Home

Samfunnsmål

150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og

mål - prosjektledelse - Store norske leksiko

Samfunnsmål. For noen uker siden vedtok styringsgruppa for utredningsarbeidet følgende samfunnsmål, som vil være førende for de videre prioriteringene: Aksen Brønnøy - Alstahaug med Herøy,. Samfunnsmål for Tangenten Tangenten skal bidra til, og støtte, kommunens samfunnsutvikling, prioriteringer og kvalitet for kommunens tjenesteproduksjon, samt utvikling av kommunen som organisasjon. Tangenåsen ungdomsskole, kulturskolen og fritidsklubben skal, både hver for seg og sammen, aktivt ta i bruk lokalsamfunnet, jf. kunnkapsløftets fokus på lokal tilhørighet SAMFUNNSMÅL. 10 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019 - 2028 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019 - 2028 11 Innsatsområde 1. Lier kommune skal ivareta sin lokaldemokratiske rolle, og bruke prosesser som inspirerer til medvirkning og dialog. Demokrati er en kjerneverdi i det norske sam Gode mål er viktig for alle involverte i prosjektet og gir en forståelse for hva prosjektet skal gi og levere. Her skiller vi mellom effektmål og resultatmål

Byene har nøkkelen til god bruk av elsparkesyklene

Synonym til Samfunnsmål - ordetbety

 1. Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser.. Effektmålene (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting).. Tenkemåten skal gjøre det lettere å planlegge større og.
 2. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin
 3. Samfunnsmål. Helsedataprogrammet skal bidra til bedre folkehelse, bedre helsetjeneste og -forvaltning, mer involverte innbyggere og styrket personvern. Effektmål . Helsedataprogrammets effektmål beskriver effekten programmet ønsker å oppnå for sine målgrupper
 4. Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdi-skaping som et investeringstiltak skal føre til for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers inten-sjon og ambisjon med tiltaket. Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ effekten tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålen

Arealdelen av kommuneplanen skal følge opp og sikre sammenheng mellom vedtatte samfunnsmål og faktisk arealbruk. Til grunn for Harstad kommunes samfunnsplan ligger bred medvirkning. I prosessen mot ferdig plan ble det avholdt fremtidsverksteder, egne møter med barn og unge og tegnekonkurranser for barnetrinnet Samfunnsmål - verdiskapningen samfunnet kan ta ut - ønsket sluttilstand Effektmål - effekten for brukerne Krav til målformulering: • Få mål • Konsistent med behovsanalysen • Direkte årsaksforhold mellom mål og effekt av tiltak • Presisjon i målformulering. • Ambisjon • Mål som ikke er prosjektspesifikke bør beskrives som kra Hva betyr fellesskap, økonomisk vekst, likhet, frihet og solidaritet for vår opplevelse av livskvalitet? Artikkelen tar utgangspunkt i utredningen «På vei mot det gode samfunn», skrevet for regjeringens langtidsprogram 2002-2005 av forskere fra SSB og MMI, samt boken «Myten om fremskrittet» av den finske filosofen Georg Henrik von Wright 3 Concept rapport nr. 6 Forord Mål og målformulering er sentrale tema innenfor både planlegging, ledelse og styring. Ikke minst er det sentralt innen strategiutvikling, virksomhetsstyring og gjennomføring av stor

Nye Veier bygger for fremtiden, og flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t. Fra Ulsberg til Åsen, som vi har ansvaret for, vil reisetiden forkortes med 35 minutter med de planene som nå er utarbeidet. Det har stor betydning for storsamfunnet og den enkelte trafikant På Stavanger kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, framtid. Venstre tror på det myndige mennesket som utvikler seg gjennom valg og handlinger i samspill med andre. Venstre vil ha et samfunn der frie mennesker kan leve i fellesskap og respekt for hverandre. Frihet og ansvar henger tett sammen

