Home

Eksempel på lønnskrav lokale forhandlinger

Lønnsforhandlinger - 10 gode råd - NH

Forhandlinger er ikke matematikk. Ledelsen bestemmer Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig. Fordel lønnstillegg etter kjente kriterier Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering, basert på kjente kriterier (tidligere 2.3.8), eller ved tidligere lokale lønnsforhandlinger ved UiO gjelder eventuelle forandringer fra dette tidspunktet. Dersom argumentasjonen hovedsakelig er basert på at stillingen din er vesentlig endret - fyll heller inn skjema for 2.5.3- forhandlinger Fristen kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ved UiO er fristen allerede 19. august. Sender du ikke inn lønnskrav er mulighetene til høyere lønn små. Om lag halvparten av lønnsveksten i årets tariffoppgjør skal fordeles gjennom lokale forhandlinger, dersom man er medlem av et Unio-, LO- eller YS-forbund De lokale forhandlingene er viktige for å sikre en god lønnsutvikling. I særlig grad gjelder dette for medlemmer i KS-sektorens kapittel 3 og 5, da disse kun får sin lønn fastsatt lokalt. Det er fylkeslagene og de lokale tillitsvalgte som har ansvaret for å føre lokale forhandlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I situasjoner der [

Vær bevisst på markedsverdien din. KarriereStart har tatt en prat med forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea for å få skikkelige svar på hva man bør fokusere på i lønnsforhandlinger. - Jeg anbefaler at man legger lokk på følelsene sine og heller fokuserer på saken når man går inn i lønnsforhandlinger Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der. Argumenter ved lokale forhandlinger 1. Hovedbegrunnelsen for krav bør følge kraveoversendelsen 2. Aldri mer enn 3 argumenter i et skriftlig krav 3. Hovedtyngden av argumenter fremsettes i forhandlingsmøtene ARGUMENTER / MOMENTLISTE: NB! Momenter kan også benyttes ved individuelle lønnskrav som betingelse for å ta stilling Arbeidsgiver med fullmakt kaller inn til forhandlinger med de tillitsvalgte når det skal forhandles lønn på særlige grunnlag. Partene skal forsøke å komme til enighet. Det vil være ulike prosesser for å komme til et sluttresultet ut fra hvilket begrunnelse som legges til grunn for forhandlingene

Tips til utforming av lønnskrav - Norsk Tjenestemannslag

Jeg deltok på IT-kurs i november, og skaffet meg kompetanse jeg mener er viktig for bedriften. Jeg ønsker også å fremheve mine miljøskapende evner som en god medarbeider og kollega. Blant annet har jeg vært en bidragsyter når det gjelder arrangering av sommerfest, julebord og fredagsbar Lønnsendringene betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt avsatte midler, jf. HTA pkt. 2.5.1 bokstav a. Lønnsregulering kan bare foretas i tilknytning til lokale forhandlinger etter HTA pkt. 2.5.1, eller når vilkårene for lønnsendring på særlige grunnlag, jf. HTA pkt. 2.5.3 er til stede et slikt lønnskrav krever forarbeid, og vår hensikt med dette heftet er å Forhandlinger består av 90 % forberedelser, og du vil ha økte muligheter for å lykkes og kjenne deg langt mer bekvem i møtet dersom du har tatt deg god tid Eksempel på kra Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Begrunnelse av krav I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. I krav som sendes arbeidsgiver kan en relativt kort og oversiktlig begrunnelse legges inn på eget ark

Grunnlaget for forhandlingene (jf. HTA kap. 3.4.0, nr.4 og kap. 5.1): Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunen, fylkeskommunen, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder Skjema for lønnskrav ved lokale 2.5.1-forhandlinger 2019 (nynorsk) Skjema for lønnskrav ved lokale 2.5.3-forhandlinger 2019 Differansetabell som viser forskjellen i kroner mellom lønnstrinn (per 1. mai 2019) Veiledning for utfylling av kravskjema. Kommunal og privat sektor Skjema for lønnskrav i kommunal og privat sektor . In Englis

