Home

Behandlingsgrunnlag personopplysninger

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger For å kunne behandle personopplysninger må man ha et juridisk grunnlag. Her kan du lese om de vanligste behandlingsgrunnlagene, både for alminnelige og sensitive personopplysninger, og for opplysninger som gjelder lovovertredelser Personopplysninger som behandles for samme formål, vil ha samme behandlingsgrunnlag. Det er opp til systemeierne å vurdere om man har et grunnlag og i så fall hvilket. Dette gjøres i systemoversikten. Her kan du lese mer om de ulike behandlingsgrunnlagene. Det gjelder egne, strengere regler for sensitive personopplysninger Behandlingsgrunnlag Kalles også rettslig grunnlag og er vilkår etter pol §§8 og 9 For å behandle personopplysninger er det også andre vilkår som må oppfylles -Formål og opplysningskvalitet (tema neste gang) Enhver behandling må ha et behandlingsgrunnlag i samsvar med §§ 8 og/eller All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det finnes, er beh De seks grunnkravene til behandling av personopplysninger gjelder for all behandling av personopplysninger, også når det er samtykke som er behandlingsgrunnlag. Ønsker du å sette deg grundigere inn i hva som gjelder om samtykke, kan du lese Artikkel 29-gruppens Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, som er under ferdigstillelse

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger - NH

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 skal bare utføres under en offentlig myndighets kontroll eller dersom behandlingen er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som sikrer nødvendige garantier for de registrertes rettigheter og friheter

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger Norges miljø

 1. Følgende behandlingsgrunnlag gjelder for sensitive opplysninger: Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Les mer om dette i vår artikkel om samtykke som behandlingsgrunnlag
 2. All behandling av personopplysninger krever at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag. Berettiget interesse er ett av seks vilkår som kan brukes som lovlig behandlingsgrunnlag. Hva er egentlig berettiget interesse og når kan virksomheten bruke dette som grunnlag for behandling av personopplysninger
 3. En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Denne bestemmelsen viser til en interesseavveining, og er behandlingsgrunnlag for mange ulike behandlinger av personopplysninger
 4. Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er lovlig behandlingsgrunnlag for oppbevaring: Tillitsvalgte er ansvarlig for personopplysninger i forbindelse med eget medlemsregister, og skal sørge for at personopplysninger til enhver tid er oppdaterte og korrekte, og at opplysningene slettes ved utmelding
 5. GDPR gir en uttømmende liste over lovlige behandlingsgrunnlag for personopplysninger i art.6, så all behandling av personopplysninger må ha en hjemmel her. Når det gjelder behandling av særlige kategorier personopplysninger er dette i utgangspunktet forbudt etter GDPR, men det finnes noen unntak
 6. For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, så må den være basert på et rettslig grunnlag, som kalles behandlingsgrunnlag. Ulike behandlingsgrunnlag er beskrevet i personopplysningsloven. De som er mest relevante for Gjensidige Forsikring er
 7. For å kunne behandle personopplysninger må man ha et juridisk grunnlag. Dette gjelder all behandling av enhver personopplysning. Personvernforordningen regner opp seks mulige behandlingsgrunnlag, og fire av dem er mest aktuelle for bedrifter: den registrerte personen har gitt bedriften samtykke til behandlinge

 1. I dagligtale omtales slike opplysninger som regel som «sensitive personopplysninger». «Behandling» av personopplysninger omfatter enhver tenkelig operasjon med opplysningene, for eksempel å samle inn, lagre, endre, slette eller å overføre opplysningene til andre. For å gjøre dette må man ha «behandlingsgrunnlag»
 2. istrasjon kan være et slikt lovlig behandlingsgrunnlag. Hvorvidt arbeidsgiver kan begrunne lagring med personalad
 3. Statens vegvesen/Ferde AS kan lovlig behandle personopplysninger ved passeringer i bomringen når det er behandlingsgrunnlag for dette, dersom det foreligger rettslig grunnlag for det i personvernforordningen artikkel 6. Er behandlingen av personopplysninger ulovlig, så skal personopplysningene slettes, jf. artikkel 17 nr. 1 bokstav d
 4. Røde Kors skal påse at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for denne behandlingen og behandler personopplysninger hovedsaklig på grunnlag av avtale. I situasjoner relatert til akutte humanitære kriser behandler Røde Kors personopplysninger for beskyttelsen av vitale interesser

