Home

Forurensningsloven 43

To småbåter under vann - Lister24

Forurensningsloven - regjeringen

Av forurensningsloven § 33 a om utarbeidelse av avfallsplaner framgår det at avfallsplan etter forurensningsloven og kommuneplan etter plan- og bygningsloven skal samordnes. Plan- og bygningsloven § 68 krever at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natureller miljøforhold Kort om forskriften: Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven. Forurensning kan være tilføring av stoffer til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og stråling og påvirkning av temperaturen, se forurensningsloven § 6 Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, § 81 og § 86. 0 Kapittel 12 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007) Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3

Beredskap mot akutt forurensning - Miljødirektorate

 1. Formell tittel Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning, å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme bedre behandling av avfall. I lovens formålsparagraf står det videre at loven skal sikre forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut.
 2. dre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42
 3. Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven (T-5/98) Delegering av myndighet til kommunene (FOR 2003-12-051909) Mal for utslippstillatelser for kommunale avløpsanlegg med veiledning. Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter ved avløpsanlegg (TA-2378/2008) Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften
 4. Forurensningsloven (forkortet forurl) er et miljøpolitisk virkemiddel som brukes for å hindre forurensende utslipp.Den trådte i kraft 1. oktober 1983. Loven setter et generelt forbud mot forurensende utslipp, men åpner for at virksomheter kan søke miljømyndighetene om utslippstillatelse
 5. ansvarlig forurenser jf. forurensningsloven § 43. Kommunen har også plikt til å bistå staten, dersom staten iverksetter en statlig aksjon, jf. forurensningsloven § 47. Alle landets kommuner deltar i forpliktende interkommunale samarbeid gjennom de såkalte interkommunale utvalgene mo
 6. imert og at avfall blir skikkelig håndtert

nasjonalt system, jf forurensningsloven § 43, 3. ledd. Denne planen er utarbeidet som et ledd i det å ivareta disse forpliktelsene. Planen etablerer ingen nye forpliktelser for de etatene som er beskrevet, men legger til rette for det ansvar berørte etater har til å etablere egne planer for ivaretakelse av sitt bidrag in Eit rekordstort budsjett for klima og miljø 07.10.2020: Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi, føre ein politikk som gjer at næringslivet kan skape grøne jobbar og bidra til ei meir berekraftig framtid. Vi legg fram eit budsjett med ein tydeleg klima- og miljøprofil. Samla foreslår regjeringa å auke løyvingane med over 11,2 milliardar kroner

Forurensningsloven §§ 43 - 47. Beredskapsplan for IUA region 2 - oppdatert 8. oktober 2015 5 Beredskapsopplegget har følgende strategi: Beredskapen skal hindre og begrense skadeomfanget ved uhell med forurensende og farlige stoffer som kan føre til miljøskader Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder skipsvrak. Kystverket har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å. forurensningsloven omtales i del 4. for om bruken av jord Særlig om sprengstein Sprengstein kan inneholde rester av både plast, sprøytebetong og sprengstoff. Selv om spreng-stein normalt ikke ansees som forurenset, vil enkelte fraksjoner likevel utgjøre unntak

Forskrift om begrensning av forurensning

 1. Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann). Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved.
 2. I medhold av forurensningsloven § 43 omfatter kommunens aksjonsplikt alle utslipp i kommunen, uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. I henhold til forurensningsloven § 47 har kommunene bistandsplikt til staten dersom det iverksettes statlig aksjon, se nedenfor
 3. Punkt 7.2 Tydeliggjøring av konsesjonsbestemmelsen i § 43 I forurensningsloven § 2 nr. 3 er det en retningslinje om at det skal tas utgangspunkt i den teknologi som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold, gir de beste resultater. I naturmangfoldloven § 12 er det også et kra
 4. RAPPORT MILJØDIREKTORATET 02.03.2018 Sweco Norge AS TRD MILJØ Kjersti Misfjord og Solveig Angell-Petersen Håndtering av løsmasser med fremmed

Hjem - Forurensningsloven Klima Miljø Fremti

> Forurensningsloven > Kapittel 1 > Kapittel 2 > Kapittel 3 > Kapittel 4 > Kapittel 5 > Kapittel 6 > Kapittel 7 > Kapittel 8 > Kapittel 9 > Kapittel 10 > Kapittel 11 > Kapittel 12 > Miljøvern > Miljøpartiet De Grønne > Kontak Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter pålegges kommunen plikter. Et eksempel er at kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker for ubehandlet sanitært avløpsvann mv, jf. § 26 i forurensningsloven. Et annet eksempel er plikten til å rapportere opplysninger om avløpsanlegg til KOSTRA, jf. Fotnote 4 Kystverket (2015) Nasjonal plan - beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning i Norge og forurensningsloven §§ 43 og 46. Faktaboks 3 Oljevernaksjon Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for en oljevernaksjo