Åtte tips til høyere lønn - Forskerforu

Lønnsdannelse skjer på flere arenaer. Det mest vanlige er at lønnen reguleres som følge av sentrale og lokale forhandlinger. Det er imidlertid andre muligheter for å justere lønnen, og da særskilt i periodene mellom de fastsatte oppgjørene. Dette er avtaleregulert i offentlig sektor, men også i privat sektor kan arbeidstaker hevde en rett til lønnsjustering mellom de fastsatte. De forskjellige tariffområdene har ulik innretning på lønnsdannelsen. Noen får lønnen fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Andre får lønnen fastsatte gjennom en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har for å fremme lokale lønnskrav Hvis du er usikker på om du skal akseptere tilbudet sjefen kommer med i dette møte, kan du be om betenkningstid. Hvis du ikke er fornøyd - si det, men pass på at du holder diskusjonen på et saklig nivå. Hvis du står fast. Alternativ til ditt lønnskrav kan være flere feriedager, hjemmekontor, firmabil og lignende 2 Hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale forhandlinger (2.5) 3 Virkemidler i lokale lønnsforhandlinger under de lokale forhandlingene er å motta, prioritere, fremme og forhandle lønnskrav på vegne av NTLs medlemmer. 4.1 Spørsmål om delegasjon av forhandlingsfullmakten for eksempel på et fakultet ved universitet.

Tipsliste til lokale forhandlinger

 1. Andre får lønnen fastsatt kun gjennom lokale forhandlinger. I tillegg er det de som har en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger, som for eksempel i staten. For medlemmene er det viktig at de forbereder lønnskrav. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har til å fremme lokale lønnskrav
 2. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett. På det enkelte forhandlingsområdet kan det avtales at forhandlinger på grunnlag av pkt. a) avgrenses til en eller to ganger pr. år. Forhandlinger etter pkt. c) tas så snart som mulig etter at endringen har funnet sted
 3. Forskerforbundet Lokale forhandlinger i staten (2017) 109933 2/20 LOKALE FORHANDLINGER I STATEN - 2017 . 7.1 Eksempel på disposisjon av stevning I de tilfeller der det foreligger et lønnskrav på en tjenesteman
 4. Lønnsglidningen kan blant annet omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplassene, personlige tillegg, ansiennitetstillegg, økt fortjeneste på grunn av økt akkord eller økt bruk av skiftarbeid mv. Lønnsglidning beregnes i forbindelse med forhandlinger om den økonomiske rammen ved tariffoppgjør

Lokale forhandlinger Det slås fast i Biloverenskomsten § 7 pkt. 4, at det én gang hvert avtaleår skal føres forhandlinger om en eventuell regulering av fortjenestenivået. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon Lokale forhandlinger Lokale forhandlinger forhandles lokalt, for eksempel i kommunen. Disse forhandlingene, som skjer lokalt, er en del av det totale tariffoppgjøret, og føres dersom det er avsatt en pott av rammen til disse forhandlingene lokale forhandlingene, se nærmere om dette nedenfor i punkt 7. Delegasjon kan skje for alle eller noen typer lokale forhandlinger, dvs. både årlige forhandlinger etter punkt 2.5.1 og/eller forhandlinger på særlige grunnlag etter punkt 2.5.3, eller for bestemte typer forhandlinger. Delegasjonen kan også skje for et bestemt tidsrom, me Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag. Den enkelte overenskomst har i tillegg særskilte forhandlingsbestemmelser. Normalt er vilkårene for å benytte disse knyttet til betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer som medfører for eksempel Gode argumenter i et lønnskrav bør bygge på den lokale lønnspolitikken. Hvordan det går med kravet ditt avhenger av hvor stor lønnspotten er og hvor enige arbeidsgiver og organisasjonene er i kravet. Virkningsdatoen for oppgjøret vil variere fra år til år. Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag - 2.5.3 - forhandlinger