Samtykke som behandlingsgrunnlag - NH

Dersom du deler personopplysninger med andre som ikke utelukkende behandler opplysningene på dine vegne, krever dette eget behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Deling av personopplysninger med andre som bare behandler opplysningene på dine vegne, såkalte databehandlere, er underlagt egne regler Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Helsedirektoratet behandler personopplysninger. Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Personvernregelverket skal verne fysiske personer og sikre at behandlingen har lovlig behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Lovlig behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag. Samtykke er et av de alternative behandlingsgrunnlagene i personopplysningsloven 2000 § 9, jf. § 8. Et samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av helseopplysninger om seg selv, jf. helseregisterloven § 2 bokstav e) Behandlingsgrunnlag - Personopplysninger Oppdatert 30.04.2018 1. Innledning Norsk Veteran Motorsykkel Club har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninge, og dette dokumentet beskriver situasjonen og vår begrunnelse. 2. Behandlingsgrunnlag Norsk Veteran Motorsykkel Club er en medlemsorganisasjon, og i forbindelse med.

Behandlingsgrunnlag - personopplysninger Oppdatert 20.06.2018 1. Innledning Forsvarets seniorforbund har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninger, og dette dokumentet beskriver situasjonen og vår begrunnelse. 2. Behandlingsgrunnlag Forsvarets seniorforbund er en medlemsorganisasjon, og i forbindelse med administrasjon a Behandlingsgrunnlag for bruk av personopplysninger forbundet med internkontrollrutiner, testing, feilsøking og vedlikehold av drifts- og sikkerhetssystemer i Kredinors inkassofagsystemer er hjemlet i personversnforordningens artikkel 6 (1) (c) og (f) som angir at behandling er lovlig dersom det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse eller ivareta en berettiget interesse som. Behandlingsgrunnlag . For å behandle personopplysninger lovlig, må du ha et såkalt behandlingsgrunnlag. Det kan være samtykke eller hjemmel i lov. Vi hjelper deg med. vurdering av samtykker ; systemer for forvaltning av disse ; tilstrekkelig informasjon til datasubjektene ; vurdering av andre behandlingsgrunnlag (andre lovgrunnlag enn samtykke

Lov om behandling av personopplysninger

 1. personopplysninger. Retten til privatliv er en menneskerettighet •Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.-EMK artikkel 8 og Grunnloven §102. Gjeldende rett - Mangler behandlingsgrunnlag for den aktuelle behandlinge
 2. istrasjon av foreningen behandler vi personopplysninger knyttet til våre medlemmer. Følgende sentrale prinsipper gjelder for medlemskap hos oss. Innmelding er frivillig, og personen har frivillig levert sine personopplysninger.
 3. Personopplysninger er enhver opplysning som kan identifisere deg som person. Behandlingsgrunnlag: Personvernforordningen artikkel 6 nr.1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern
 4. Oversendelsen vil da trolig ha et lovlig formål og behandlingsgrunnlag. Spørsmålet er hvordan bedriften sender personopplysningene på en mest mulig sikker måte og i samsvar med personvernreglene. Datatilsynet er ikke positive til å sende personopplysninger over e-post, og spesielt ikke fødselsnummer (11 siffer)
 5. Behandlingsgrunnlag - innhenting og oppbevaring av personopplysninger. Etter at GDPR nå er innført er ikke «kjekt å ha» lenger et grunnlag for å sitte med personopplysninger. GDPR krever et bevisst forhold til hvilke personopplysninger det er lovlig å oppbevare og hvilke opplysninger som må slettes
 6. Behandlingsgrunnlag. For å behandle personopplysninger må du ha et behandlingsgrunnlag (og formål), det vil si en hjemmel. Behandlingsgrunnlagene kan deles inn i tre kategorier: samtykke, lovhjemmel og nødvendighetsgrunner. Når det gjelder regnskapsdokumentasjon vil alle disse tre kunne være aktuelle

