Home

Flyttegodtgjørelse statens regulativ

PM-2016-20: Særavtale om dekning av flyttekostnader - Lovdat

PM-2016-20 Særavtale om dekning av flyttekostnader . Dato: 19.12.2016. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 15. desember 2016 enige om følgende «Særavtale om dekning av flyttekostnader» med virkning fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019 Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands: 2019 (til 31.05.20) 2020 (fra 01.06.20) Inntil 6 timer kr 0 kr 0 F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 307 kr 315 Over 12 timer kr 570 kr 585 Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser. Når. Statens personalhåndbok 2020 skal arbeidsgiver kreve forholdsmessig refusjon av samlet flyttegodtgjørelse med 1/12 pr. måned regnet fra tiltredelsesdato. d) Dersom en arbeidstaker slutter før bindingstiden er omme, og dette skyldes stilling hos ny statlig arbeidsgiver,. * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies Dersom den tilsatte står for flyttingen selv, kan kommunen gi flyttegodtgjørelse i rimelig utstrekning, likevel ikke utover ovennevnte satser. Satsene svarer til 50 % av satsene i Statens regulativ, jfr. §§5 og 7 i Statens personalhåndbok og reguleres slik at de til enhver tid er ajour med nevnte satser

Fra og med 1. juni 2020 endres satsene i statens reiseregulativ for kost både på innenlands og utenlandsreiser. Nedenfor finner du en samlet oversikt over de nye satsene. Nyheter innenlandsreise Reiser som går fra og med 6 timer til og med 12 timer endres fra 307 kr til 315 kr. Reiser som går utover 12 timer og ikke inkluderer overnatting endres fra 570 kr til 585 kr. Reiser som går. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Utbetales flyttegodtgjørelse ut over statens regulativ/tariffavtale eller faktiske utgifter, regnes dette som skattepliktig lønn. Refusjon/utgiftsdekning Refunderer/dekker arbeidsgiver reelle flyttekostnader mot bilag, foreligger det ikke skattepliktig overskudd (etter 1. juli 2014 er det ikke lenger kravet om originalbilag for skattefri dekning av slike kostnader), se sktbf. § 5-6-11 Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat Utbetales flyttegodtgjørelse iht. statens regulativ for flyttegodtgjørelse samt kompensasjonstillegg som dekker utgifter til kost og losji i forbindelse med flytting til nytt arbeidssted, jf. Særavtale om flyttegodtgjørelse, anses godtgjørelsen ikke å gi skattepliktig overskudd for den ansatte

Statens personalhåndbok 2020 - 9

I statens personalhåndbok finner du: reiseavtale innenlands (særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands) reiseavtale utenlands (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge) På arbeidsgiverportalen finner du: informasjon om reiser innenlands. statens satser for reiser innenlands; informasjon om reiser. Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver Arbeidsgiver kan utbetale flyttegodtgjørelse til arbeidstaker, og hvis man følger statens regulativ for flyttegodtgjørelse vil ikke godtgjørelsene gi arbeidstakeren et skattepliktig overskudd. Hvis arbeidstakeren får flyttegodtgjørelser utover det som ligger til grunn i statens regulativ vil det måtte regnes som lønn av arbeidsgiver, og er derfor ikke skattefritt

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) - Skatteetate

Statens reiseregulativ 22.09.2015 Her finner du statens satser for kostgodtgjørelse (diett) for reiser i inn og utland, satser for kjøregodtgjørelse med mer. Satsene kan brukes i søknadsskriving og i reiseregninger til oppdragsgivere når du har kjørt egen bil. OBS: Som frilans kan. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. 02.01.20 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Statens reiseregulativ (statens satser) fastsettes gjennom forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene. Disse klarte ikke å komme til enighet før årsskiftet. Forhandlingene. Selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse, er det mest vanlige likevel bilgodtgjørelse som utbetales iht. satsene i statens regulativ. Denne er 100 prosent skattefri. Pr 1. januar 2011 er statens satser for bilgodtgjørelse følgende