LOKALE FORHANDLINGER: Du har nå sjansen til å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger i staten. Mange har også et lønnspolitisk dokument hvor partene på forhånd har blitt enige om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for vurderingene av hvordan man skal prioriterer i fordelingen av den lokale potten noen praktiske råd for hvordan dere kan forberede lønnskrav. Husk at kunnskap om de lokale forholdene på bedriften, sammen med en god dose sunn fornuft, er de viktigste forutsetningene for Dette er eksempler på lav lønnsomhet som er av forbigående karakter Når det gis tillegg i lokale forhandlinger, skal kun økning i grunnlønn belastes potten. Økningen i grunnlønn er differansen mellom ny og gammel grunnlønn. Lønnsøkningen kan føre til økte kostnader på tillegg som for eksempel kveldstillegg, nattillegg, helligdagstillegg og overtid, men disse kostnadene skal ikke belastes potten For å finne ut hva slags lønn du bør kreve, er det nyttig å vite noe om arbeidsgivers lønnssystem og hvordan forhandlinger og lønnskrav pleier å fungere. Dette kan din lokale tillitsvalgte hjelpe deg med. Ditt fylkeskontor av NSF har i tillegg oversikt over lokale lønnsforhold, og lønnsnivået hos ulike arbeidsgivere i ditt fylke De sentrale partene fordeler en andel av det totale oppgjøret lokalt. I tillegg kan den lokale arbeidsgiverparten skyte inn midler.er. På OsloMet gjennomføres det separate lokale 2.5.1-forhandlinger på de to avtalene - normalt skjer dette i siste halvdel av oktober. Alle 2.5.1-krav innenfor det enkelte avtaleområde har samme virkningsdato

Lokale forhandlinger er forhandlinger om lønn som føres mellom lokale parter i den enkelte virksomhet. Tariffavtalene har også bestemmelser om forhandlinger på særlig grunnlag. Forhandlinger for ledere skjer ved lederlønnssystem i staten og ved drøftinger i kommunen. Som enkeltmedlem i offentlig sektor har du altså ikke direkte. Å forhandle lønn gjør de fleste av oss flere ganger gjennom vårt yrkesaktive liv. Noen ganger forhandler du i en jobb du allerede har, noen ganger i forbindelse med interne endringer i ansvarsområder, og noen ganger i forbindelse med ny jobb hos en ny arbeidsgiver

Hvordan forhandle lønn - tips for lønnsforhandlinge

De lokale lønnsforhandlingene, 2.5.3 Foruten høstens 2.5.1. forhandlinger har vi tre årlige lokale lønnsforhandlinger her på OsloMet. Kraven skal da være basert på Særlig grunnlag, såkalte 2.5.3 forhandlinger etter § 2.5.3 i statens hovedtariffavtale, HTA) Rett til forhandlinger Vedlegg 6 - Eksempel på en lønnspolitikk Lokale lønnsforhandlinger vil skje på tradisjonelt vis, dvs lokalt ute i bedriftene. De aller fleste av Negotias overenskomster har kun lokale lønnsfor-handlinger. Følg med på Negotias nettsider

Med lokal lønnspolitikk mener vi et dokument som blant annet beskriver hva som skal legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer. Det skal kunne brukes som et grunnlag både ved lokale forhandlinger og ved tilsetting. En god lokal lønnspolitikk bør bygge på en lønnspolitisk plan Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % pr. 1. mai 2019. Lokale forhandlinger i 2020. Det var i årets oppgjør ikke rom for avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger i kap. 4 Takk:) Men er så usikker på hvilke paragrafer jeg skal bruke og hvordan jeg skal formulere kravene på en god måte. Har ikke gjort dette før. Det skal gå gjennom fagforeningen til fylket. Håper de forhandler på en fredag ettermiddag da . Det er lokale forhandlinger

2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag ..