Innspill til samfunnsmål og krav for KVUen for Tønsbergregionen Vi viser til e-post fra Vegvesenet (Ramslien) datert 29.10.12. E-posten inneholdt forslag til samfunnsmål og kravskjema for KVUen. Naturvernforbundet i Vestfold har følgende innspill: Innspill til samfunnsmålene Klima Samfunnsmål. Samfunnsmål kan uttrykkes som den kapasitet Forsvaret skal etablere gjennom prosjektet og som får betydning for andre utenfor forsvarssektoren. Effektmål. Effektmålet reflekterer brukernes perspektiv, f.eks. en avdeling som skal motta materiellet Samfunnsmål. Helsehuset skal: Oppleves som et sentrumsnært knutepunkt for helsefaglige tjenester; Være en møteplass mellom beboere, pårørende, frivillige og befolkningen for øvrig, på tvers av generasjoner; Effektmål. Helsehuset skal bidra til: Økt trygghet for innbyggere, beboere, pårørende og ansatt 2. Samfunnsmål 7 2.1 Redde liv lokalt Risikobildet i Norge endrer seg. Klimaendringer gjør at vi må tilpasse oss et scenario med mer ekstremvær og økt frekvens av naturrelaterte hendelser, som flom, snøskred, branner og så videre. Sett sammen med risiko for epidemier og endret bruk at norsk natur, står v

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 - 2020 Vedtatt 22. mai 2013, sak 069/13 Side 8 PLANDOKUMENT SAMFUNNSMÅL 1: Engasjement og alles deltakels nye samfunnsmål, blant annet redusere klimagassutslipp, hindre arbeidslivskriminalitet og menneske-rettighetsbrudd, samt sørge for nok lærlingplasser. I prinsippet vil alle nye hensyn bidra til økt oppnåelse av de gjeldende målene, men også høyere kostnader for en gitt behovsdekning Samfunnsmål Krav til målstruktur: prosjekt Overordnete mål skal angi det en konkret ønsker å oppnå og være utgangspunkt for valg av konsept Det skal være ett samlende mål på hvert målnivå, eventuelt med underliggende sidestilte delmål spesifisert Samfunnsmålet skal ikke være høyere enn at realiseringen til en vis Gjennomgående legger vekt på når samfunnsmål fastsettes og veivalg og tiltak prioriteres. hensyn. 8 9 Befolkningsutvikling Flere lever lenger med god helse og forventet levealder for Færder kommune er tilnærmet likt fylkes- og lands-gjennomsnittet for begge kjønn For å oppnå sentrale samfunnsmål bør kommunen og virksomhet Kultur, idrett og fritid inneha en ledende rolle som både fagleverandør og tilrettelegger. Tilretteleggerrol-len skal innrettes mot å koble allerede eksisterende kulturaktører sammen, og styrke og bygge nettverk. Det frivillige kulturlivet spiller en svært sentral rolle i dette o

Hvem er vi og hva gjør vi? Forskningsetik

Ytringsfrihet.no samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord. Her ligger rapporter fra prosjektene Status for ytringsfriheten i Norge og Ytringsfrihetsbarometeret 2013, samt tilhørende delundersøkelser I tillegg vil MRS som styringsprinsipp også kunne brukes i andre styringsrelasjoner, for eksempel i prosjekt-, program- og porteføljestyring. Ofte vil det kreve innsats fra kommunene for å oppfylle overordnede bruker- og samfunnsmål. MRS som styringsprinsipp brukes derfor også på områder der kommunal sektor er en viktig aktør TIDLIGFASE Denne veilederen tar utgangspunkt i at virksomheten jobber ut i fra en prosjektmodell. Som vist i figuren under omfatter veiledere

Tilslutning til samfunnsmål Statens vegvese

 1. st 1,3 millioner kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder
 2. I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter
 3. For å utforme samfunnsmål, må vi vite hvordan samfunnet i og rundt oss utvikler seg. Hvilke trender, utfordringer og muligheter ser vi, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt? Samfunnsanalysen skal hjelpe oss med dette
 4. Samfunnsmål angir den overordnede målsetningen med prosjektet. Effektmålene defineres som virkning for brukerne som følge av realisering av investeringstiltaket. Fra samfunnsmål og effektmål, sammen med rammer og ambisjonsnivå, kan det utledes krav til konseptene. Kravene omhandles i kravdokumentet
 5. Spørsmålet er om vi velger å prioritere nok ressurser til offentlige velferdstjenester for å gjennomføre samfunnsmål som er viktig for alle i landet. Offentlig sektor klarer helt fint å løse samfunnsmål i framtida også, så lenge det ikke legges opp til ineffektive løsninger eller rett og slett snubletråder som privatisering og konkurranseutsetting