Statens reiseregulativ - endringer fra 01

OBS! Ønsker du å lese mer om de nye satsene fra Statens Reiseregulativ, gjeldende f.o.m. 01.06.2020, klikk her. Oppdatert januar, 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene fastsetter statens reiseregulativ (statens satser). Foreløpig er det ikke kommet frem til noen enighet om satser for 2020. Det gjenstår fremdeles å se hva de nye satsene for det nye. For skattefri dekning av utgifter til overnatting ved tjenestereiser i utlandet kreves det at utgiftene legitimeres med regning fra overnattingsstedet. Dersom utgifter til kost ved reiser med overnatting dekkes etter regning, blir det ingen skattepliktig fordel. Dersom det utbetales kostgodtgjørelse etter statens utenlandsregulativ ved overnatting på hotell, vil kostgodtgjørelse utover kr. Statens Regulativ Kjøregodtgjørelse 2016 galleri Statens sravtaler for bruk i i tjeneste er statens for 2016.av. bilde Bilde Kjøregodtgjørelse Og Kjørebok - Regler, Krav Og Satser 2020.

Etter statens særavtale kan merutgifter til kost på reiser med overnatting innland i 2019 dekkes med 780 kroner per døgn, uavhengig av type overnattingssted. For å få utbetalt kostgodtgjørelsen trekkfritt må godtgjørelsen være utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets satser (eller lavere) og følge legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften Som tidligere beskrevet er førstekonsulent en lønnsrammestilling. Det betyr at du blir innplassert i en lønnsramme og et alternativ, og videre avansement skjer som hovedregel via ansiennitet. Du finner lønnsrammene i statens lønnsplanhefte, tatt inn som kapittel 7.10 i Statens Personalhåndbok Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. Selv om det kun er statens satser som er endret, er det varslet en omfattende gjennomgang av avtalene innen utgangen av februar 2021, hvor det blant annet skal vurderes om statens reiseregulativ for innenlandsreiser og utenlandsreiser kan slås sammen Statens satser. Bilgodtgjørelse kr 3,65; Passasjertillegg kr 0,90; Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen ikke overstiger satsene i statlig regulativ og legitimasjonskravene i forskrift av 14.10.1976 nr. 9830 (om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser) er oppfylt. Pendler

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2019 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet ved endringe

Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid. Satsene inngår ikke i feriegrunnlaget, og er heller ikke pensjonsgivende ved Statens pensjonskasse. Arbeid utført fra 1.10.2020: kr 329,40 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2019: kr 327,60 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2018: kr 322,60 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2017 Dette kan gjelde for bedrifter som er bundet av statens særavtaler eller bedrifter som viser til særavtalen som grunnlag for hva de ansatte kan kreve, f. eks. i personalhåndbok. Grunnen til det er at reisebegrepet i særavtalen (2017) er videre enn det reisebegrepet som nå legges til grunn for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse i mange tilfeller Statens regulativ Når det gjelder utgiftsdekning på tjenestereiser innenlands, framgår det av særavtalens pkt. 2 at disse dekkes etter «de til enhver tid gjeldende regler for statens tjenestemenn i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med hensyn til skyss-utlegg, nattillegg og kostgodtgjøring»

Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017. I 2016 var skattefri andel av denne 3,80 kroner per kilometer, som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din DET KGL. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2015 Tabell B - Tilleggslønnstabel Endringene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjelder fra 22. juni 2018. Avtalene inneholder både nye satser og nye beregningsmåter for diettgodtgjørelse ved reiser ut over hele døgn og måltidstrekk Lønnssystem. Alle virksomheter skal bruke et elektronisk økonomisystem for registrering og regnskapsføring (bokføring og pliktig regnskapsrapportering) og for betalingsformidling.Lønnssystemet er en obligatorisk del av økonomisystemet, i følge Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.3.1

Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for 2020 Visma Blo

 1. følge statens satser er kr 4,10 pr kilometer, til kr 3,80. Konsekvensen er at alle arbeidsgivere som følger statens regulativ må splitte utbetalingene i en skatte-fri del (kr 3,80) og en skattepliktig del (30 øre). Statens særavtale
 2. Statens satser. Alle ansatte i staten har rett på godtgjørelser etter statens satser. For å slippe å gjøre egne forhandlinger om satser, har også en stor andel private arbeidsgivere forpliktet seg til å betale godtgjørelser etter statens satser. Disse pleier å være avklart før nyttår, men for 2018 er satsene enda ikke ferdigforhandlet
 3. Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 14 100 (nærmere 75 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte
 4. Statens innkjøpssentral (SIS) Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser
 5. Dersom den tilsatte står for flyttingen selv, kan kommunen gi flyttegodtgjørelse i rimelig utstrekning, dvs. for legitimerte utgifter, likevel ikke utover overnevnte satser. Satsene tilsvarer satsene i Statens regulativ, jfr. § 7. pkt. d). i Statens personalhåndbok, og skal reguleres slik at de til enhver tid er à jour med disse satsene

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 201

Det skal ikke gis tips på statens regning ved bevertning i Norge. Satser for mat ved møter og konferanser # Oversikten er oppdatert for satser gjeldende f.o.m. 1.1.2020. Alle beløp er på inntil satsen og inkl.mva utarbeidet utgiftsoppgave for.Godtgjørelsen skal ikke innberettes når utgifter som nevnt. ovenfor fremgår av reiseregning • trekkfritt hundeholdstillegg, herunder engangsbidrag (politiet) og hundekostgodtgjørelse. Jf. kode 199-A om trekkpliktige godtgjørelse Før opp lønnstrinn og lønnstimetall på lønnsbilaget. Dette sikrer korrekt registrering i Statens pensjonskasse, slik at det opprettes medlemskap når kriteriene for dette er oppfylt (dvs. at man har arbeidet for staten minimum i 20 %-stilling pr. kalendermåned). Praksis ved enhete Generelt: Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, lønnstrinn 55 - 65, (kr 457 700 - kr 548 700 brutto per år) avhengig av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig Egenandel og satser Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget

Statsstipendiat er en norsk stilling som etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet.Det tilknyttede stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder. Dagens statsstipend må sees som en støtte til uavhengig, fri virksomhet for kultur, samfunn og vitenskap Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2018 - 2019. Drømmer du om lønnsøkning, og lurer på hva du får om du går opp noen lønnstrinn? Payr har svaret Som medlem i styre, råd eller utvalg i Kulturrådet mottar du honorar for ditt arbeide. I tillegg vil det for flere være aktuelt å ha diverse reiseutlegg eller andre utlegg som vil kreves refundert. Her finner du om de avtaler og retningslinjer som gjelder for dette

STATENS REISEREGULATIV OG SKATTEFRIE SATSER FOR 2020. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Reise og diett I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid LES OGSÅ: Statens lønnstrinn for 2015 . Statens satser for reiser - utland. Dette er satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse ved utenlandsreiser i 2015. Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Europ Ofte gjøres i praksis avtale om dekning etter satsene og reglene i statens regulativ. Andre ganger avtales dekning etter regning. Det kan også avtales andre varianter eller andre satser, fordi det i en slik sammenheng ikke gjelder noen regler. Partene kan for den saks skyld gjerne avtale at den næringsdrivende mottar det dobbelte av statens. Statens regulativ diett utland 2018. Høyrygg trenger egentlig opp til 40 timer i sous vide, men jeg skar den opp i biter før jeg hadde den oppi. Fyll vann i sous vide og still inn temperaturen på 61, 5 grader. Hakk chili og hvitløk