Avtale som behandlingsgrunnlag - NH

NAV, 24.04.2019 Side 19 Utvikling av løsningen «DataNAV» (arbeidstittel) DataNAV-blir en løsning for Data Governancei NAV: -Katalog over personopplysninger, kan utvides -Behandlingsoversikt -Behandlingsgrunnlag -Oversikt over produsenter og konsumenter av personopplysninger -Oversikt over distribusjoner og distribusjonskanaler DataNA For å behandle personopplysninger kreves det et såkalt behandlingsgrunnlag. Dette innebærer at arbeidsgivere må ha et behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger på arbeidstakere i hele livsløpet til et arbeidsforhold, herunder fra rekruttering til avslutning av ansettelsesforholdet Når du søker om tilgang til direkte eller indirekte identifiserbare helse- eller personopplysninger må du ha et rettslig grunnlag (også kalt behandlingsgrunnlag) i tråd med personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nummer 1. Minst ett av vilkårene må være oppfylt

Nemnda la til grunn at Tilsynsrådets behandling av personopplysninger ikke er omfattet av rettspleielovunntaket i personopplysningsloven § 2 andre ledd bokstav b, og at Tilsynsrådets behandling av personopplysninger om A har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. l bokstav e, jf. domstolloven § 225 og advokatforskriften § 1-3 og § 4-5 Dette innebærer at virksomheter som benytter samtykke som behandlingsgrunnlag må orientere kundene om konsekvensene av å nekte samtykke. For øvrig klargjorde Generaladvokaten at det er den behandlingsansvarlige som har bevisbyrden for å påvise at den registrerte personen har gitt sitt samtykke til behandlingen av personopplysninger oppgavens sentrale tema er behandlingsgrunnlag som kun er ett av flere vilkår i bestemmel-sen. Popplyl. § 8 er det sentrale utgangspunkt idet bestemmelsen regulerer arbeidsgivers retts-lige grunnlag for å behandle personopplysninger om arbeidstaker. Popplyl. angår enhver behandling av personopplysninger som skjer helt eller delvis me 8.5 Behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger om helsepersonell på nettstedet I likhet med Datatilsynet legger nemnda til grunn at vurderinger av helsepersonells yrkesutøvelse som publiseres på Legelisten er behandling av personopplysninger i forordningens forstand, og omfattes av det saklige virkeområde for personopplysningsloven 2018, jf. § 2 og GDPR artikkel 2 Ansvar. Hvert forskningsprosjekt som behandler personopplysninger skal ha en forsker som er ansvarlig for at prosjektet oppfyller kravene i personvernregelverket.. Prosjektledere har et selvstendig ansvar for personvernet i forskningsprosjekter Ph.d.-studenter regnes som prosjektledere for sine ph.d.-prosjekter som ikke er medisinsk og helsefaglig forskning

Personopplysninger Datatilsyne

For å kunne behandle personopplysninger, må virksomheter ha det som kalles et behandlingsgrunnlag. Med andre ord et grunnlag som gjør behandlingen av personopplysninger lovlig. Samtykke direkte fra den registrerte (vedkommende personopplysningene handler om) er et praktisk behandlingsgrunnlag For å kunne behandle personopplysninger, må din organisasjon eller virksomhet ha et såkalt behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag er det (rettslige) grunnlaget du må ha for at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig. Et samtykke fra den personen personopplysningene tilhører vil kunne være et slikt behandlingsgrunnlag