Eksempel for en praksislærer i full funksjon på en barneskole med binding 33 t/u: Særlig etter innføringen av lokale forhandlinger er det viktig at medlemmene blir bevisst nødvendigheten av å gjøre det, Uansett hvilken måte en velger å fremme lønnskrav på,. Temaene på slike årlige møtet er ikke spesielt knyttet til gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, men til lokale lønnsforhold generelt. I «Retningslinjer for lokale forhandlinger», vedlegg 4 i HTA, er det tatt inn forslag til noen temaer som partene bør drøfte Hvis det i det sentrale oppgjøret er avsatt midler til lokale forhandlinger etter pkt. 2.5.1, avholdes disse forhandlingene på høsten. Her forhandles det om «friske penger» som er tildelt etter de sentrale forhandlingene mellom LO Stat, YS Stat, Unio og KMD

Adgangen til å føre årlige lokale forhandlinger er hjemlet i hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.1. status for lokal lønnsutvikling og lignende. Lønnskrav med en kortfattet begrunnelse utarbeides av lokal leder på særskilte skjema avhengig av den ansattes fagorganisering. 2.5.5 Forhandlinger på særlig grunnlag Arbeidsgiver på alle nivåer er ansvarlig for å påse at lokale lønnsmessige disposisjoner tar utgangspunkt i gjeldende rammer. Dokumentets lønnspolitiske retningslinjer og kriterier for lønnsfastsetting skal anvendes både ved nyrekruttering og lokale forhandlinger. for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging Forhandlinger foregår vanligvis mellom to likeverdige parter, Følgende er eksempler på relevante momenter: kapittel 4 for bl.a. undervisningsstillinger og i kapittel 5 for stillinger med lokal lønnsdannelse. De fleste ingeniører i kommunene er i kapittel 5 Lokale forhandlinger; Streik og konflikt; Dine rettigheter i arbeidslivet; Pensjon; Ord og uttrykk; Tariffhåndbøker og statistikk; Compendia; Parat kompetanse. Kurs og aktiviteter i Parat; Karriereveiledning; Utdanningsstipend; Tillitsvalgtopplæring; Kurs hos Folkeuniversitetet; Reiseoppgjør og tapt arbeidsfortjeneste; Parats kultur på. Årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1) skal gjennomføres innen utgangen av oktober. Akademikerne fører egne forhandlinger med ledelsen innenfor en ramme på 2,15 prosent av vår lønnsmasse. Virkningstidspunktet er 1. mai 2019. Mest sannsynlig ender vi opp med et generelt tillegg til alle i tille.

Overenskomstene har også formuleringer som pålegger de lokale partene å legge særlig vekt på likelønn og likestilling, evt. gjennom skjevfordeling av lokale tillegg. Eksempel på utregning av tillegg. Et lite tips for å forberede forhandlingene, er å regne ut noen eksempler på % - vise utslag av ulike tillegg Blant spesielle utfordringer lokalt på UiO, nevner hun medlemmer som ikke har sendt inn lønnskrav på noen år, men hadde tenkt å gjøre det denne gang. - Etter at det ble to hovedtariffavtaler i staten i 2016 , har det blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger hver eneste høst Enkelte av Negotias tariffavtaler inneholder lønnstillegg og minstelønnssatser som forhandles og fastsettes gjennom sentrale forhandlinger. Men de aller fleste avtalene er uten bestemmelser om lønn på sentralt nivå, slik at all lønnsfastsettelse foregår ute på arbeidsplassene gjennom lokale forhandlinger. Dette er vanlig for funksjonærer i privat sektor