Flyttekostnader - Arbeidsgiver dekker flyttekostnader for

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte. Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare Lønn etter statens regulativ som seksjonssjef fra brutto kr 680.000,- til kr 720.000,- For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes En arbeidsplass med viktige nasjonale oppgaver og ansvarsområde Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 og 9.3 Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten er ikke kommet til enighet om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020 24. feb 2020 / Fra Regnskap Norge. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Les hele artikkelen hos Regnskap Norge. Tags: Lønn & personal, Skatt Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 201

Kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene skattefritt

Tvisten om statens reiseregulativ avgjøres av en særskilt nemd, ledet av tingrettsdommer Richard Saue. Tekst og foto: Vetle Daler, Parat . Forhandlingene om nytt reiseregulativ har pågått siden november, uten at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har kommet til enighet Flyttegodtgjørelse etter regulativ. Fylkeskommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Så lenge Stortinget bestemmer, er det etter nærmere regler iverksatt ordning med nedbetaling av stu­die­lån i Statens lånekasse med inntil kr 16 500 år Fakta: Statens reiseregulativ * Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene forhandler frem særavtaler for reiser innenlands og utenlands. * Særavtalene gjelder for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller tjeneste for statens regning. * Det anslås at det leveres åtte millioner reiseregninger her til lands hvert år

Endre eventuelt regulativ. Legg eventuelt til nytt reisemål. Skriv eventuelt kommentar. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningen lagres som utkast. Endre eventuelt kostnadstilordning. Hvis du har rett på kostgodtgjørelse, trykker du på kostgodtgjørelse. Huk av for kostgodtgjørelse Du har krav på skyssgodtgjørelse etter statens regulativ samt dekning av faktiske utgifter til lunsj mot kvittering fra tinghusets kantine. For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer dekkes også utgifter til måltider etter satsene i a)-c): a) For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 31 MERK! Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (feks diett og bilgodtgjørelse etter statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for lønnsinnberetning av godtgjørelsen. Er du medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til ti skattefrie tusenlapper Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Slik brukes lønnstrinnene. Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn Statlige stillinger lyses alltid ut med en stillingsbetegnelse (førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver osv), og etter betegnelsen følger en stillingskode. Samtidig står det ofte i utlysningsteksten at «stillingen lønnes som førstekonsulent, kode xxxx, i henhold til Statens lønnsregulativ». Bek..

Reiseavtaler i og utenfor Norge - regjeringen

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00. Nyheter om lønnsoppgjøret i staten i 2019. Tariffnytt 23.04.2019 Forhandlingene i staten starter i dag. Kl 14.00 i dag møter hovedsammenslutningene statens personaldirektør for kravsoverlevering og oppstart av årets mellomoppgjør Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt

Statens stipend- og garantiinntektsordning blir styrt av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnare som blei fastsett av Kulturdepartementet i 1998 etter eit stortingsvedtak i 1997 Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. Source: Regnskap Norg Statens regulativ, som stortinget selv har pålagt andre offentlig ansatte og privatnæringsliv å følge, skiller sterkt mellom lønn, diett og nattillegg Statens reiseregulativ. Professor: Luksusseminar avdekker manglende kunnskap om mottakelse av gaver Dette hotellet er «for billig» for statsansatte. Tips oss 02060 02060@nettavisen.no

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal være nedfelt skriftlig og være kjent blant de ansatte Bevertning (servering) er i henhold til Statens personalhåndbok godtgjøring til mat og drikke ved møter, konferanser og seminarer. Regler for når bevertning kan finne sted og maksimalsatser for bevertnin g, fremgår av Statens personalhåndbok punkt 10.11.3. Bevertning - godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv Kostgodtgjørelse etter statens satser 1.1-31.05 Fra 1. juni Fra 6 til 12 timer kr 307 kr 315 Over 12 timer kr 570 kr 585 Reiser med overnatting kr 780 kr 801 Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 % av satsen for reise med overnatting Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg) kr 43 Flyttegodtgjørelse. Særavtale om dekning av flyttekostnader (SPH 9.8) (gjeldende fra 1. januar 2020 - 31. desember 2021) Opphold på Svalbard og i arktiske strøk. Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk (SPH 9.9) (gjeldende fra 1. januar 2020 - 31. desember 2021) Etter- og videreutdannin