GDPR – risiko ved å sende personopplysninger på e-post

Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene - bortsett fra oppbevaring - med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser Samtykke er et av flere behandlingsgrunnlag (lovlige grunnlag) for å bruke personopplysninger om den enkelte. Temaside om informasjonssikkerhet | Sider merket med personvern. For noen behandlinger av personopplysninger er det imidlertid ikke tilstrekkelig med behandlingsgrunnlag - det må foreligge et særskilt grunnlag i tillegg Behandling av personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, er gyldige behandlingsgrunnlag i henhold til personopplysningsloven. I tillegg til at det må foreligge et behandlingsgrunnlag, kan ikke personopplysningene behandles til andre formål enn hva som opprinnelig er forutsatt mellom den registrerte og behandlingsansvarlig 2.1 Behandlingsgrunnlag Ved gjennomføring av kirkelige handlinger og andre aktiviteter i menighetene vil det være behov for å behandle personopplysninger utover det som er nevnt i forskriften. For at disse behandlingene skal være lovlige, må det foreligge et gyldig behandlingsgrunnlag. 2.2 «Berettiget interesse» fremfor samtykke For HR er det særlig viktig å kartlegge hvilken registrering og behandling av personopplysninger som finner sted i løpet av et ansettelsesforhold, fra rekruttering til avslutning og sikre at nødvendige rutiner og behandlingsgrunnlag er på plass. Fase 1 - Rekruttering. Behandlingsgrunnlag

Sensitive opplysninger og behandlingsgrunnlag

Sensitive personopplysninger kan bare behandles dersom det i tillegg til et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen også foreligger et særskilt rettslig grunnlag. Et slikt særskilt rettslig grunnlag kan for eksempel være en lovbestemmelse som tydelig beskriver hva som er tillatt 6 tips for å behandle personopplysninger i forskning. Skal du sende meldeskjema til NSD, eller har du studenter som skal melde inn prosjekt? Her får du seks tips til best mulig benyttelse av denne tjenesten. I 2019 kommer NSD til å motta over 9000 meldeskjema fra forskningsprosjekt som skal behandle personopplysninger Behandlingsgrunnlag For at det skal være tillatt å behandle personopplysninger, må det foreligge et gyldig behandlingsgrunnlag. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til behandlingsgrunnlaget forut for behandlingen. Bransjenormen skal klargjøre revisors behandlingsgrunnlag i ulike situasjoner. Hva som utgjør et gyldig behandlings

Berettiget interesse som behandlingsgrunnlag - FrontCor

Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Det er dette Behandlingsgrunnlaget som er vårt primære Behandlingsgrunnlag Personopplysninger inngår som en del av de data Patentstyret må behandle for å oppfylle samfunnsoppdraget og de forpliktelser vi er pålagt som offentlig myndighet på området industrielle rettigheter. Behandlingsgrunnlag Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt og bostedsadressen din er eksempler på personopplysninger. Et behandlingsgrunnlag vil typisk være et samtykke, en avtale eller en lovbestemt forpliktelse. 3 Fagforbundet behandler personopplysninger om medlemmene for å oppfylle forpliktelsen forbundet har til å sikre medlemmenes rettigheter i tråd med Fagforbundets vedtekter og tariffavtalene som Fagforbundet har inngått Dersom Fagforbundet har registrert opplysninger som det ikke er behandlingsgrunnlag for, har du rett til å få.

Leiligheter - Reppetoppen

Behandlingsgrunnlag - en kort oversikt for lønns

 1. Dersom dere benytter berettiget interesse som behandlingsgrunnlag, må dere kunne dokumentere den vurderingen dere har gjort, sier Gauslaa. Samtykke kan trekkes tilbake. Den viktigste grunnen til at samtykke ikke er å anbefale som behandlingsgrunnlag for personopplysninger om egne ansatte, er at et samtykke kan trekkes tilbake
 2. Behandlingsgrunnlag: samtykke. Behandling av dine henvendelser i forbindelse med salg: personopplysninger som oppgis via online skjemaer, chat, osv., i forbindelse med et salg, brukes til å kontakte deg for behandling av den spesifikke henvendelsen, for eksempel henvendelser om planlegging og gjennomføring av verkstedbesøk, bestilling av spesifikke tilbud og andre tjenester som kan.
 3. Personopplysninger lagres i tilknytning til sak. Har en journalist vært i kontakt med oss i forbindelse med flere saker, vil det være flere loggføringer. Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR art. 6

