisitet, resten kom fra vannkraft (73,4%) og fossilt brensel. Venstre mener saken der den rødgrønne regjeringen holdt tilbake en rapport om oljeleting i Barentshavet, må behandles i kontrollkomiteen. Terje Breivik varsler at Venstre vil ha kontrollsak i Stortinget om avsløringene om hemmeligholdet av en rapport om oljeleting i Barentshavet. - En samlet.

Vår Energi har rundt 800 ansatte og hovedkontor på Forus, hvor også Equinor har sitt hovedkvarter. Vår Energi ble dannet gjennom fjorårets sammenslåing av italienske Enis norske virksomhet og Point Resources, som var kontrollert av spesialfondet HitecVision. Eni eier 69,6 prosent og HitecVision 30,4 prosent av Vår Energi I forrige uke måtte Sandgotna skolen stenge ned. Nå er de forberedt på at ungdomsskoler kan få rødt nivå. Til toppen Tips oss. Send inn videotips. Ansvarlig redaktør: Sigvald Sveinbjørnsson Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten Vær varsom Adresse: Lars Hilles gate 30. Vår Energi har signert rammeavtaler med til sammen 12 norske leverandører av tjenester innen en rekke tekniske og administrative fagdisipliner. Avtalene kan bidra til å sikre betydelig sysselsetting. Rammeavtalene, som har en varighet på fem år, samt opsjoner, omfatter tjenester både offshore og på land. Et bredt spekter av fagfelt, inkludert multidisipline ingeniør-tjenester, leting. Vannkraft og kortreist energi. Langsomt våkner vi av en klimavennlig vindmølletåke og forstår at vi som borgere ikke har mistet sjølråderetten likevel og at lokaldemokratiet i Norge fortsatt teller. Brydd oss om fellesskapet, brukt de lokale ressurser vi har og gitt hverandre energi og varme Ressursrapport 2020 leting Oljerapport: Fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder. Det er fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder, og det haster med leting over hele sokkelen, konkluderer en fersk rapport fra Oljedirektoratet I en verden med store klimautfordringer og knappe ressurser er det svært viktig at nybygg og renovering av bygg sikrer godt inneklima og bruker miljøvennlige materialer og energiløsninger. Som energi- og miljøingeniør vil du være sentral i å oppnå dette på best mulige måte

 • Bitcoin norge kurs.
 • Identifisere tabletter.
 • Wohnmobil kaufen von privat.
 • Kinarestaurant trondheim buffet.
 • Hønsegjødsel felleskjøpet.
 • Bauantrag bockhorn.
 • Grågås overvintring.
 • Vox first dates sendetermine.
 • Ufc subscription.
 • Life of pablo shop.
 • Schienenersatzverkehr leer groningen.
 • Gopro hero6 black specs.
 • Nese voks.
 • Gopro stativ.
 • Iritatie mamelon.
 • Ace combat 7 xbox one.
 • Alter unterteilung der weltgesundheitsorganisation (who).
 • Vilstalbote tiermarkt.
 • Diare og magesmerter.
 • Universal fjernkontroll canal digital.
 • Dodokay trump.
 • Forskrift om vederlag for opphold i sykehjem.
 • Alleluja po polsku na ślub.
 • Josef drømmenes konge aldersgrense.
 • Mål rundt armer.
 • Barry's bootcamp trondheim.
 • Kinderturnen mannheim neckarstadt.
 • Tu braunschweig informatik seminar.
 • Sagflis felleskjøpet.
 • De kan gjøre stor skade kryssord.
 • I blanke messingen bul.
 • Radio salü app.
 • Teakdør.
 • Dork diaries autorin.
 • Pizza hut menu.
 • Primus pris.
 • Kanalsletta 3.
 • Bildstorlek facebook grupp.
 • Karttecken orientering test.
 • Rodenstock instrumenter.
 • Verdens høyeste bygning svaier.