Satser for kjøregodtgjørelse NA

Statens regulativ? Jeg fant dette: Stilling som rådgiver er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, stillingskode 1434, lønnstrinn 52-62, for tiden kr. 411 200,- til 491 100,- pr. år *dum* men altså om jeg skal lete etter Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør.? Under hovedtariffavtalen, finner du lønnsplaner. Her finner du stillingskoden, og hvilket lønnstrinn den lønnes i (lønnstrinnene i kroner finner du under A-tabellen) Aktuelle særavtaler som for eksempel avtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested, avtale om regulativ for offentlig tjenestemenns flyttegodtgjørelse og avtale om permisjon og økonomiske vilkår skoler og kurs

Husk å holde deg innenfor statens satser for diett og kilometergodtgjørelse, slik at disse kan utbetales skattefritt for mottaker og uten kostnad til arbeidsgiveravgift for arbeidstaker. Gratismalen for reiseregning inneholder en arkfane med statens satser for 2017. Last ned mal til reiseregning he Statens satser for 2020 er ikke klare. Det er ikke oppnådd enighet særavtalene for reiser. Satsene for kost og losji for 2019 videreføres derfor inntil videre mens forhandlingene pågår. Publisert: 20.12.2019. Skatt. Kommunal- og. reise etter statens regulativ. Kurs 3 timer: kr. 6.000*, reise etter statens regulativ. Kurs 2 timer: kr. 4.000*, reise etter statens regulativ *Kurstjenestene er ikke mva. pliktig.--Ross Proaktiv AS ble opprettet i 1998. Kontakt Arvid Sølve Urke på telefon, mail eller post. Mobil: 91524421 Telefon: 76 94 68 26 Jeg jobber istaten og i henhold til Statens personalhåndbok skal jeg ha krav på flyttedag under velferdspermisjonsdelen - med lønn. MEN så spør jeg sjefen min om å få en slik dag, da fredagen ( går da ut i ferie fra mandagen etter helgen) men hun sier at det får jeg ikke siden det er så tett opptil ferien..Jeg skjønner om det hadde vært I selve ferien, men dette er jo aktuelt før Inneholder særvtaler for reiser innen- og utenlands, samt kostsatser i verden. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens.

ECIT står for Economics and IT. Ved å kombinere økonomi og IT gjør vi det enklere for våre kunder å drive en fremtidsrettet bedrift. For oss er lokal tilstedeværelse viktig slik at våre kunder får en partner som forstår det markedet de opererer i, noe som skiller oss fra lignende selskaper 13 bistillinger som professor II/førsteamanuensis II/universitetslektor II i i statens regulativ kode 9301 og lønn etter statens regulativ kode 1009 Stillingene lønnes etter Statens regulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller kode 1009 universitetslektor. Årslønn: Ltr 54 Kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene skattefritt? Frynsegoder - eller naturalytelser - er et viktig virkemiddel mange arbeidsgivere benytter seg av..