Hva er nettbutikkens behandlingsgrunnlag? Caveman.as behandler enkelte typer personopplysninger. Hvilke typer data vi behandler finner du i oversikten ovenfor. Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller samtykke, med ett unntak. Dette betyr at vi samler inn og behandler personopplysninger basert på samtykke fra den registrerte Kategorier av personopplysninger: Ustrukturerte data i form av tekst, lyd, bilde, film oa. kan inneholde både alminnelige og sensitive personopplysninger. Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) e - Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Jfr. pliktavleveringsloven med forskrift

Dersom et slikt behandlingsgrunnlag foreligger, skal personopplysninger kun samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene. Hvilke personopplysninger behandles av PS som databehandler Behandlingsgrunnlag for øvrig opptak i allmennhetens interesse (men som ikke er undervisning) kan gjøres når det er klart bestemt i en lov, eller forskrift med hjemmel i lov, at personopplysninger kan behandles Behandlingsgrunnlag - innhenting og oppbevaring av personopplysninger 24.12.2019 Etter at GDPR nå er innført er ikke «kjekt å ha» lenger et grunnlag for å sitte med personopplysninger. GDPR krever et bevisst forhold til hvilke personopplysninger det er lovlig å oppbevare og hvilke opplysninger som må slettes

Personvernerklæring - Insite Media AS

Om ansvar ved behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig. Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes under behandlingen er behandlingsansvarlig.En må til enhver tid ha identifisert behandlingsansvaret i verdikjeden for å vite hvilket ansvar en har og hvilke oppgaver en er forpliktet til å utføre Behandlingsgrunnlag av personopplysninger Oppdatert 01.02.2019 1. Innledning Landsbyen Brandbu har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninger, og dette dokumentet beskriver situasjonen og vår begrunnelse. 2. 2. Behandlingsgrunnlag Landsbyen Brandbu er en medlemsorganisasjon, og i forbindelse med administrasjon a Juridisk avdeling behandler primært personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av avtale med klient. For klientadministrasjon og fakturering vil behandlingsgrunnlag være personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav b) som angir at behandling er lovlig dersom den er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i

39) Enhver behandling av personopplysninger bør være lovlig og rettferdig. For fysiske personer bør det framgå klart og tydelig at personopplysninger om dem samles inn, benyttes, konsulteres eller på annen måte behandles, og i hvilket omfang de behandles eller vil bli behandlet. Prinsippet om åpenhet krever at all informasjon og kommunikasjon i forbindelse med behandling av nevnte. personopplysninger kan behandles på lovlig måte. Behandlingsgrunnlag kan for eksempel være samtykke eller en lovhjemmel. Samtykke: Frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den regi-strerte om at han eller hun godtar at opplysninger om seg selv behandles. Personprofil: Når en virksomhet kombinerer personopplysninger o

Et eksempel på dette er kravet om at behandling av personopplysninger skal gis tilstrekkelig sikkerhet avhengig av behandlingen som skal forestas, se GDPR artikkel 32. Etter denne bestemmelsen skal behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen ved behandlingen Rettslig behandlingsgrunnlag . For å benytte deg av den digitale tjenesten, må du gi et samtykke før du starter å fylle ut foreldresamarbeidsavtalen. Du velger selv hvem du vil dele den med. I foreldresamarbeidsavtalen kan du føre inn personopplysninger om deg selv og andre Innen 25. mai 2018 må alle selskaper i Norge (og Europa) følge reglene i personvernforordningen (GDPR) og i den nye personvernloven. Vi i DLA Piper bistår selskaper i å vurdere om de behandler personopplysninger etter de nye reglene, og her er de 5 vanligste bruddene på de nye personvernreglene vi avdekker

Behandling av personopplysninger - Tekn

Behandlingsgrunnlag. For at det skal være tillatt å behandle personopplysninger, må det foreligge et gyldig behandlingsgrunnlag. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til behandlingsgrunnlaget forut for behandlingen. Bransjenormen skal klargjøre revisors behandlingsgrunnlag i ulike situasjoner 2. Formål med behandling av personopplysninger. Varanger Kraft registrerer personopplysninger om våre kunder for å kunne identifisere korrekt kunde på våre anlegg slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte. 3. Behandlingsgrunnlag Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskning) er forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger der formålet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning reguleres av helseforskningsloven med tilhørende forskrift. Behandling av personopplysninger i medisinsk og helseforsknin Behandlingsgrunnlag For at det skal være lovlig å behandle personopplysninger, må det for det første foreligge et behandlingsgrunnlag. Det mest praktiske behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den registrerte