Samfunnsmål # Forskerlinjen ble fra høsten 2002 opprettet ved alle de 4 medisinske fakultetene i Norge, ut fra et ønske om å rekruttere flere medisinere til forskning, å forbedre organiseringen av forskerutdannelsen, samt å fremme vitenskapelig holdning til medisinsk virksomhet. Søk opptak Bypakke Tønsberg-regionen lager et nytt transportsystem i Tønsberg-regionen. Det skal bli enklere for folk å velge miljøvennlig transport, det blir en ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme og mindre kø for busser og næringstrafikk

Landstrømsforum er en arena for aktører som er knyttet til Landstrømsforsyning. Forumets formål er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder. Denne siden inneholder informasjon om forumets medlemmer og aktiviteter. Mandat med rammer og mål kan lastes ned på denne. Samfunnsmål: Eit levande demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt verdsett. Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og lærer oss om oss sjølv og omverda Programmet bygger på sentrale samfunnsmål i kommuneplanen, politiske vedtak, statlige føringer, innspill fra fagmiljøer og fra innbyggerne i bydelen. Programmet prøver ut nye arbeidsformer og ulike metoder for medvirkning og samskaping i bydelen

Samspillet mellom klimamål og øvrige samfunnsmål for sektoren blir også studert. ledes av Gunnhild Søgaard ved NIBIO. Utslipp fra transport, avfallshåndtering og andre kilder som ikke er en del av EUs kvotesystem Risikostyring skal være integrert i mål- og resultatstyringen og handler om at ledere må kjenne til og håndtere risikoer som kan true god og effektiv måloppnåelse. På denne siden får du svar på hva risiko og risikostyring er og hva som er spesielt med risikostyring i staten

Samfunnsmål for Tangenten - Nesodden kommun

 1. Det skal defineres samfunnsmål i form av hvilken nytte/verdiskaping en utbygging av IC-nettet skal føre til for samfunnet. På grunnlag av samfunnsmålet skal det også defineres effektmål i form av hvilke virkninger utbyggingen skal ha for brukerne. Konseptene skal utvikles med sikte på å svare ut samfunnsmål og effektmål
 2. Samfunnsmål: - Samordne og forbedre det tverrsektorielle arbeidet med innsamling, sammenstilling, tilgjengeliggjøring og bruk av naturfaredata i Norge. - Redusere samfunnets tap av verdier som følge av uønskede naturhendelser. Brukermål: - Ha oversikt over status på arbeid med kartlegging og tilgjengeliggjøring av naturfaredata
 3. SKAL BLI ENIGE: De fire ordførerne har stor tro på at de skal bli enige, og har også vedtatte samfunnsmål de skal styre E16-prosessen etter, fra v. Eyvind Schumacher (Ullensaker), Grete Sjøli (Nes), Knut Hvithammer (Sør-Odal) og Margrethe Haarr (Kongsvinger). Foto: Jan Erik Hæhre.
 4. samfunnsmål ligger i kapitel 5 i rapporten. Det er også verdt å merke seg at Statsbygg legger frem kostnadsestimater som er sannsynlige for å holde rammen lik P75 (kap.5). UiOs inngang til oppdraget er faglige og virksomhetsmessige, samt driftsmessige, forhold hvor endring i arealer og funksjoner vil redusere prosjektets forventede kostnad
 5. Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme og Statens vegvesen. Prosjektet skal planlegge og bygge et helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen
 6. Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass mellom faglige og politiske perspektiver. Perspektivkonferansen er en årlig samling for stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, ordførere, fylkesstyrer i politiske partier, KS og Fylkesmannen i Innlandet
 7. Samfunnsmål nr. 3 Kunnskap om byutvikling og fortetting i Vestfold RPBA . Regjeringen er tydelig på at det skal planlegges for gode og kompakte bymiljøer Nasjonale forventninger •Gode og effektive planprosesser. • Bærekraftig areal- og samfunnsutviklin

