Home

Hva er kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal Hva er kjernejournal? Informasjon om kjernejournal - en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Ser du etter kjernejournalen din? På helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger Hva er kjernejournal? Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal Rune Røren forteller at kjernejournal har en blåknapp og en rødknapp, avhengig av hva som står i kjernejournalen. - Hvis du ankommer akuttmottaket, vil en knapp lyse blått eller rødt hvis det er registrert spesielle opplysninger om deg, sier han Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer). Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no‍ Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus‍⚕️ En.

Kjernejournal - helsenorge

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler helseopplysninger for pasienter i Norge. Løsningen gir helsepersonell bred tilgang til opplysningene. Tidligere har pasientjournalen vært begrenset til det enkelte legekontor. Kjernejournal innføres i partier for hele befolkningen Hva er kjernejournal? Kjernejournal er et nasjonalt system som deler informasjon på tvers i helsevesenet. Hjelpesider - kjernejournal for helsepersonell. På hjelpesidene finner du informasjon om kjernejournal for helsepersonell. Veiviser og demoversjon

Norsk Helsenett SF - Hva er kjernejournal

Kjernejournal følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern. Det er lagt stor vekt på at opplysningene i kjernejournalen din blir håndtert på en trygg og sikker måte. Kjernejournal er ikke det samme som journal ved regionale helseforetak. Det er Norsk Helsenett som har ansvaret for kjernejournal Godkjenningsprøven er fra 1. juni 2019 erstattet med en Veileder for bruk av kjernejournal. Første gang du som helsepersonell logger på kjernejournal via det kliniske fagsystemet vises en plakat med lenke til Veilederen. Plakaten har en knapp for bekreftelse på at Veilederen er lest. Mer informasjon kan leses på ehelse.no Hjelpside for kjernejournal HVA ER KJERNEJOURNAL? Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler helseopplysninger om pasienter i Norge og gir helsepersonell tilgang til opplysningene, uavhengig av behandlingssted, forutsatt at kjernejournal er tilgjengelig og innført i virksomheten Hva er kjernejournal? Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt

Hva er kjernejournal og for hvem. Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten. Kjernejournal er underlagt strenge krav om sikkerhet og det er kun helsepersonell med tjenstlige behov som har tilgang til informasjonen I lunsjpausen på jobb ble det snakket om kjernejournal og det var ulike synspunkt for hva den innebærer. Hvordan fungerer kjernejournalen og hva betyr det for meg at jeg har en slik? Pasientombudet svarer: Du har spørsmål rundt nasjonal kjernejournal. Dette er forholdsvis nytt, men nå skal alle ha tilgang til kjernejournal Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 2013 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 6d sjette ledd og § 9, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37 og lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilføyd hjemmel: Lov 20. juni 2014 nr. 42 om.

Kjernejournal - hva er det? Barne- og ungdomspsykiatri i somatikken. nr. 35 (2) 2016 . 43. Innhold. Paidos©2016. Paidos forbeholder seg retten til å oppbevare og publi-sere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via internet. Fagpressens redaktørplakat ligge Hva som er kritisk informasjon for den enkelte pasient varierer med den kliniske kontekst. Det som er å anse som kritisk i én situasjon, er ikke kritisk i en annen. Det kan på tidspunktet for registrering av kritisk informasjon være vanskelig å forutse hvilken informasjon som vil være kritisk å kjenne til i senere situasjoner Hva er grunnen til at fastlege åpner kjernejournal? » Kosthold, kropp, trening og sport » Kropp og helse; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kjernejournal, er det den man finner på minjournal.no? Hvor ser man hvem som har vært inne og lest i såfall Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge. Kjernejournal er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå. Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger Hva er e-helse? Se for deg at du alltid har tilgang til all informasjon om helsen din, melde bivirkninger eller se din kjernejournal. Logg inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger eller se din kjernejournal. Min helse. Sist oppdatert 30.10.2020.