Samtykke som behandlingsgrunnlag i personvernforordningen (GDPR) har begrenset betydning ved helsehjelp og klinisk forskning Del: Det er en langvarig tradisjon innenfor helseretten å regulere behandlingen av mennesket og personopplysninger i denne forbindelse som har vært modell for andre rettsområder, blant annet forvaltningsretten •Når dere behandler personopplysninger, plikter dere å informere de registrerte. Kravene til denne informasjonen blir strengere når forordningen trer i kraft. •Behandlingsgrunnlag -må være lovlig, tydelig formål. •Begrenset bruk av samtykke. •Informasjon til ansatte Det må foreligge et lovlig grunnlag, såkalt behandlingsgrunnlag, som må stå i forhold til behandlingen av personopplysningene før man kan samle inn og behandle personopplysninger. Vanligvis benyttes ett grunnlag til hvert formål, slik at dette blir oversiktlig, men flere grunnlag kan tenkes, i og med at de glir noe over i hverandre Behandlingsgrunnlag Hvis du har et kundeforhold med SpareBank 1, vil behandlingen av dine personopplysninger være basert på SpareBank 1s berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud om produkter innenfor samme produktkategori som du allerede har avtale om. Utover dette vil vi alltid be om ditt samtykke Prosjektleder kan utlevere personopplysninger, herunder helseopplysninger, dersom den eksterne virksomhet har selvstendig behandlingsgrunnlag. Det vil enten være til samarbeidende forskere hvis den enkelte har samtykket til å delta i prosjektet og til at data kan deles med samarbeidende forskere, og at utleveringen er omfattet av REKs godkjenning (helseforskning)

Rettslige grunnlag for behandling av helse- og

Det behandles likevel personopplysninger for å sende billetten og den nødvendige informasjonen til rette vedkommende. Denne behandlingen må ha behandlingsgrunnlag etter GDPR. I dette tilfellet vil behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en avtale som mottakeren er part i, sier Stousland Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver, slik at vi kan levere avtalte tjenester Domstolen vurderer ikke hvilket behandlingsgrunnlag som gjelder for Fashion IDs innsamling og overføring av personopplysninger til Facebook. Datatilsynet, i sin kommentar til avgjørelsen , legger til grunn at offentlige nettsteder nok må be om samtykke fra brukere som grunnlag for innsamling og overføring av personopplysninger Personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte. Dette innebærer for eksempel at behandlingen skal være forståelig for de registrerte, og at det må foreligge et lovlig behandlingsgrunnlag for behandlingen (se mer informasjon om dette nedenfor) personopplysninger for flere ulike formål og med ulike behandlingsgrunnlag •Faller et formål eller behandlingsgrunnlag bort, er det ikke gitt at opplysningene må slettes •Viktig unntak for selskapene: art. 17 nr. 3 bokstav c (rettskrav) 25 August 2020 4 •GDPR art. 17 •Både en rett og plikt til sletting «Retten til å bli glemt

Dette kalles for behandlingsgrunnlag. I en del tilfeller vil vi ha flere behandlingsgrunnlag samtidig. Avtale er det viktigste behandlingsgrunnlaget. Samfunnsviternes behandling av personopplysninger er i all hovedsak forankret i avtale med det enkelte medlem I tillegg til eget behandlingsgrunnlag må virksomheten ha grunnlag for å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Skatteetaten. Et slikt grunnlag opphever taushetsplikten og kan være basert på hjemmel eller samtykke. En stor del av opplysningene Skatteetaten forvalter er personopplysninger Vi vil aldri bruke personopplysningene dine uten å ha et behandlingsgrunnlag. Behandling vil si all bruk og lagring av personopplysninger. Hovedvekten av behandlingene vi gjør skjer på bakgrunn av avtaler du har inngått med banken. Som bank er vi underlagt mange lover, regler og rettslige forpliktelser Behandlingsgrunnlag og formål. KomRev NORD IKS sitt behandlingsgrunnlag er «rettslig forpliktelse», jf. lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner Hvilke personopplysninger som behandles avhenger av hvilke kontroller vi gjør innen revisjonsoppdraget,.