Våre samfunnsmål er et resultat av en bred medvirkningsprosess der innbyggere, folkevalgte og næringsliv har bidratt med innspill. FNs bærekraftsmål setter rammene i vårt arbeid for et sosialt, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn fram mot 2032 Gjennom vedtaket av Mange bekker små har Landstinget pekt på hvilke samfunnsmål kommunesektoren samlet har satt seg, og stilt forventninger både til kommuner og fylkeskommuners innsats og til nasjonale myndig­heters rammebetingelser

 1. Høye ambisjoner og realisering av viktige samfunnsmål. Regjeringens ambisjon er at livsvitenskap skal være en viktig næring for Norge i fremtiden, med nye arbeidsplasser,.
 2. Øvrige samfunnsmål I dag er elsparkesykler ikke noe vesentlig substitutt for bilkjøring, men regulering kan innrettes slik at det i større grad blir sånn, ved å sørge for at elsparkesyklene utplasseres der de har størst potensial til å erstatte bilbruk
 3. Startside - Levanger kommun
 4. Samfunnsmål 8: Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. Utfyllende målbeskrivelse: Både i hverdag og ekstremsituasjoner er samfunnssikkerheten i Vestfold på et høyt nivå. I arealplanleggingen vies mye oppmerksomhet til risikovurderinger, riktig lokalisering og forebyggende planlegging
 5. e!» Dette er et utsagn mange rektorer kommer med når jeg inviterer til diskusjon rundt skolens samfunnsoppdrag. Når jeg da spør om hvordan denne «ryggmargskompetansen» preger planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering er svarene ofte mer uklare. Av Lasse Arntsen, prosjektleder for Regelverk i praksis.
 6. Det er fordeler og ulemper med de ulike korridorene, men disse kommer best ut på viktige verdier og på samfunnsmål: Korridor A er den korridoren som best utnytter eksisterende veikapital mellom Kongsvinger og Slomarka. Korridor B har oppsummert god oppnåelse av samfunnsmålene,.

Alt Helsedataprogrammet leverer støtter opp under programmets overordnede samfunnsmål. På denne måten oppnås nytteverdi av løsningene programmet etablerer så tidlig som mulig. Programmet har ni leveranseområder som igjen er delt opp i ulike delleveranser og brukerhistorier som revideres jevnlig. Leveranseområder for Helsedataprogramme Vi vil at bedriftene igjen skal møte en aktiv stat som bidrar mer - og som krever mer tilbake. Vi trenger en stat som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker eierskap og offentlige innkjøp til å skape arbeidsplasser og nå viktige samfunnsmål. Vi trenger en stat som stiller krav til næringslivet Norges klimamål I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle..

Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål? Metie

 1. istrativt og politisk
 2. ske prosjektutviklernes risiko og forenkle prosjektgjennomføring
 3. Kommunen ønsker ikke å overta vannverket, men stiller seg spørsmålet: Hvordan kan kommunen, i et konstruktivt samarbeid, bruke et revitalisert Tyristrand Vannverk SA til å oppnå sine samfunnsmål. Betaling etter forbruk. Betaling etter forbruk bør utredes.I praksis betyr det vannmålere
 4. trafikksikkerhet, mobilitet og andre viktige samfunnsmål er egenskaper av trafikksystemer, ikke av komponenter. Trafikksikkerhet og mobilitet kommer fram fra et komplekst samspill blant systemets sosiale og strukturelle komponenter. De er et resultat av hvordan teknologi, kjøretøyer, trafikanter og infrastruktur interagerer i trafikksystemer