Statens Reiseregulativ 2019 På Engelsk. Statens Regulativ Engelsk. Statens Reiseregulativ 2020 Engelsk Versjon. Täby Rån. Ley 23551. Instelikes. Antibarbari. Rio Maravilha. Fri Frakt Deval. Medicana Randevu. Jari Litmanen. Hvor Mange Mennesker I Verden. Martins Gardinservice. Mytech Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 2.12 Opplysninger fra matrikkelen Innsyn ved personlig fremmøte 0,00 Innsyn ved annet enn personlig fremmøte 283,00 2.13 Innsyn i Grunnboken Ved personlig fremmøte 183,00 2.14 Merkemateriel diettsatser.no. alt om diettsatser både for privat og offentlig. Diettsatser 2019; Kilometergodtgjørelse 2019. se satser for 2018; se satser for 201 Ghostbusters på Statens regulativ. By Synne Starvik On November 7, 2008 · 3 Comments · In Synne Starvik. Den norske Statskirken tilbyr nå hjelp mot et økende samfunnsproblem, nemlig onde ånder og spøkelser som til stadighet tar seg til rette i våre institusjoner for eldre og syke Bilgodtgjørelse - statens regulativ - endringer. Det vanlige er at arbeidstakere har avtale med arbeidsgiveren om å få godtgjørelse etter statens regulativ når de bruker sin egen bil ved jobbreiser. Fra 1. januar til og med 21. juni 2018 var denne satsen kr 4,10 per km for de første 10.000 km, derfra kr 3,45

Statens vegvesen, Stavanger Kjøretøykontrollør Jobbnorge ID: 194789 Om stillingen I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy vest A, er det ledig en fast stilling som kjøretøykontrollør i hallkontroll og ved utekontroll lette kjøretøy 51 ledige jobber som Kode I er tilgjengelig i Tromsø på Indeed.com. Stipendiat, Vil Du Jobbe I Fremtidens Næring?, Universitetslektor I Pedagogikk og mer

Universitetslektor i sosialt arbeid Date: 2020-08-30 (Latest) Job Description: For stilling som universitetslektor kreves: Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast Company: UiT Norges Arktiske Universitet Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet Salary: TBD Location: Alt 1. Hvis vi skal ha et felles regulativ, må vi ha visse justeringer.: 2. Vårt hovedkrav er at pensjonene knyttes til en fast stilling i Statens regulativ, slik at krigspensjonistene får delaktighet i lønnsglidningen ved oppnormeringer, samt at det laveste pensjonsgrunnlaget sløyfes.: 3. Alle de 155 - fra stortingspresidenter, parlamentariske ledere til de mest anonyme - befinner seg på. Stillingen har kode 1065 - konsulent og lønnes etter statens regulativ i ltr. 32 - 42 avhengig av kvalifikasjoner Av Anonym bruker , April 17, 2009 i Anonymforum - Skravle Anbefalte innleg Vejdirektoratet.dk understøtter ikke denne browserversion og der kan derfor være elementer, som ikke vises korrekt. Opdater venligst din browser, for at få den fulde funktionalitet

 • Sturm der liebe folgen.
 • Botched definition.
 • Vektorisierte datei.
 • Svart vegg stue.
 • Shapely theme wordpress.
 • Innsnevret tarm.
 • Sport 1 hovden sentrum.
 • Arkitektkontor trondheim.
 • Visit fort lauderdale.
 • K2 feller.
 • Frauenförderung frankfurt.
 • Husqvarna hagetraktor.
 • Obos stavanger boligbyggelag.
 • Ian harding odd birds.
 • Synkronisere google kalender.
 • Spec huracan.
 • Niska 2017 nouveauté.
 • Lettbeint kryssord.
 • Elte budapest psykologi.
 • Dusj og badekarbatteri.
 • Descargar ares gratis para windows 7.
 • Lommefagbevis.
 • Distriktsmandat.
 • Møbelpolstring odense.
 • Kan hunder spise pasta.
 • Kongsvinger kulturhus.
 • Lysebu bilder.
 • Store norske forlag.
 • Lünen innenstadt.
 • Biler stavanger.
 • Matvarekjeder norge.
 • Tåler ikke laktosefri melk.
 • Peg leg pete.
 • Fnp oberhausen.
 • Styrketreningsprogram for jenter.
 • Stoff metervare jysk.
 • George stephenson snl.
 • Arkaisk synonym.
 • Vollbild anrufer android.
 • Koster kart.
 • Fenix 3 hr sapphire.