Tariffrevisjonen pr 01.05.2012. Ved revisjonen ble partene enige om å avsette en andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 4, pkt. 4.1 (uravstemningsdokumentet side 4, pkt. 1 c)) på 1,0 % med virkning fra 01.09.2012.Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.11.2012.Fristen for anke av et eventuelt brudd til de sentrale parter er satt til 01. Avtalefestet pensjon (AFP) AFP i offentlig sektor: AFP, eller Avtalefestet pensjon, er en tariffavtalt pensjonsordning som staten og arbeidsgiver finansierer. Arbeidstakerne kan fratre før oppnådd pensjonsalder ved at det gis en ytelse tilsvarende folketrygdens ytelse fra 62 til 64 år og en tjenestepensjonsberegnet ytelse fra 65 til 66 år Lokale forhandlinger og samarbeid med ledelsen For å få til et godt samarbeid med ledelsen er det nødvendig å ha en systematisk tilnærming. Som tillitsvalgt på din arbeidsplass er det du som har forhandlingsrett på vegne av dine medlemmer overfor deres arbeidsgiver. Du er medlemmenes talerør overfor ledelsen

Her kan det blant annet komme fram hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved vurdering av individuelle lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger Innhent informasjon om lønnsnivået til sammenlignbare stillinger - for eksempel kan du se på Forskerforbundets lønnskalkulator og statistikksidene til Forskerforbunde Årets lokale forhandlinger har en økonomisk ramme på 1.1% av lønnsmassen, som ved UiT utgjør kr 13.491.560, i tillegg til fjorårets ramme på 0.25 % som utgjør kr 2.942.827, slik at samlet ramme for høstens lokale forhandlinger er kr 16.434.387

Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar kravstidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde det tidspunktet lønnen sist ble vurdert, for eksempel i tilknytning til ansettelse, ved lønnsvurdering i løpet av de første 12 månedene etter punkt 2.5.5 eller ved ordinære lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1 Lokale forhandlinger 2019: Bra uttelling for NITOs medlemmer. De fleste av NITOs bedriftsgrupper er nå ferdige med lønnsforhandlingene for sine medlemmer. Det endelige resultatet ser vi først på nyåret, men lønnsoppgjøret 2019 ser bra ut for de fleste § 17-3.Rett til å kreve forhandlinger (1) Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver Lokale forhandlinger - åttepunkts veileder. 1. Delta på kurs i lokale forhandlinger Be om innspill, lønnskrav og argumenter fra medlemmene, og bruk dette til å utforme krav på vegne av Legeforeningen - dette er kollektive forhandlinger, ikke individuelle lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag Arbeidsgiverportale

Potten er anslått av Forskerforbundet UiO til å være på mellom 23 og 28 millioner kroner, ca halvparten av fjorårets pott. * Medlemmer i Akademikerne har ikke fått noe sentralt tillegg, og 0,85 prosent av lønnsmassen er satt av til lokale forhandlinger. * Akademikernes frist til å sende inn lønnskrav er 10. august I overenskomstens Bilag 2 (eksempel på faktorer for individuell vurdering) listes opp en rekke individuelle faktorer/kriterier som kan brukes i bedriften. De lokale partene er ikke forpliktet til å bruke alle disse kriteriene, og kan legge til andre som de finner relevante og saklige Du kan fremme ett lønnskrav ved svare på mailen vi sender ut til din registrerte e-postadresse, eller du kan å gå inn på følgende link: Lokale forhandlinger. - 31. oktober. Forhandlingene skal være sluttført og resultat fremsendt. Info ift hvem som skal forhandle ved den enkelte avdeling: Hvor I samsvar med Hovedtariffavtalen i staten (HTA) skal det føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 2,8 % av lønnsmassen for medlemmene i Akademikerne (KOL). Virkningsdato for oppgjøret er 1. mai 2018. Sannsynligvis vil det bli en blanding av et generelt tillegg for å ivareta lønnsutviklingen for alle og lokale forhandlinger på DIF-nivå der de