Kjernejournal er hyggelig det, Min erfaring er at det oftest er pasientene og pårørende som har rett - når det er avvik mellom hva de sier - og hva som er anført i journal. Rapporter Svar. Bent Asgeir Larsen 07.02.2019 07.19.17 Kjernejournal. Her vil jeg altså undersøke hvordan kjernejournal er utformet. Jeg har i delproblemstillingen angitt hittil fordi kjernejournal som sagt er under utvikling. Det pågår et kontinuerlig optimaliseringsarbeid, og på grunn av dette er det vanskelig å få oversikt over hva som er planlagt fremover Nasjonal kjernejournal er på vei. Legeforeningen har sagt ja til prinsippet. Men hva skal kjernejournalen inneholde, hvem skal ha ansvar for å oppdatere den og hvordan skal personvernet ivaretas

E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Norske helsemyndigheters definisjon av e-helse samsvarer i stor grad med hvordan begrepet e-health benyttes internasjonalt. Meningen er en bedre og mer effektiv helsetjeneste, enklere informasjonstilgang særlig i akuttmedisinske situasjoner. Som pasient har man mulighet til å se hva som er registrert på en selv og få gjort rettinger. Man kan dessuten: Reservere deg mot å ha en kjernejournal; Begrense tilgang til din kjernejournal

Hva er kjernejournal? Alle innbyggere i Lillestrøm kommune har en kjernejournal, som inneholde alle dine viktigste helseopplysninger. Det vil si at uansett hvor i Norge du er når du blir akutt syk, kan helsepersonell slå opp i kjernejournalen og få tak i spesielt viktige opplysninger om deg, slik som Det er tydeligvis ikke åpenbart for alle hva Kjernejournal er og betyr. Det er kjernen, den aller viktigste delen av journalen. De opplysningene som det er svært viktig å få opp i en akuttsituasjon. Les under linken jeg la ut. Les også underpunktene Kjernejournal hva er det? En tråd i 'Helse og velvære' startet av Tante Bassa, 30 Mar 2017. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Krösa Maja Forumet er livet. Har i dag mottar flere Mail fra et direktorat i dag. Og de har oppdrettet en kjernejournal på meg og mine barn Kjernejournal er innført i hele landet på legevakter, hos fastleger og ved alle sykehus. Kjernejournal vil også ha stor nytte på sykehjem. Hva gjør KS og kommunesektoren? I samarbeid med Direktoratet for e-helse arbeider KS og kommunene for at kjernejournal skal innføres i kommunene som en del av prosjektet Pasientens legemiddelliste Kjernejournal er et av flere tiltak som skal bidra til: • tryggere helsehjelp • bedre samhandling • økt pasientmedvirkning Kjernejournal er ikke en fullstendig journal. Den inneholder begrenset informasjon. Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu er pilot-kommuner som prøver ut kjernejournal fra høsten 2013. Dette gjelder

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Uten kjernejournal er viktig informasjon kun lagret lokalt i journalen på det enkelte sykehus eller fastlegekontor. Det er ikke system for automatisk overføring av viktig informasjon Hva gjør man når informasjonen er feil eller mangelfull? Oppdager du feil i din kjernejournal, kan du melde ifra ved å logge deg på helsenorge.no og rette digitalt i din kjernejournal, eller ved å bruke skjema på helsenorge.no. Man kan også kontakte 800HELSE for å få skjema tilsendt i posten Legemiddelsamstemming er en viktig men utfordrende oppgave. Det er viktig at alle parter tar ansvar for å sikre oppdaterte og korrekte medisinlister. PKO anbefaler å se en video fra på UNN (Universitetssykehuset i Nord Norge) der det på en god og oversiktlig måte forklares nærmere om de ulike elementene: E-resept Reseptformidleren Kjernejournal DIPS vs reseptformidlere Les mer om kjernejournal: Kjernejournal - en elektronisk tjeneste. Det er flere lover og forskrifter som regulerer dokumentasjon av helsehjelp. De viktigste lovene er: helsepersonelloven, forskrift om pasientjournal og pasientrettighetsloven