Resultat- og effektmål - Wikipedi

Etter en del avisoppslag de siste dagene, føler jeg et behov for å oppsummere situasjonen rundt Bypakka og gi en beskrivelse av status fra mitt ståsted Bidra til å definere samfunnsmål og effektmål, men disse skal harmonere med gitte mål fra bestilling. Deretter definere overordnede krav og standarder som er nødvendig for å oppnå målene. Basert på behovsanalysen og kriterier gitt i samfunnsmål og effektmål,. samfunnsmål og problembeskrivelser og sender oss justert forslag i god tid før neste styremøte. Da kan vi i styret jobbe både i forkant av møtet og i møtet, for deretter å forankre dem i egen kommune. Så tar vi sikte på vedtak i styremøtet 16. april. Styreleder Knut Med hilsen Knut Hvithammer Ordfører Sør-Odal kommun Skal viktige samfunnsmål nås, er det en forutsetning å forstå hvilke faktorer som påvirker endringer og behov. Dette er en forståelse som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Siden tidlig på 60-tallet, har samfunnsplanlegging i bred forstand vært ett av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet SAMFUNNSMÅL Vi jobber for å oppnå følgende samfunnsmål: • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet • Alle barn får en best mulig start på livet • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivse

EUs tiltak for en bærekraftig finanssektor - Energi og Klima

Både kommersielle aktører og frivillige organisasjoner har interesse av å bevare den demokratiske dialogen. Næringslivet må ta samfunnsansvar sammen med, ikke på bekostning av, frivilligheten, og store selskapers innpass i strategisk samfunnsutvikling må ikke gå på bekostning av frivillighetens deltakelse og samfunnsmål 10-09-2020 Bergen inkluderingssenter - fra ambisjon til verdi. Ofte snakker vi om verdiskapning som noe kvantitativt. Noen ganger skapes det ekstra rom i et prosjekt for å jobbe godt med kvalitative mål og verdier jul This is the first product that allows for dental anesthesia to be the patron saint of anesthesia and has Latin roots meaning new beginning. befale språk ordbok latin, befall meaning, befale synonym, å befale, territoire de bedøvelse på engelsk - anaesthesia, anaesthetic, anesthesia, anesthetic

Merk at større prosjekter også ofte har et samfunnsmål eller forretningsmål, som er overordnet både effektmål og resultatmål. Steg 2: Se for deg hvordan en ny, ønsket tilstand vil være. La oss begynne med det som gjerne er startpunktet til et prosjekt

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03

· Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål) Hver av disse elementene bygger videre på beste praksis fra etablerte fagområder - der VDC er rammeverket som binder dette sammen til en helhet Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du. fyller eller har fylt 25 år; ikke har fullført videregående opplæring i Norge, men har fullført grunnskole eller tilsvarend Evaluering av resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Oppdatere som-bygget, BIM og FDV-underlag i henhold til ombygginger og bruk av bygget. Dokumentere ytelse og effekt

Kulturmeldingens samfunnsmål er Eit levande demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt verdsett. Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og lærer oss om oss sjølv og omverda. Meldingen fremmer 8 kulturpolitiske mål Samtidig skal planleggingen ivareta viktige samfunnsmål som å bygge miljøvennlig, ta vare på viktige kulturminner og landbruksarealer, sikre gode bomiljøer også videre. Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke Trondheim kommunale kulturskole er en av landets største kulturskoler, og har mange ulike undervisningstilbud innenfor musikk, scenekunst, visuelle kunstfag og skapende skriving Effektmål Samfunnsmål. DigiBarnevern DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) Kommunal del Statlig del KS Trondheim Asker Oslo Bergen Bærum Lørenskog Stavanger Kristiansand Konseptfase: 2016-2017 Planleggingsfase: 2017-2018 Gjennomføringsfase: 2019-2022 SAMFUNNSMÅL: Et fjerntogtilbud som har tilfredsstillende kapasitet og attraktivitet til å møte de reisendes behov, og bidra til økt andel klimavennlige reiser. RAMMEBETINGELSER R1. Kapasitet: Kapasitet som imøtekommer kundenes transportbehov og togoperatørenes ambisjoner R2. Fleksibilitet og attraktivitet: Materiell tilpasse

Bakgrunn for Helsedataprogrammet - ehels

Bærekraft og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for virksomhetens valg. Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger. RfD skal være til for innbyggerne og selskapets tjenestetilbud skal måles i deres tilfredshet. Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov Samfunnsmål er fastsatt gjennom Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Lillehammer, og beskriver prosjektets nytte for samfunnet på kort og lang sikt. Samfunnsmålet lyder slik: «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. (samfunnsmål) Delmål (brukermål) Overordnet mål i LTP: Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet; Mål i MRS: Økt vitenskapelig kvalitet; Velfungerende forskningssystem; Grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjo

I denne situasjonen skal vi fortsatt bygge og styrke HRA for å nå samfunnsmål for miljøet på en bedriftsøkonomisk effektiv måte. Selskapets formål I HRA-kommunenes eierstrategi er selskapets formål: Oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensningsloven, knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet KS Landsting 2020 har vedtatt følgende samfunnsmål for bærekraftig utvikling: Kommuner og fylkeskommuner møter behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine, gjennom et sterkt representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse Partiet skriver at «konsekvensene av klimaendringene er vår tids største utfordring», at «klima er en ramme rundt all politikk» og derfor må sees «i sammenheng med alle øvrige samfunnsmål» For å nå sentrale samfunnsmål gjennom god bruk av offentlige anskaffelser, er det nødvendig at man har et bevisst forhold til mulighetene og begrensingene som finnes. Dette kurset gir praksisrelevant kunnskap om operasjonelle, strategiske og juridiske rammer, inkludert de nye regulatoriske rammene rundt innkjøp SAMFUNNSMÅL Sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse av vikingtiden. EFFEKTMÅL 1. Bevare samlingene for kommende generasjoner på en museumsfaglig forsvarlig måte. Lite eller ingen nedbrytning av gjenstandene grunnet fysiske og kjemiske forhol

Kommuneplanens samfunnsdel - Harstad kommun

Byarkitekt Maria Molden om «Med arkitektur som verktøy», om hvordan arkitektur kan bidra til å oppnå overordnede samfunnsmål på OBOS sin boligkonferanse 2019. Bilde: Byantikvaren En forståelse for mennesker, omgivelsenes påvirkningskraft og arkitekturens merverdi er grunnleggende for å utløse en bys potensial for kvalitet Arts & Business Norway er en medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke samarbeid mellom kultur og næringsliv. Foreningen ble opprettet i 2001 under navnet Forum for Kultur og Næringsliv. Foreningen er selveiende og bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlemmer. I tillegg til medlemskontingent mottar organisasjonen statlig støtte

Gode innspill og nyttig dialog

samfunnsmål. En viktig årsak til manglende systematisering i dag synes å være «ansvarspulverisering», det vil si at ansvaret for trafikksikkerhet er delt blant flere aktører i mobilitetssystemet som Ruter er en del av, og at det formelle ansvaret for trafikksikkerhet ligger hos andre aktører Ved å ha fokus på samskaping i prosjektet skal vi invitere inn forskjellige aktører fra svært ulike felt som jobber sammen mot et felles samfunnsmål - allerede fra idéfasen . Skalering Det sterke fokuset på samskaping gjør Bodø utmerket posisjonert som en pilot for løsninger som kan replikeres og skaleres både opp og ned av større og sågar mindre byer og kommuner i Norge - Næringen vil også bidra til å nå samfunnsmål knyttet til miljø og bærekraft, men de ekstraordinære midler brukt i år for å håndtere koronakrisen, må ikke gå utover aktiviteten i 2021, advarer han. Sandnes mener at byggenæringen er en viktig støttespiller til å komme ut av krisen. Forutsigbarhe samfunnsmål (rammebetingelser) Funn fra studien: Krav blir gjennomgående omfattende behandlet i dokumentene. De fleste kravene gjelder imidlertid tekniske og funksjonelle forhold, og svært få krav gjelder overordnede, samfunnsmessige forhold. I halvparten av prosjektene defineres krav som virker unødig innsnevrende på mulighetsromme

Samfunnsmål og livskvalitet - Nr 03 - 2004 - Plan - Idun

Temaerlinnsatsområder for nye samfunnsmål - Pause underveis Veien videre- takk for i dag ! Author: Ingrid Elfstedt Glendrange Created Date overordnede samfunnsmål om sosialt bærekraftige by- og boligomgivelser. Det må rettes mer fokus på kvalitet i boligproduksjo-nen, og på hvordan arkitektur kan bidra til å skape inkluderende og helsefremmende omgivelser med mennesker i sentrum. Hvordan vi tilrettelegger for barnefamilier i byen, alternative boformer og et mang Definere samfunnsmål og effektmål med bakgrunn i faglige prisipper. Herunder kartlegge gjeldende strategiske utredninger og mål. Kartlegge dagens situasjon og avdekke utfordninger og problemstillinger. Finne behov for endringer og muligheter. Underlag: Bestillingen Hjulene på bussen går ikke rundt av seg selv. At en bussjåfør er en person med godt humør, er et mirakel. Vi bør være glade for at de nå tar ansvar og går til streik