Forurensningsloven - Forurensningsloven Klima Miljø

forurensningsloven § 43, tredje ledd). 1.2 Formål med læreplanen Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot og håndteringen av akutt forurensning, jf. kapittel 1.1. Ut fra diss etter forurensningsloven til utfylling i sjø på eiendommene 43/1, 58, Talgje kai, Finnøy kommune. Det vises også til øvrige saksdokumenter i saken. rammetillatelse er Søknad/bakgrunn Det søkes om tillatelse til å fylle ut med ca. 20 000 (± 2000) m3 grove skifer sprengsteinmasser Kommunen skal sørge for nødvendig beredskap for innsats mot akutt forurensning i henhold til lov om forurensning av 13. mars 1981 nr. 6 (Forurensningsloven) § 43 (kommunal og statlig beredskap). Denne beredskapsoppgaven er tillagt brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 f

Forurensningsforskriften - regjeringen

13.3 Planlagt forbruk og utslipp av sementeringskjemikalier..43 13.4 Opsjon - forbruk og utslipp av kjemikalier ved ( LNAS ) om tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønn ene på Brynhild - feltet i utvinningstillatelse 148 (heretter PL 148 ) For å kunne få utvinningsrett må søkeren kunne sannsynliggjøre å ha funnet en drivverdig forekomst av statens mineraler. Med drivverdig menes f.eks. om forekomsten er stor nok til å være interessant for en framtidig drift, om det er mulig å opprede den og om det finnes markeder for mulige produkter 13.6. 1980 no. 43: Lov om tannleger [Tannlegeloven] Note: Opphevet ved lov-1999-07-02-64 Act relating to dentists Note: Annulled by act 1999-07-02-64 PDF : 6.3. 1981 no. 5: [Forurensningsloven - forurl.] Act Concerning Protection Against Pollution and Concerning Waste. 5 1 Vannressursloven Vannressursloven er den generelle loven om vassdrag og grunnvann. Den som skal iverksette tiltak som berører vassdrag eller grunnvann, må forholde seg til bestemmelser

ii 4 bevisbyrden 28 4.1 problemstillingen 28 4.2 bevisbyrdeteorier 29 4.2.1 per augdahl 29 4.2.2 skoghØy 34 4.2.3 eckhoff 38 4.3 rettspraksis 40 4.4 lovbestemmelser 43 4.5 er forskjellene mellom bevisbyrdeteoriene kun av teoretisk interesse?44 4.6 hvilken bevisbyrdeteori er Å foretrekke? 45 4.6.1 oversikt 45 4.6.2 bevisbyrdereglene muliggjØr avgjØrelse, sikrer stabilitet og hindre Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.nopostmottak@halden.kommune.n Industri 49 43 68 70 49 49 73 66 63 68 63 SUM 56 52 81 79 89 92 96 93 86 92 84. Formål (§ 18-1) Hindre forurensning og lekkasjer fra tankanlegg. Sørge for at anlegg: planlegges, konstrueres, bygges, drives, kontrolleres, vedlikeholdes og legges ned på miljømessig forsvarlig måte tillatelser etter forurensningsloven. Tillatelse nr. 2020.0638.T Side 2 av 43 Tillatelse gitt: 26.06.2020 Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer 2020.0638.T 0235.0030.01 kompostering 0235.0030.02 avfall - mottak, mellomlagring og sortering 0235.0030.03 deponi. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Rørvikveien 77 i Rørvikbukta i Rygge kommune (forurensningsloven) Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall § 11 jf. § 16, og i medhold av forskrift 1. juli 2004 om begrensning a