Hva er kjernejournal? - Vertikal Hels

2,3 millioner nordmenn har nå tilgang til kjernejournal 855.000 får i disse dager åpnet tilgang til sin journal. Har du sjekket din? 855.000 FÅR DENNE NÅ: 855.000 nordmenn får i disse dager kjernejournal og kan dermed få denne meldingen fra Helsedirektoratet. Du kan selv sjekke hva de skriver om deg via nettjenesten Min helse Datatilsynet er positive til innføring av nasjonal kjernejournal. Tilgang til kritisk helseinformasjon for de som behandler en pasient er nødvendig for å kunne gi god pasientbehandling. Det sentrale for Datatilsynet er at pasientenes pers Liten kunnskap om kjernejournalen. Bare 1 av 4 i befolkningen vet forskjellen på kjernejournal og pasientjournal. Men en av dem som har forsket mest på kjernejournal her til lands, er faktisk positivt overrasket over dette resultatet NFF har i brev av 8. april 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sin høringsuttalelse til forslaget om forskrift om nasjonal kjernejournal Hva er en kjernejournal? En kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om deg fra offentlige registre, kritiske opplysninger som legges inn av legen din og registreringer du selv gjør. En kjernejournal opprettes automatisk for innbyggere i Norge etter hvert som den tas i bruk i kommunene

Vet du hva kjernejournal er? - Lommelege

 1. istrerer. Kjernejournalen henter automatisk inn informasjon fra ulike offentlige helseregistre. På den måten kan helsepersonell enkelt få oversikt over viktige helseopplysninger uansett hvor i landet du måtte befinne deg. Her finner du din kjernejournal. Sjekk din journa
 2. Kjernejournal er en forholdsvis ny digital tjeneste i regi av helsemyndighetene, men man gjør lurt i å logge inn å sjekke hva som er registrert, sier han
 3. NSF mener dette er uklart, og at journalbegrepet i kjernejournal er forvirrende. Departementet oppfordres til å finne et annet begrep, som for eksempel register. - Få opplysninger. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er også bekymret for personvernet dersom det blir for omfattende opplysninger i kjernejournalen
 4. SVAR: Hei gutt 18 år Kjernejournal kan enkelt forklart sies å være en egen journal som kun inneholder livsviktig informasjon som mange helseaktører i hele Norge har tilgang til. La oss si at du.
 5. ert kort
 6. Kjernejournal inneholder dine viktigste helseopplysninger, samlet på ett sted. Det vil si at uansett hvor i Norge du er når du blir akutt syk, kan helsepersonell heretter kunne slå opp i kjernejournalen og få tak i spesielt viktige opplysninger om deg, slik som: Kritisk informasjon Legemidler Besøkshistorikk fra sykehus Egne registreringer Kun autorisert helsepersonell får slå opp i.

Kjernejournal inneholder en oversikt og historikk på alle reseptbelagte legemidler tatt ut i norske apotek, uavhengig om resepten er elektronisk eller på papir + gyldige e-resepter. Man kan ikke få en bedre, sikrere og mer fullstendig oversikt over en pasients legemidler en hva du finner i kj i dag Det er ikke snakk om å ikke journalføre opplysninger, men at opplysningene kun journalføres i den vanlige journalen til legen. Har du i det hele tatt lest hva kjernejournal er for noe? Kjernejournal er ikke en erstatning for vanlig journalføring, ei heller en sammenslåing av journaler Kjernejournal er nå tatt i bruk på alle sykehus, alle legevakter og 90 % av fastlegene. Den kommunale omsorgstjenesten vil ta kjernejournal i bruk i løpet av de neste to årene. For å få en rask utbredelse av kjernejournal ble det i første omgang valgt å lage en «lett integrasjon» med journalsystemene Rundt 2,5 millioner innbyggere har fått sin kjernejournal, og første sykehus som skal ta dette i bruk i 2016, er Sørlandet sykehus. 1. mars blir det automatisk opprettet en kjernejournal for alle med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til Sørlandet sykehus. Hva står det i kjernejournalen For å få tilgang til kjernejournal må helsepersonell bestå en godkjenningsprøve. Dette skal sikre at alle bruker kjernejournal riktig. Det er nå blitt enklere å logge seg inn.Kjernejournal er en online tjeneste som er integrert i utvalgte elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ)