Hyundai Tucson - Velg en vinner

Informasjon om behandling av personopplysninger i

Spørsmål og svar om personvernforordninge

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern Personopplysninger vi kan samle inn fra deg . Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss. Som ny kunde ber vi deg for eksempel om personopplysninger som navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer, inntekts- og gjeldsinformasjon for å kunne gi deg det produktet eller den tjenesten du er interessert i Behandlingsgrunnlag for utøvelse av offentlig myndighet Innsyn etter personvernreglene, forvaltningsloven og offentlighetsloven Arkivering, oppbevaring og sletting av personopplysninger

GDPR i et HR-perspektiv - personopplysninger på

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle medlemskapsavtalen i Campadres shoppingklubb. Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til medlemsvilkårene. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og vi kan bli tvunget til å nekte deg medlemskap Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble innskjerpet ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget personvernombud 4.1. Om utvekslingen av personopplysninger etter denne avtale Partene kan i henhold til denne avtalen utveksle de personopplysninger som gjelder den enkelte parts behandlingsgrunnlag, jf. punkt 4.2 og 4.3 nedenfor. Formålet med utveksling av personopplysninger i denne avtalen er innkreving av bompenge Behandlingsgrunnlag. For å lovlig kunne behandle personopplysninger må du ha et såkalt behandlingsgrunnlag som følger av personvernforordningen. Behandlingsgrunnlag vil typisk være vergehavers samtykke, hjemmel i lov eller avtale. Du kan lese mer om behandlingsgrunnlag på Datatilsynets nettsider Et tredje behandlingsgrunnlag for personopplysninger er at arbeidsgiver har legitime interesser for det. Behandlingen av personopplysningene må ha en lovlig, saklig og definert grunn, som veier tyngre enn ulempene det eventuelt medfører for arbeidstakeren

Lederjuss: Retting og sletting av personopplysninger om

Visma Compliance: Protokoll for behandlingsaktiviteter - VismaNRK fjerner kommentarfelt på P3 og Ytring etter avsløringher (PDF) - SkandiabankenCreditNews din fagportal for praktisk økonomi og
 • Prisliste ege dører.
 • Kneleddet oppbygning.
 • Frammr hurtigbåt.
 • Undervekt barn.
 • Nissan qashqai 1.6 dig t erfahrungen.
 • 4 tote bei verkehrsunfall.
 • Inn i livet 7.
 • Lukket anbudskonkurranse.
 • Mellombølgen barnehage erfaringer.
 • Viasat minnepenn.
 • Tips polen taxi.
 • Vg sobernheim.
 • Die häufigsten lungenkrankheiten.
 • Syrer og baser.
 • 3 zimmer wohnung altona.
 • Drywood pris.
 • Matbudsjett for 3 voksne.
 • Kygo.
 • Ftse mid cap grafico.
 • Oris dental student.
 • Selvstendige apotek.
 • Vandrarhem kalix.
 • Hvem er 15 åringen som drepte.
 • Groudon fangen pokemon go.
 • Weltall grundschule materialien.
 • Telegraf i norge.
 • Aktiv vulkan på hawaii.
 • Goth butikk oslo.
 • Bilder vom pc auf kodi.
 • Zitate sprüche.
 • Rushmore drilling.
 • Stadt rosenheim stellenausschreibungen.
 • Epidemi.
 • Vertsfamilie hund.
 • Mac mineralize skinfinish give me sun.
 • Lambertseter skole.
 • Unfall b29 heute.
 • 12 14 endring og oppheving av reguleringsplan.
 • Iphone 8 czy samsung s8.
 • Kaufland adventskalender 2017.
 • Eklektisk person.