Fylkesmannen gir Bane NOR tillatelse etter forurensningsloven til utslipp til resipientene i forbindelse med utbygging av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. Fylkesmannen Vi viser til søknad av 11.6.2018 om tillatelse til virksomhetogetter forurensningsloven, til møter ho - Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten - Terje Wikstrøm, plansjef i Hias IKS Toril Hofshagen har vært ansvarlig for VA-jus databasen fra Norsk Vanns side siden starten i 2001, o Forurensningsloven trådte i kraft 1. oktober 1983 og er et miljøpolitisk virkemiddel: Kort oppsummert sier forurensningsloven at vi har varslingsplikt, Kommuner skal i henhold til forurensningslovens § 43 sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninge Snø som er fri for forurensninger og avfall kan dumpes uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven i havneområdet. Ingen snø skal være deponert i havet etter 30.04, all snødeponering skal være landbasert etter overnevnt dato. Dette er. for å redusere forurensing i havet i Vardø. kommune forurensningsloven § 40. Med mindre tilfeller av akutt forurensning menes blant annet akutt fo-rumindrerensning fra transport på land og sjø, landbruk, nedgravde oljetanker og bensinstasjoner. Kommunene skal identifisere potensiale for mindre tilfeller av akutt forurensning i en lokal miljø-risikoanalyse i henhold til forskriftenes § 18A-4

Faren for forurensning var stor for den ene eiendommen, og reell også for den andre, som lå 550 meter fra Jonsvatnet. Drøftelse av forvaltningens kompetanse etter forurensningsloven § 18 tredje ledd og av domstolens prøvingskompetanse. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forvaltningsloven strålevernloven og forurensningsloven . DSA forvalter atomenergiloven, forurensingsloven hva gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall og strålevernloven. Det foreslås å endre internkontrollforskriften § 2 første ledd slik at atomenergiloven legges til i listen over loversom internkontrollforskriften gjelder for Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for avløp fra tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg N 59°43.265 Ø 10°18.807 z -4,4 m Anleggstype Primærfellingsanlegg med mekanisk og kjemisk rensing NACE-kode (Næringskode) 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvan Forurensningsloven. Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Sentrale forskrifter. Oversikt over alle forskrifter, se spesielt forskriftene til lovparagrafene 43 og 44. Tilsynsmyndighet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utøvende tilsynsmyndighet: Oslo Brann- og redningsetat

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bane NORs utbygging på Vestfoldbanen, Nykirke - Barkåker § Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen Beredskapspliktig virksomhet i medhold av forurensningsloven §§ 40, 43 første og andre ledd og i medhold av forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard § 13, kan benytte dispergerings-og strandrensemidler når dette følger av virksomhetens beredskapsplan. § 7 Planlegging og dokumentasjo §43. Produktkontrolloven og forurensningsloven hjem-ler flere typer administrative reaksjoner ved overtredel-ser av loven eller vedtak i medhold av loven. Adminis-trative reaksjoner regnes ikke som straff og er derfor ikke til hinder for at en overtredelse samtidig sanksjo-neres med overtredelsesgebyr eller anmeldes til politiet. HØRINGSFORSLAGE Høring av søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for ny Hunton isolasjonsfabrikk på Skjerven skog i Gjøvik kommune I forbindelse med etablering av en ny Hunton isolasjonsfabrikk på industriområdet Skjerven skog i Gjøvik kommune er det søkt om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen be

Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven

Høring av tillatelse etter forurensningsloven for Bonden Grønthandel AS i Sande kommune. Bonden Grønthandel AS har eksistert siden 1984 som potetvaskeri, og har med tiden blitt utvidet med skrelling og kutting av grønnsaker. Under tilsyn ble det klart at virksomheten må ha tillatelse etter forurensningsloven til sin virksomhet Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110

vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) I I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall gjøres følgende endringer Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra. etter forurensningsloven § 22 annet ledd. › Hvordan prosjekter organiseres og bygges ut vil påvirke hvilke overvannsløsninger som velges. På Gjøvik finnes det regulerte boligområder som i ettertid er stykket opp og solgt videre til ulike boligutviklere. Uten en helhetlig overvannsplan for området, vil ulik forurensningsloven som verktøy for å imøtekomme påtroppende miljøproblemer, kan 1 Rapporten Sources of microplastic pollution to the marine environment av Mepex for Miljødirektoratet 2 Se punkt 1.3 for nærmere redegjørelse for hva mikroplast er og hvilke effekter det har eller kan ha i miljøet

forurensningsloven - Store norske leksiko

- forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6) - genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38) - strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36). - brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20). -atomenergiloven (lov av 12. mai 1972). Denne forskrift kommer ikke til anvendelse på -Svalbard Forurensningsmyndigheten har med hjemmel i forurensningsloven § 32 a gitt nærmere bestemmelser om etablering og drift av mottaksanlegg i land for avfall og lasterester fra skip, i forurensningsforskriften kap. 20. Det er Fylkesmannen som i henhold til forurensningsloven § 48 fører tilsyn med kommunens plikt etter forurensningsloven § 32 a NG Metalls askeanlegg - med tillatelse etter forurensningsloven (10.6.2013) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra Norsk Gjenvinning Metall og har besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven på visse vilkår til askeanlegget i Esval Miljøøpark i Nes kommune