Situasjonen uten kjernejournal er at Det første østfoldinger vil merke er at de får en e-post rundt 1. mars som informerer om at de har fått kjernejournal og at den er aktivert. Hva. En studie i Helse Nord viser at det er feil i hele 60 prosent av alle legemiddellistene, og det har tidligere vist seg å mangle samsvar mellom legemiddellistene hos 60 - 90 prosent av pasientene på landsbasis. Det er altså mer vanlig at legemiddellistene inneholder feil enn at de er riktige. Selv om det sjelden er snakk om alvorlige feil, er dette noe vi må ta på alvor Hva er kjernejournal? Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger i din kjernejournal gi helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvilket sykehus du får behandling på • Leveranse 1 er utviklet, testet og satt i produksjon • 5 av 6 EPJ leverandører har utviklet, testet og satt i produksjon v.1 • Pilot i Trondheims-regionen startet 30. august - Innbyggerne i Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu har fått kjernejournal - Innbyggerne får tilgang via helsenorge.n

Hva er kjernejournal? - Drop-In legen

 1. I Nasjonal kjernejournal som rulles ut i disse dager, er det i Kjernejournalforskriften lovfestet at pasienten uanmodet skal informeres om oppslag som gjøres på en selv i Nasjonal kjernejournal. Det er lagt opp til at pasienter ved en enkel avhuking på sin side i Nasjonal kjernejournal automatisk vil få et varsel til mobiltelefonen i form av en SMS hver gang noen er inne og kikker i journalen
 2. UKENS SPØRSMÅL: Hva er kjernejournal Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller..
 3. Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i di
 4. I størstedelen av landet er det nå innført kjernejournal og det er planlagt at de siste områdene skal bli inkludert i ordningen i løpet av starten av 2017. I kjernejournalen samles de viktigste opplysningene om deg fra offentlige registrere, kritisk informasjon fra leger og det er mulig å legge inn egen informasjon som du selv mener er relevant for de som skal behandle deg
Hva er kjernejournal? - Vertikal Helse

Kjernejournal - Wikipedi

Norsk Helsenett SF - Kjernejournal

Hva er forskjellen? Kjernejournal og pasientjournal er to ulike tjenester på helsenorge.no, og du finner begge etter at du har logget deg inn på «Min helse». Kjernejournalen er viktige opplysninger om deg - tilgjengelig ved behov for helsepersonell i hele landet. Pasientjournalen er din sykehusjournal i Helse Nord - tilgjengelig for deg Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten Hva er en kjernejournal? Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger og gjør dem tilgjengelig både for deg som innbygger og helsepersonell. Helsepersonell får tilgang til opplysningene når de skal behandle deg. Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement Mange kommuner har allerede opprettet kjernejournal for sine innbyggere, men det er ventet at alle skal ha ordnet dette i løpet av 2017. Omtrent 3,8 millioner innbyggere har nå fått sin egen kjernejournal. Dersom den ikke er opprettet i din kommune ennå, kan du opprette den selv

Kjernejournal - sikkerhet og personvern - helsenorge

Altinn - Kjernejournal - Godkjenningsprøv

Ideen bak kjernejournal er ny i norsk helsesammenheng. Tidligere har IKT-prosjektene på helseområdet vært noe overambisiøse, hvor alle systemene skulle gjennomføres i et og samme program, dette viste seg å være mer enn hva man kunne få til. Forskjellen mellom disse og kjernejournalen er at sistnevnte skulle få til e Hva rammen for det totale oppdraget vil komme på er ikke kjent, men uansett er det snakk om store summer. Kontrakten blir i IT-bransjen beskrevet som en av de mest interessante innen helsesektoren på lang tid. Det var i alt seks selskap som deltok i konkurransen. Helsedirektoratet ønsker ikke kommentere hvilke leverandører som ikke gikk videre Prosjektrapporten «Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene» viser hva som fremmer og hemmer innføring av kjernejournal i spesialisthelsetjenesten. Les også: Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege; Derfor er det vanskelig å ta i bruk journale

KJERNEJOURNAL - introduksjon Hjelp Kjernejournal

 1. Helsenorge.no er et nettsted som ble etablert i 2011 av norske helsemyndigheter for å formidle informasjon til innbyggere og pasienter i Norge. Informasjonsinnholdet leveres fra mange offentlige helseaktører, blant Helsebiblioteket, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.Også mange sykehus leverer innhold om sykdom og behandling
 2. Dette er en SMS med oppfordring til å gå til Helsenorge for de innbyggerne som har kjernejournal. Det vil bli informert om at det nå blir gjort endringer i hva helsepersonell kan se av opplysninger i kjernejournal, med en utvidelse til å kunne se dokumenter fra lokale pasientjournaler
 3. Kjernejournal kan redde liv! logg deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og sjekk om dine opplysninger er oppdatert. Snakk med legen din om kjernejournal