Årets lokale forhandlinger har en økonomisk ramme på 1.75 % av lønnsmassen som ved UiT utgjør kr 23.840.335. Virkningstidspunktet for forhandlingene er 1.8.2014. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.10.2014. Det er i år ikke lagt opp til sentrale føringer for oppgjøret. Oppsummert de 4 siste lokale lønnsforhandlingene Jeg er ikke fagorganisert enda, men må forhandle om lokale lønnstillegg nå. Jeg har aldri skrevet lønnskrav før, og lurer på om noen kan hjelpe meg med eksempel på dette? Jeg har fast lønn, og etter tariffforhandlinger nå har lønnen min gått opp, slik at mitt tidligere fremforhandlede lønnstilleg.. form av lønn ved lokale forhandlinger, retningslinjene på sikt skal føre til en mer forutsigbarhet i vår lønnspolitikk. Januar 2020 Per Sverre Ersvik kommunedirektør PERSONALHÅNDBOK LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 4.2.3 Lønnskrav i forbindelse med tilsetting. Når Fellesforbundet sentralt har vedtatt en ramme for årets mellomoppgjør på 2,7 prosent er det min oppfatning at de lokale klubbene i organisasjonen ikke bør innlede forhandlinger med sin. KS Skjema for individuelt lønnsopprykk ved lokale forhandlinger Kravskjema - KS Skjema for individuelt lønnsopprykk ved lokale forhandlinger etter HTA kapittel 5 Navn: Fødselsdato: Adresse: Postnr: Arbeidsgiver: E-post: Telefonnummer arbeid: Privat: Nåværende: Stilling: Begynte i nåværende stilling (dato): Stillingskode Sted: Mobil: Årslønn i kroner: Tilsettingsforhold: Faks: Evt.

Parats rådgivere minnet om at de tillitsvalgte har krav på å kunne gå gjennom med forhandlinger, til tross for at arbeidsgiver mener at bedriften kanskje ikke har økonomi til å gi lønnsforhøyelser. Dette kan gjelde både generelle tillegg, individuelle tillegg, og andre forhandlingsforslag fra de tillitsvalgte, for eksempel goder Eksempel på tema i kurset: I kurset får du delta interaktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og tilstandene man ser i kommunehelsetjenesten. Du lærer om forskjellige legemidler og hvordan de virker, inntaksregler, kontrollrutiner, relevante observasjoner og tiltak knyttet til problemstillinger fra praksis Det er i dag 26. september 2018 fastslått brudd mellom de sentrale partene i Forsvaret i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene på Akademikeravtalen. Det skal inntil videre derfor ikke opptas lokale/lokale forhandlinger på den enkelte DIF. Partene sentralt i Forsvaret blir ikke enige om antall akademikere som skal danne grunnlaget for lønnspotten. Selv om eventuel - Frem lønnskrav med basis i egne resultater. Skolelederforbundet oppfordrer samtidig sine medlemmer til å benytte dere av mulighetene dere har til å fremme lønnskrav med referanse til egne resultater og løsning av arbeidsoppgaver. Lønnskravskjema finnes på våre nettsider og sendes til din lokale forhandler Derfor har vi i år hatt lokale forhandlinger i et mellomoppgjør. På grunn av pottens størrelse så sier det seg selv at ikke alle vil få uttelling på mellomoppgjøret. I hovedtariffavtalen som vi i YS er en del av har vi fremdeles sentrale reguleringer, slik at alle fikk en økning på 0,33 prosent fra 21.mai 2017

Et system for lokale lønnsforhandlinger vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger. Ansatte kan melde lønnskrav via løsningen, kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte. Kontaktinfo Mener finansnæringen er et godt eksempel på lokale forhandlinger. Større lønnsforskjeller og økt gap mellom kvinne- og mannelønn. Det mener Postkom-nestleder Gerd Øiahals er resultatet av lokale forhandlinger. 18.02.2014. 12:00. 27.03.2014 14:14. Morten Hansen Grunnlag for forhandlinger iflg. Hovedtariffavtalen pkt. 2.3.4 Begrunnelse for, og dokumentasjon av, at det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn for fastsetting av stillingens lønn (om nødv. bruk eget ark) Tidligere arbeidsoppgaver ____