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 6 1 INTRODUKSJON Formål og virkeområde Hovedformålet med retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging er å legge til rette for e Slik han ser det har det ikke vært noen endringer i forurensningsloven etter 1996 som gir grunnlag for å tolke loven annerledes enn det SFT gjorde for snart 17 år siden. - Jeg kan bekrefte at vi har gitt dem som utfører ryddingen beskjed om å avvente - 1.800 liter med diesel rant ut på Oslo Lufthavn fredag ettermiddag, opplyser operasjonsleder Terje Skafnes i Øst politidistrikt. - Det var formentlig en slange som skal ha hoppet av. Det er opprettet en sak som Gardermoen politistasjon skal etterforske opp mot forurensningsloven, sier Skafnes 43 46 47 48 48 48 50 50 50 52 52 61 69 73 77 79 83 SIDE - 4 - - 5 - 1 FORORD Medlemmene i FHL tar et klart ansvar for bærekraftig sjømatproduksjon. Bærekraft er viktig i alle ledd i verdikjeden. For første gang inkluderer FHLs rapport også villfisknæringen og dreier seg ikke bare om havbruk

Norges Miljøvernforbund mener at Elkjøp ikke sikrer avfallet sitt godt nok. Nå har de anmeldt butikken for brudd på Forurensningsloven Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Glencore Nikkelverk AS § Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen De viktigste er plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriftens del 4, vannforskriften og gjødselvareforskriften. Ledningsnettet For distribusjon av vann og transport av avløpsvann har kommunene ansvar for 43 800 km vannledninger, 36 500 km avløpsledninger (inklusive fellesledninger for overvann og avløpsvann) og 16 500 km overvannsledninger forurensningsloven § 20. Dersom avslutningsplanen etter petroleumsloven ikke er tilstrekkelig i forhold til krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven , kan Miljødirektoratet kreve ytterligere opplysninger og gjennomføring av undersøkelser for å kartlegge risikoen for forurensing i forbindelse med og etter avslutning av petroleumsvirksomhet, jf 43 4.3.2 Tiltaksplikt for ny eier? 44 4.3.3 Tiltaksplikt for mellomliggende eier? 47 5 FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN § 97 48 5.1 Loven og forarbeidene 48 5.2 Forskjellige former for tilbakevirkning 49 Forurensningsloven er naturlig nok den viktigste rettskilden i avhandlingen, og de

Kapittel 6 - Forurensningsloven Klima Miljø Fremti

Til § 43 Nattarbeid forurensningsloven og petroleumsloven. Teknologiutvikling medfører blant annet at det blir en stadig tettere integrering av petroleumsanleggene på land og til havs. Landanleggene får en større betydning sett i et helhetlig utvinningsperspektiv til forurensningsloven om lokal luftforurensning og støy. Støyømfintlige bygninger innenfor kartleggingsgrensene er identifisert ved kobling mot databasen Norges Eiendommer (GAB-registeret). 43 9.2.2 Prognosesituasjonen totaltrafikk.

Vedlegg 5 Lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan.. 43 Vedlegg 6 Luktkilder, dokumentasjonsmetoder og Det juridiske grunnlaget er forurensningsloven og forurensningsforskriften kap. 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Celsa Armeringsstål AS § Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommegitt i søknader og under saksbehandlingen NFFA mener at denne vurderingen ikke er i samsvar med forurensningsloven § 27 og praksis fra EU-domstolen, og vi vil i korte trekk redegjøre for vårt syn nedenfor. Forurensningsloven S 27 har følgende definisjon av avfall: Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassett, har til hensik Støy er definert som uønsket lyd. Støy øker risikoen for ulykker og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap Rettssak er bingo. Smarte Penger mener det ofte er bingopreget å ta en boligklagesak til retten. En klagesak på støy har få konkrete holdepunkter og preges derfor av subjektive vurderingen fra rettens medlemmer