Innføring og bruk av kjernejournal - Ehealthresearch

 1. Kjernejournal integrert med Profil. Kjernejournal bidrar til økt pasientsikkerhet der helsepersonellet mangler oppdaterte opplysninger i eget journalsystem, også i pleie- og omsorgstjenesten. Kjernejournal har vært i full drift siden 2015 og er innført til alle sykehus, legevakter og ved 90 prosent av fastlegekontorene
 2. Hva er blodtyper? Blodtyper er arvelige egenskaper som knyttes til kroppens røde blodlegemer. Det finnes mange blodtypesystemer, men AB0 (null) og Rhesus er det som er mest kjent. AB0 systemet består av blodtypene 0, A, B og AB, mens RhD-systemet skiller mellom positiv og negativ: RhD+ og RhD-
 3. Trondheim er den regionen som har brukt kjernejournal lengst. - Vi ble litt overrasket over hva de svarte. Det var nemlig et sprik mellom det myndighetene ønsket den skulle brukes til og hvilken funksjonalitet som var legenes favoritt
 4. Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Uten kjernejournal er viktig informasjon kun lagret lokalt i journalen på det enkelte fastlegekontor eller sykehus. Det er ikke et system for automatisk overføring av viktig informasjon
 5. Fram til barnet er 16 år er det kun helsepersonell som har tilgang til kjernejournalen. Dette er fordi barn har bestemmelsesrett fra de er 12 til 16 år. Foreldre kan søke om innsyn, og det vil da bli tatt stilling til det for den enkelte. Det er også muligheter for å reservere seg mot en kjernejournal
 6. Fakta om kjernejournal Hva er kjernejournal? Hvem skal bruke kjernejournal? Over 1000 helsepersonell bruker nå kjernejournal Mer enn 5000 oppslag er gjort. Erfaringene er gode: • 87 % av fastlegene i Trondheim og Stavanger anbefaler kolleger å ta kjernejournal i bruk • Tilbakemelding er at løsningen er intuitiv og enkel å ta i bru

Nasjonal kjernejournal er en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Det gir også pasientene en mer aktiv rolle overfor helsepersonell ved å kunne definere hva som er viktig informasjon for den enkelte og dette vil kunne bidra til bedre kvalitet i behandlingen Kjernejournal er en tjeneste som skal være ferdig utviklet for alle Norske statsborgere innen våren 2017. Nb! Det er viktig å ikke forveksle kjernejournal med Pasientjournal, som du kan lese mer om her. Vi anbefaler alle å lese linker, slik at hver og en forsikrer seg om at de vet hva det innebærer å ha en kjernejournal

Hjelp Kjernejournal

Hva er nasjonal kjernejournal? - adressa

- Vi er den første kommunen der innbyggerne kan ta i bruk timebestilling for koronatest via helsenorge, forteller kommuneoverlegen. Hjelp oss å lage en bedre Kjernejournal! Både innbygger og helsepersonell har stor glede av Kjernejournal. Dersom du er helsepersonell ønsker vi nå dine tilbakemeldinger! Hva står det i kjernejournalen? Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie 700 000 innbyggere har per i dag allerede fått kjernejournalen sin. Videre planer er at alle i helseregion Vest-Norge skal få sin kjernejournal 1.mars, og deretter blir det opprettet for helseregion Midt-Norge, helseregion Sør-Øst Norge og helseregion Nord-Norge. - Vi er veldig glad for at kjernejournalen nå implementeres i hele landet Kjernejournal: Hva er det? 5. Sikkerhetsaspekter ved kjernejournal 6. Kjernejournal og personvern . 3 Reseptformidleren FEST Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte Hos Lege På apotek MineResepter e-resept . e-resept, et paradigmeskifte