Lokale lønnsforhandlinger 2019. Følg status på forhandlingene her. Uavhengig av når prosessen og de lokale forhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1. juli 2019 Fremdriftsplan årets lokale lønnsforhandlinger Hovedtariffavtalen(HTA)233(sentrale forhandlinger) og HTA 234 på særlige grunnlag. 233-forhandlinger i sort. 234-forhandlinger i blått. Pr. 23.08.1 Det er avsatt en pott på 1,75% av lønnsmassen pr 1. aug 2014 til å gjennomføre lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt 233. For Forsvaret (lønnsplan 05.100) utgjør dette 128 mill kroner, samt vel 4 millioner som er avsatt på lønnsplan 05.128 Internasjonale Operasjoner Akademikerne stat gjennomfører årlige forhandlinger med staten på vegne av over 37 000 medlemmer. Våre medlemmer forhandler lønn på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger. Den økonomiske rammen for tariffoppgjørene forhandles sentralt

Lokale forhandlinger - ansvar og gjennomføring Alle tariffområder hvor Fagforbundet har medlemmer har forskjellige avtalestrukturer. Dette innebærer lokale forhandlinger på en eller annen måte - like det eller ikke. Lokale forhandlinger er en viktig del av det samlede lønnsoppgjøret for store deler av Fagforbundets medlemmer 3.3. Lokale lønnsforhandlinger - 2.5.1-forhandlinger . Forhandlingene føres på grunnlag av HTA, sentrale føringer og lokal lønnspolitikk. Partene kan ha egne eller bli enige om føringer ut over de som finnes i lønnspolitikken. Forhandlingene føres normalt en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato Startskuddet for lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret er gått, og 105 millioner skal fordeles. For å gi våre medlemmer best mulig tid til forberedelser har vi sendt ut mail om innmelding av lønnskrav til din registerte e-post adresse Og siden den lokale potten er så stor, har de likevel mye igjen til individuelle forhandlinger. Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad, som forhandler på vegne av Unio og Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, er mot både prosentvise og generelle tillegg

 • Rehabilitering etter hodeskade.
 • Andachten für senioren.
 • Bahlsen hannover fabrikverkauf.
 • Mz steinfurt.
 • Slitlager av grus.
 • Romersk tittel kryssord.
 • Amerikansk bulldog helse.
 • Ettpartiregjering definisjon.
 • Gardinstenger tre.
 • List of us secretary state.
 • Helse sør øst rehabilitering.
 • Kjøpe selge bytte østfold.
 • Frelseshistorien jødedommen.
 • Reservedeler oppvaskmaskin ikea.
 • F^ 1(f(a)) teilmenge a.
 • Symphony clean bandit ft zara larsson.
 • Charlie und die schokoladenfabrik stream.
 • Alfabetet med bilder.
 • Mc hjelm bergen.
 • Rosa rugosa steckbrief.
 • Ingredienser pizza.
 • Interaction leipzig.
 • Winterlaufserie porz 2017 ergebnisse.
 • Wwf truede dyrearter.
 • Kleding speeddate.
 • Drake ninja tweet.
 • Kim jong un kone.
 • Blomdahl piercing.
 • Regne ut hastighet i fritt fall.
 • Cheers på norsk.
 • Seeklause trassenheide bewertungen.
 • Dragon ball super 126.
 • Største innsjø i norge.
 • Josef 12 brødre.
 • Sagstad skule visma.
 • Sove med hodet mot sør.
 • Tricks um auf rechnung zu bestellen.
 • Ufc subscription.
 • Direkte fly til seychellene.
 • Eiendomsmeglere i haugesund.
 • Greptabell euphonium.