6.2.3 Ansvarssubjektet og rimelighetskravet i § 7 annet ledd siste punktum 43 6.2.4 En konkret vurdering - tilknytning 45 74-76 og § 55 i forurensningsloven, samt reglene om solidaransvar for forpliktelser pådratt av det overdragende selskapet før fisjonen Den 19. januar 2012 avsa Høyesterett dom i den såkalte Vest Tank-saken (Rt. 2012 side 65). Med det har den strengeste miljødommen i Høyesterett gått fra 60 dagers fengsel til to års fengsel I en evaluering (Amundsen m fl 2011) av Statens vegvesens arbeide med fasadeisolering i perioden 2004-2005, var støyreduksjonen for de som fikk tiltak på rundt 7 dB (fra rundt 43 dB før tiltak, til rundt 36 dB etter). Andelen meget plagede ble i gjennomsnitt redusert fra 42 til 16 prosent blant de som fikk tiltak

Tiltaksplikten i forurensningsloven § 7 gjelder alt som etter § 6 forstås som forurensning, og denne definisjonen er svært vid. og direktiv 92/43//EØF (habitatdirektivet). Disse direktivene er ikke en del av EØS-avtalen forurensningsloven § 11 jf. § 16. Miljøundersøkelser For å overvåke påvirkninger oppdrettsanlegg har på bunnforholdene, er det i Norsk standard 9410 (NS 9410) utarbeidet en B- og en C-undersøkelse. B-undersøkelsen skal vise hvordan bunnen under og helt i nærheten av anlegget påvirkes. C (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og syvende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd og lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b

To småbåter under vannKrever kommunen følger opp virksomheten på Hausvik

Forurensningsloven va-ju

om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) I I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall gjøres følgende endringer: § 48 a første ledd skal lyde Natur og Ungdom har anmeldt Equinor og tre andre selskaper for brudd på forurensningsloven for utslipp av giftig smøreolje uten tillatelse. Foto: Ints Kalnins / R Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom (NU) anmelder Equinor, Aker BP, Wintershall Dea og Vår Energi for å slippe ut giftig smøreolje ved en rekke oljefelt Oslo kommune skjerper kravene til nye reguleringer slik at også statlige og private byggeplasser må være fossilfrie. - Det kommer til å gjelde alle, sier byråd Arild Hermstad Kommunens myndighet etter § 43 i forurensningsloven delegeres herved til beredskapsstyret. Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter forurensningsloven. 1.1 Forholdet mellom deltakende kommuner og beredskapsstyret FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM BEREDSKAP AKUTT FORURENSNING § 1. Beskrivelse av samarbeide

Forurensningsloven - Wikipedi

8.1.1 Byggesakskontoret. 8 1.1.1 Forurensningsloven [Lov] Byutviklingsdirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter: Forurensningsloven kap 9. forurensningsforskriften § 12-5. med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til leder for Byggesakskontoret, jf. forurensningsloven § 83.. 8.1.1.2.Kommunelove forurensningsloven § 32 a gitt nærmere bestemmel-ser om etablering og drift av mottaksanlegg i land for avfall og lasterester fra skip, i forurensningsforskrif-ten kap. 20. Det er Fylkesmannen som i henhold til forurens-ningsloven § 48 fører tilsyn med kommunens plikt etter forurensningsloven § 32 a. Forurensningsloven og farvannsloven, vannressursloven, havressurslova, akvakulturloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, lakse- og innlandsfiskloven, friluftsloven, kulturminneloven, småbåtloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Følgende statlige planretningslinjer (SPR) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) aktualiseres i arbeidet me 02.05.2020 kl 09:43 8165 Rapporter innlegg Del kurskurs 1.66nok kapitalerhöhung über kurs am 05.05. Zahlen zu Q1 Sollten dann I tillatelse etter forurensningsloven er det stilt et generelt krav om at sprengningsplaner skal utarbeides og angi salvestørrelser,.

Fylkesmannen krever miljøundersøkelser

Forurensingsloven - Miljøjuss - Ta vare på naturen og

Forurensningsloven, vurdering av tillatelse etter Matloven, og med utgangspunkt i Naturmangfoldlovens §§4-12. Søknaden er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Telavåg Settefisk AS, offentlig tilgjengelige databaser og kartverktøy, samt nye undersøkelser gjennomført ved. Forurensningsloven. Lov 13. mars 1983 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall. Grannelova. Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar. Internkontrollforskriften. Forskrift 01. januar 1997 nr. 1127 om om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Kulturminneloven. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner S øknad om revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for bruk, injeksjon og uts lipp av sporstoff på Ula/Tambar feltet Bakgrunn På Ula feltet injiseres det gass og sjøvann i reservoaret for trykkstøtte til oljeutvinningen. I løpet av 20 20 blir 2 nye. 43 54 59 55 52 60 G a 41 m l e S n a r ø y v e i S n a r ø y v e i e n Dato: 17.04.2020 Oppdragsnummer: 1350039292 Målestokk 1:1500 0 5 10 20 30 40 50 m Lden dB(A) <55 55 <= <65 65 <= Tegn og symboler kote eksisterende bebyggelse veg Aker tech House Bru 1 5749 2 5850 3 5951 Lpa24h / Lpa12h høyeste fasadenivå Lden Egenskap Refleksjoner. Fotnote 43 Best tilgjengelig teknologi betyr å bruke den teknologi som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold, gir de beste resultater, jf. forurensningsloven