Kjernejournal skal beskrive hva som faktisk har skjedd, f eks ved en overfølsomhetsreaksjon vise mistenkt agens, hvilken reaksjon pasienten fikk samt alvorlighetsgrad av reaksjonen. Men hvorvidt dette vil medføre at legemiddelet ikke brukes i neste behandlingssituasjon, vil variere utfra den aktuelle situasjon og indikasjon Kjernejournal feil. 126 personer har funnet feil i informasjonen om sin egen helse i kjernejournaler på nett. I hans egen kjernejournal står det at han vært henvist til kjevekirurgi flere ganger ved Oslo universitetssykehus Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell Her finner du din. Det er derfor med glede vi registrerer departementets satsning på kjernejournal i statsbudsjettforslaget for 2012, og at man åpner for utvikling av denne gjennom endringer i lov og forskrift. Lovendringer KS mener formålet til kjernejournalen beskrevet i § 6d er hensiktsmessig og at det er fornuftig med en reservasjonsrett ved etablering Programmet er fylt med spennende og lærerike sesjoner. Vi tar blant annet en nærmere titt på Kjernejournal, integrasjonsmuligheter, effektiv bruk av CosDoc og nyttige tips og triks. Prisen er kun kr. 875,- eks. mva. per deltager. I år gjennomføres fagdagene digitalt via Teams

Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord En dårlig kjernejournal er klart verre enn ingen kjernejournal. (oppdatert 16 nov 2010 rh) Eneste måten en kjernejournal kan bli god på er at oppdateringer skjer i sann tid, og at man dermed kan stole på kjernejournalen. KONTAKTPUNKT FOR 2.LINJETJENESTEN (oppdatert 16 nov 2010 rh Hva er mulig? Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten, uansett hvor man får helsehjelp. Innbyggere i Arendal kommune kan gå til Helsenorge.no og logge seg på sin Kjernejournal. Innbyggeren kan her se hva som er registrert i Kjernejournalen, samt legge til enkelte viktige opplysninger selv

Forskrift om nasjonal kjernejournal

Hva er kjernejournal? Postet den 11. januar 2019 25. august 2019 av Cecilie Nilsen Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer) Kjernejournal er no teken i bruk i helseregionane Helse Vest, i storparten av Helse Midt-Noreg og i dei fleste kommunane i Akershus, Troms, Vest-Agder og Aust-Agder fylke i tillegg til Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Hva står det i kjernejournalen? Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie Kjernejournal skal beskrive hva som faktisk har skjedd, for eksempel angi mistenkt agens ved en overfølsomhetsreaksjon og vise hvilken reaksjon pasienten fikk samt alvorlighetsgraden av reaksjonen. Hvorvidt dette vil medføre at legemiddelet ikke brukes i neste behandlingssituasjon, vil variere utfra den aktuelle situasjon og indikasjon

KJERNEJOURNAL – veiviser | Hjelp Kjernejournal
 • Sote okj képzések.
 • Borgen skole sesong 3.
 • Blomberghaus öffnungszeiten.
 • Møller bil odda.
 • Wann ist copd heilbar.
 • Haslum cup 3x3.
 • Windows 10 home recovery usb.
 • Kompartmentsyndromet.
 • Esc sweden.
 • Heinz curry mango sauce.
 • Ewan mcgregor bmw.
 • Autovermietung alsdorf.
 • Riga attractions map.
 • Fly til rhodos.
 • Barack obama biografi.
 • 80er 90er party deko.
 • Hearts don't break around here song download.
 • Xclusive shisha bar krefeld.
 • Ny restaurant lillestrøm.
 • Anker studentbolig oslo.
 • Baconsvor sunt.
 • Nygaten bergen.
 • Trebuchet wikipedia.
 • Tidlig gråning.
 • I tonya filmweb.
 • Create own icons.
 • Allgäuer anzeigeblatt immobilien.
 • Kims elias.
 • Twitch affiliate more emotes.
 • Begravelsesbyrå asker.
 • Klassesamfunn.
 • Sprüche die unter die haut gehen.
 • Mockasin fotsvamp.
 • Sozialwohnungen sankt augustin.
 • Yamaha wr 250 f.
 • Magyar vizsla im winter.
 • Mickey mouse shorts.
 • Tv 2 sumo abonnement.
 • Sparebank 1 markets analyser.
 • Jordens indre kjerne.
 • Kinarestaurant trondheim buffet.