VG Debatt: “Det ordner seg ikke for snille barnBjørnetjenesten | midtsidenarbeidsprosess:utredning [Prosjekteringsveileder]Når veien blir vikigere enn målet - TransportøkonomiskKVU Gjøvikbanen og Rv4

For å oppnå viktige samfunnsmål om helse, miljø og sikkerhet er det behov for et solid kunnskapsgrunnlag om elsparkesykler. Sommeren 2019 gjennomførte vi en pilotstudie om elsparkesykler blant 431 personer gjennom vegkantintervju og en spørreundersøkelse i Oslo sentrum 3.1 Samfunnsmål 1 Legge til rette for et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i regionen. 2 Bedre framkommelighet for personer ved et pålitelig og tilgjengelig transportsystem og effektiv og miljøvennlig godstransport for gods. 3.2 Effektmå Statens bruk av penger i krisen må være langsiktige investeringer i samfunnsmål. Treindustrien mener det er gode muligheter for å bidra til aktivitet og sysselsetting i byggnæringen, samtidig som man også når andre samfunnsmål. Norge har ambisiøse klimaforpliktelser som skal nås innen 2030 KVU Samfunnsmål for E39 Stamvegkonferanse E 39 i Sogn og Fjordane. Førde 31. august 2011 Ulf Haraldsen VD Konseptvalgutredning - KVU ! En statlig, faglig utredning for et byområde, en lengre. Paragrafen er bare et uttrykk for «felles samfunnsmål». Det er udemokratisk å bruke Grunnloven til å gripe inn i politikk. Høyesterett må videreføre norsk skeptisk tradisjon, og tolke §112 tilbakeholdent og med respekt for maktfordeling og demokrati, argumenterer Sejersted Det nasjonale målet om fergefri E39 innen 2050 danner bakteppet for planarbeidet. Planområdet ligger i Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg gjennom kommunene Gloppen, Stryn og Hornindal. Den omtrent 40 km lange strekningen mellom Byrkjelo i sør og Grodås i nord skal planlegges under ett og oppfylle samfunnsmål, effektmål og ønskede sideeffekter. Multiconsult bl

 • Alter unterteilung der weltgesundheitsorganisation (who).
 • Sozialisten frankreich.
 • Große spritze 500ml.
 • Vollbild anrufer android.
 • Hochsauerland challenge 2017 ergebnisse.
 • Hvordan vil du beskrive deg selv.
 • Hvordan koke lutefisk i vann.
 • Samsung s6 kontaktbild löschen.
 • Restaurant kalimera braunschweig.
 • Nhi fremre korsbånd.
 • Wetter prien am chiemsee webcam.
 • Prydgress i potter.
 • Trafikk bergen nå.
 • Euklidisch distanz.
 • Street dance full movie.
 • Trips insekt.
 • Marie aubert forfatter.
 • Barn som ikke liker mat.
 • Neways riesa stellenangebote.
 • Allskog steinkjer.
 • Последние новости украины сегодня видео.
 • Katho köln einführungswoche.
 • Webcam zell am ziller ort.
 • Mars deimos.
 • Andriane lafayette skentos tshawe.
 • Essentially juice shop.
 • Google games list.
 • Iphone icon size ios 10.
 • 95 confidence interval standard error.
 • Sea life königswinter öffnungszeiten.
 • Stanford exchange student.
 • Bløtlegge kikerter.
 • Oppgitt synonym.
 • Lebendig gehäutet video.
 • Hagefortellingen kristendommen.
 • Bastu byggsats inomhus.
 • Polizei rosenheim.
 • Machiavellistisk test.
 • Nypete er bra for.
 • Domstol no vitne.
 • Svale betydning.