PPT - Beredskap mot akutt forurensning i Norge

Forurensning - regjeringen

43 JORDLOVEN Forurensningsloven LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall Forvaltningsloven LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Friluftsloven LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet Gravferdsloven. Forurensningsloven § 24a ble tilføyd ved vedtakelsen av lov om vassdrag og grunnvann 24. Rt-2007-431 (Stavanger-dommen) avsnitt 43. Fraværet av reell valgmulighet både med hensyn til om man skal knytte seg til avløpsanlegg, hvilket anlegg man skal knytte seg til og vilkårene fo § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning, Forurensningsforskriften. kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l. kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse

22.11.2002 15.05.2003 Forurensningsloven Pålegg om undersøkelse Pålegg/tillatelse gitt til: Hadeland Glassverk, Pboks 85, 3521 Jevnaker 10.02.2004 15.01.2005 Forurensningsloven Pålegg om undersøkelse 10/15/2010 1:07:43 PM. 19. mai 2009 13:43. NT size=2> Statens forurensningstilsyn (SFT) krever nå at sommerens planlagte seismikkskyting i Lofoten og Vesterålen erklæres ulovlig uten tillatelse fra forurensningsloven, sier Bellona i en pressemelding der forurensningsloven en rekke bestemmelser som medfører visse plikter knyttet til forurens-ning. Disse bestemmelsene vil ikke bli behandlet videre i oppgaven. Dette gjelder blant annet forurl. § 20 (vedrørende nedleggelse og driftsstans), § 39 (varslingsplikt), § 46 (aksjoner mo Utskrift fra Lovdata - 09.05.2014 08:43 Side 5 av stor samfunnsmessig betydning at avløpsanlegg er velfungerende og tilstrekkelig vedlikeholdt. Ordlyden i forurensningsloven § 24a peker imidlertid i retning av at det likevel må foreligge konkrete objektive holdepunkter for at skaden har sin årsak i utilstrekkelig vedlikehold 43 3.2.4 Juridisk teori plikten til å unngå forurensninger - Forurensningsloven §§ 8 og 9.. 73 Forurensningsloven §§ 11, 12 og 16 - Særskilt.

 • Utrydningstruede insekter i norge.
 • Lindner fdp rede.
 • Hungerspiele film.
 • Elgiganten karlstad megastore karlstad.
 • Flug münchen rom skyscanner.
 • Taxi søgne.
 • Kristin kaspersen hans fahlén.
 • Holms feieaggregat.
 • Point kettenspanner.
 • Deltaplan ruimtelijke adaptatie.
 • Jura øy.
 • Vippelim duo.
 • Trainingsplan joggen anfänger pdf.
 • Hvordan fungerer valgsystemet i norge.
 • Roliga toalettregler.
 • Vektorisierte datei.
 • Moscow mule ingefærøl.
 • Stellenangebote öffentlicher dienst erfurt.
 • Ekra gartneri.
 • Elektrisk peis.
 • Kleding speeddate.
 • Kjøpe boxer valp.
 • Matvarekjeder norge.
 • Autocad ansichtsfenster rahmen ausblenden.
 • Politiet sarpsborg.
 • Øygarden kommune innbyggere.
 • Mariakirken krakow historie.
 • Caritas altenzentrum st. maternus köln.
 • Pascal henrik ibsens gate meny.
 • Nødnummer dyr.
 • Abessinier lebenserwartung.
 • Securitas sverige ab parkering.
 • Rettsinstans definisjon.
 • By i irak kryssord.
 • Tannlegehøyskolen kirurgisk avdeling.
 • Leiepriser utleiemegleren.
 • Kvart menneske er ei øy tolkning.
 • Belysning kjøkken uten overskap.
 • English grammar verbs list.
 • Alternative menschen kennenlernen.